بررسی روابط بین غنای گونه‌ای و پراکنش پستانداران با تیپ‌های گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، دانشگاه یزد

2 دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

4 ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل

چکیده

زیستگاه یکی از پارامتر‌های کلیدی در جهت حفاظت از گونه‌ها است. برای مدیریت زیستگاه‌ها اولین قدم، تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونه‌ها و تنوع گونه ای است .گیاهان بعنوان با ثبات‌ترین و مهم‌ترین موجودات هر زیستگاه که پناهگاه و غذای موجودات جانوری را تأمین می‌کنند، نقش مهمی در چرخه‌های حیات دارند. این پژوهش از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه و استفاده از آمار موجود از سرشماری حیات‌وحش در سال (1400) انجام شد. بخشی از اطلاعات در مورد پستانداران کوچک و نوع تیپ گیاهی منطقه شکار ممنوع شیرکوه از مطالعات قبلی موجود بودند.30 گونه پستاندار و 19 نوع تیپ‌ گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه وجود داشت. بیشترین تعداد پستاندار در تیپ (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata) دیده شد. تعداد گونه و مقدار شاخص‌های غنا در تیپ‌ (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) بیشتراز بقیه تیپ‌ها بود. نتایج آزمون کروسکال‌والیس نشان داد تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک اختلاف معنی‌داری در سطح 01/0 درصد و شاخص‌های تنوع گونه‌ای و آلاتالو اختلاف معنی‌داری در سطح 05/0 درصد با نوع تیپ گیاهی داشتند. الگو‌های پراکنش غنای ‌گونه‌های جانوری در مقیاس بزرگ تحت‌تأثیر عوامل‌ محیطی متنوعی قرار می‌گیرد و ‌در این منطقه نوع تیپ گیاهی، جهت و عرض جغرافیایی یکی از عوامل مهم در میان آن‌ها بود. تنوع تیپ‌های گیاهی زیاد (19 نوع) باعث غنای زیاد پستانداران منطقه شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on relationship between species richness and distribution of mammals with plant types in Shirkooh Wildlife Refuge

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Alsadat Salari 1
 • Mohammad Hosein Irannezhad parizi 2
 • Mehdi Zare Khormizi 3
 • Bahman Kiani 4

1 Master student of Biodiversity Management and Conservation, Yazd University, Iran

2 Yazd University Faculty of Natural Resources Department of the Environment

3 1 - Yazd Provincial Office of Department of Environment, Yazd, Iran.

4 Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, Yazd, I.R. of Iran.

چکیده [English]

Habitat is one of the key parameters for species conservation. The first step for habitat management is to determine the factors affecting the distribution of species and species diversity.Plants, as the most stable and important organisms in any habitat, provide shelter and food for animal organisms and play an important role in life cycles. This research was conducted through field visits, interviews and the use of available statistics from the Wildlife Census in the year 2021. Some information on small mammals and plant type of Shirkuh no-hunting area was available from previous studies. There were 30 species of mammals and 19 species of plants in the Shirkooh Wildlife refug .The highest number of mammals was seen in the type (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata). The number of species and the amount of richness indices in the species (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) was higher than other types. The results of Kruskalovalis test showed that the number of mammals, number of species and also the amount of Man-Henic index at the level of 0.01% and indices of species diversity and Alatalo at the level of 0.05% are significantly different from plant types. The pattern of distribution of animal species richness in large scale and in arid climate is influenced by various environmental factors and in this region the plant type, direction and latitude has been one of the important factors. The great diversity of plant types (type 19) has caused the richness of mammals in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecosystem management
 • Species diversity
 • mammals
 • plant types
 • wildlife refuge

بررسی روابط بین غنای گونه­ای و پراکنش پستانداران با تیپ­های گیاهی در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه

فاطمه السادات سالاری1، محمد حسین ایران­نژاد پاریزی2، مهدی زارع خورمیزی3* و بهمن کیانی4

1 ایران، یزد، دانشگاه یزد، گروه مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

2 ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، گروه جنگلداری- تنوع زیستی

3 ایران، یزد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

4 ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل

تاریخ دریافت: 14/10/1400          تاریخ پذیرش: 08/03/1401

چکیده

زیستگاه یکی از پارامتر­های کلیدی در جهت حفاظت از گونه‌ها است. برای مدیریت زیستگاه­ها اولین قدم، تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونه‌ها و تنوع گونه ای است .گیاهان بعنوان با ثبات­ترین و مهم­ترین موجودات هر زیستگاه که پناهگاه و غذای موجودات جانوری را تأمین می­کنند، نقش مهمی در چرخه‌های حیات دارند. این پژوهش از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه و استفاده از آمار موجود از سرشماری حیات­وحش در سال (1400) انجام شد. بخشی از اطلاعات در مورد پستانداران کوچک و نوع تیپ گیاهی منطقه شکار ممنوع شیرکوه از مطالعات قبلی موجود بودند.30 گونه پستاندار و 19 نوع تیپ­ گیاهی در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه وجود داشت. بیشترین تعداد پستاندار در تیپ (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata) دیده شد. تعداد گونه و مقدار شاخص­های غنا در تیپ­ (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) بیشتراز بقیه تیپ­ها بود. نتایج آزمون کروسکال­والیس نشان داد تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک اختلاف معنی­داری در سطح 01/0 درصد و شاخص‌های تنوع گونه­ای و آلاتالو اختلاف معنی­داری در سطح 05/0 درصد با نوع تیپ گیاهی داشتند. الگو­های پراکنش غنای ­گونه‌های جانوری در مقیاس بزرگ تحت­تأثیر عوامل­ محیطی متنوعی قرار می­گیرد و ­در این منطقه نوع تیپ گیاهی، جهت و عرض جغرافیایی یکی از عوامل مهم در میان آن­ها بود. تنوع تیپ­های گیاهی زیاد (19 نوع) باعث غنای زیاد پستانداران منطقه شده بود.

