پراکنش گونه‌های دو جنس Aporrectodea و Dendrobaena (Clitellata: Megadrili)در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فرزانگان، دانشگاه سمنان.

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

کرم‌های خاکی یکی از بزرگترین ذخایر زیستی در اکوسیستم‌های خشکی محسوب می‌شوند و نقش‌های مهمی در اکوسیستم‌ها ایفا می‌کنند. با وجود اهمیت زیستی، اقتصادی و بوم‌شناسی، اطلاعات کاملی در مورد پراکنش آنها در ایران در دسترس نیست. در این پژوهش پراکنش دو جنس غالب Aporrectodea و Dendrobaena در ایران در زیستگاه‌های مختلف بررسی شد. تاکنون از جنس Dendrobaena، هفت گونه D. byblica (Rosa, 1893)، D. hortensis (Michaelsen, 1890)، D. octaedra (Savigny, 1826)، D. orientalis Cernosvitov, 1940، D. pentheri Rosa, 1905، D. semitica (Rosa, 1893) و D. veneta (Rosa, 1886) و از جنس Aporrectodea، پنج گونه A. caliginosa (Savigny, 1826)، A. trapezoides (Dugès, 1828)، A. rosea (Savigny, 1826)، A. jassyensis (Michaelsen, 1891) و A. longa (Ude, 1885) از ایران گزارش شده است. ارتباط بین زیستگاه و غنای گونه‌های مختلف این دو جنس نشان می‌دهد بهترین زیستگاه برای پراکنش اعضای این دو جنس زیستگاه‌های جنگلی می‌باشد. جنگل نسبت به سایر زیستگاه‌ها از تنوع گونه‌ای بیشتری برخوردار است. میزان بالاتر مواد آلی و رطوبت موجود در زیستگاههای جنگلی نسبت به سایر زیستگاهها از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر غنای گونه‌ای بالا در زیستگاه‌های جنگلی تأثیر بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Distribution of Aporrectodea and Dendrobaena species (Clitellata: Megadrili) in Iran

نویسندگان [English]

 • Robabeh Latif 1
 • Aَtabak Roohi Aminjan 2

1 Farzanegan Campus,, Semnan University, Semnan, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Earthworms are considered to be among the largest biological resources in the terrestrial ecosystems and play important roles in ecosystems. Despite their biological, economic, and ecological importance, comprehensive information about their geographical distribution is not available in Iran. The distribution of the two dominant genera, Aporrectodea and Dendrobaena, was investigated in different habitats in Iran. Up to now, five species of Aporrectodea and seven species of Dendrobaena are reported from Iran, namely A. caliginosa (Savigny, 1826); A. jassyensis (Michaelsen, 1891); A. longa (Ude, 1885); A. rosea (Savigny, 1826); A. trapezoides (Dugès, 1828); D. byblica (Rosa, 1893); D. hortensis (Michaelsen, 1890); D. octaedra (Savigny, 1826); D. orientalis Cernosvitov, 1940; D. pentheri Rosa, 1905; D. semitica (Rosa, 1893); and D. veneta (Rosa, 1886). Based on relationship between habitat and richness of different species of these genera, the best habitat for distribution of the genera is the forest habitat. The forest habitat has more species richness than other habitats, due to higher levels of organic matter and moisture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lumbricidae
 • Habitat
 • Species richness
 • Alborz
 • Zagros
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 358-371
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401