واژه های­کلیدی: مدیریت اکوسیستم، تنوع  گونه­ای، پستانداران، تیپ ­گیاهی، پناهگاه حیات­وحش

* نویسنده مسئول، تلفن: 09132565344 ،  پست الکترونیکی: Zare7002@gmail.com

مقدمه

 

زیستگاه یکی از پارامتر­های کلیدی در جهت حفاظت از گونه‌ها است [15]. یکی از مهم­ترین عوامل تنوع پستانداران ایران شرایط اقلیمی منحصر به فرد هر منطقه و خرد زیستگاه‌های متنوع در هر منطقه است [11]. اکوسیستم­های کوهستانی معمـولا بعنوان نقاط داغ تنوع ­زیستی شناختـه می شوند که دارای فون و فلور غنی هستند و غالباً تعـداد

گونه‌های بومی زیادی را در خود جای می­دهند [18].

پناهگاه حیات­وحش شیرکوه بخشی از سلسله جبال شیرکوه می­باشد و در سال (1398) با تصویب شورای­ عالی محیط­زیست بعنوان پناهگاه حیات­وحش معرفی شد. این منطقه دارای فون غنی از پستاندارن، پرندگان، خزندگان (شناسایی حدود 200 گونه جانوری) و بندپایان می­باشد. پناهگاه حیات­وحش شیرکوه در قسمتی از سلسله جبال شیرکوه قرار گرفته ­است و از قدیم تاکنون محل امن و مناسبی برای انواع حیوانات­ وحشی بوده است. عوارض محدود­کننده طبیعی مانند پرتگاه‌ها، نقاط بسیار صعب­العبور، مراتع انبوه، وجود ده‌ها چشمه و رودخانه­ی فصلی، مناطق پوشیده از برف در اغلب ماه‌های سال، عدم دسترسی آسان به بعضی مناطق و عوامل دیگر باعث شد تا محل بسیار مناسبی برای زاد و ولد حیات­وحش خصوصاٌ کل و بز و قوچ و میش فراهم گردد [4].

گیاهان بعنوان با ثبات­ترین و مهم­ترین موجودات هر زیستگاه که پناهگاه و غذای موجودات جانوری را تأمین می­کنند، نقش مهمی در چرخه‌های حیات دارند [1]. دامنه اختلاف ارتفاعی بیش از 2500 متری، پستی و بلندی­های فراوان و گوناگون، وجود دره‌های عمیق و ارتفاعات بلند و اراضی تپه­ماهوری مرتفع و شرایط میکروکلیمایی خاص در بخش­هایی از پناهگاه حیات­وحش شیرکوه سبب حضور تنوع بالایی از گونه‌های ­گیاهی و ایجاد رویشگاه‌های گوناگون و قابل توجه در منطقه شده ­است. پناهگاه حیات­وحش شیرکوه شامل تنوع زیادی از پوشش­ گیاهی می­باشد و با تغییر ناگهانی و سریع ارتفاع از سطح دریا، تنوع ­گونه­ای گیاهی به طور شگفت­انگیزی افزایش پیدا می­کند [2].

از جمله مطالعات صورت گرفته در مورد ارتباط جانوران و پستانداران با پوشش گیاهی می­توان به مطالعه پروانه­اول و همکاران در سال (1388) که به بررسی رابطه­ی احتمالی میان تنوع، غنا، یکنواختی و فراوانی گونه­ای سوسماران با نوع پوشش ­گیاهی و میزان تاج ­پوشش پرداختند اشاره کرد [3]، خلیل­آبادی و همکاران در سال (1391) به بررسی تأثیر ساختار پوشش­ گیاهی بر غنا و تنوع­ گونه­ای پرندگان در سیستمی از لکه‌های باغ و درخت­زار در منطقه­ای استپی و نیمه­خشک در مرکز ایران پرداختند [7]. خسروی و بهروزی­راد مطالعه خود را در سال (1393) در مورد مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis orientalis) و ارتباط آن با پراکنش پوشش ­گیاهی در فصل پاییز در منطقه شکار ­ممنوع کاوه­ده شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران انجام دادند [5]. میرانزاده و همکاران مطالعه خود را در سال (1398) در مورد بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان ­بعنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت­شده کالمند- بهادران و منطقه شکار­ممنوع شیرکوه انجام دادند [14].  Luke و همکاران در سال (2013) مطالعه خود را بر روی محرک­های مکانی و زمانی پراکنش پستانداران کوچک در یک محیط نیمه­خشک: نقش بارندگی، پوشش­ گیاهی و تاریخچه زندگی در مالی در جنوب­ شرقی استرالیا انجام دادند [19]. Jinhui و همکاران در سال (2021) مطالعه خود را در مورد تجزیه و تحلیل رابطه تنوع حیات­وحش و پارامتر­های پوشش ­گیاهی با سنجش از دور در منطقه موردی سین­کیانگ، چین انجام دادند [17]. طی بررسی مرور منابع مشاهده شد که هیچ گونه مطالعه­ای بر روی بررسی روابط بین غنای­ گونه­ای و پراکنش پستانداران با تیپ­های­ گیاهی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه صورت نگرفته بود و تنها مطالعه خطایی و همکاران در سال (1382) در مورد پراکنش حیات­وحش (پرندگان و پستانداران) در منطقه شکار ­ممنوع شیرکوه موجود بود [6]. امروزه بیشترین تخریب­های محیط­زیستی متوجه زیستگاه‌ها می­باشد. باید با روش­هایی زیستگاه‌ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان افت کیفیت آن‌ها را به­دست آورد [16]. برای مدیریت  زیستگاه­ها اولین قدم، تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش ­گونه‌ها و تنوع­ گونه­ای است [1]. الگو­های پراکنش ­گونه‌های جانوری در مقیاس بزرگ تحت­تأثیر عوامل­ محیطی متنوعی قرار می­گیرد و پوشش ­گیاهی یکی از عوامل مهم در میان آن­ها است [17]. اجتماعات جانوری ‌بتبع تغییر در ساختار ­محیطی و دگرگونی­های انجام شده در پوشش‌ گیاهی دچار نوسانات و افت و خیز­های فراوانی شده­اند [6].

بنابراین هدف این پژوهش بررسی روابط میان غنای ­گونه­ای و پراکنش پستانداران با تیپ­های گیاهی  و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش پستانداران همچون نوع تیپ گیاهی و وسعت پراکندگی این تیپ­ها بوده است. لذا با این پژوهش کمکی به حفظ غنا و تنوع ­جانوری و گیاهی و بازسازی و احیاء گونه­های آسیب دیده، حفاظت از اکوسیستم و ثبات آن­ها و جلوگیری از تخریب زیستگاه و پیش­بینی تغییرات طولانی­مدت پناهگاه حیات­وحش شیرکوه می­باشد.

مواد و روشها

موقعیت منطقه مورد مطالعه: پناهگاه حیات­وحش شیرکوه با مساحتی در حدود 47208 هکتار منطقه­ای کوهستانی بوده و در محدوده جغرافیایی01 54 تا28 54 طول شرقی و29 31 تا 45 31 عرض شمالی در جنوب غربی شهر یزد (مرکز استان) قرار دارد. بخش اعظم این منطقه در حوزه شهرستان تفت و بخش­های کوچکی از آن در حوزه شهرستان­های یزد و مهریز واقع شده­ است (شکل1) [14]. پناهگاه حیات­وحش شیرکوه بلحاظ زمین­شناسی شامل دوران­های زمین­شناسی اول (پالئوزوییک)، دوم (مزوزوئیک)، سوم (سنوزوییک) و کواترنری می­باشد. نوع بافت خاک در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه شامل بدون بافت (توده­سنگی)، ماسه­ای و لومی- سیلتی می­باشد. از نظر شرایط اقلیمی و کلیماتولوژی، نیمه­خشک و کوهستانی است. میزان نزولات در ارتفاعات پناهگاه حیات­وحش شیرکوه 300 تا 350 میلی­متر و در دامنه‌ها به 250 میلی­متر می­رسد. میانگین دمای سالیانه 13.4 است. غالباً جهت باد در فصل گرم از شمال و شمال­شرقی و در فصل سرد از جنوب و جنوب­غربی است. وجود منابع آب فراوان و مطمئن نسبت بسایر مناطق استان، از ویژگی­های منطقه شیرکوه محسوب می­شود و تنها منبع پایدار تأمین بخشی از آب حوزه یزد- اردکان و مهریز است. این منطقه دارای فون غنی از پستاندارن، پرندگان، خزندگان (شناسایی حدود 200 گونه جانوری) و بندپایان می­باشد [2].

 

 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی و وضعیت عمومی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه در استان یزد

 

روش تحقیق: این پژوهش از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه با صاحب­­نظران (اداره کل حفاظت محیط­زیست)، استفاده از آمار موجود از سرشماری حیات­وحش در فصل بهار و تابستان سال (1400) انجام شد، اطلاعات لازم در مورد موقعیت جغرافیایی، پراکنش و تعداد پستانداران و نوع تیپ­های گیاهی جمع­آوری شد. نقاط حضور پستانداران با مشاهده مستقیم یا مشاهده علایم گونه‌ها مانند رد­پا، سرگین و خار توسط دستگاه GPS ثبت شد. همچنین اطلاعات در مورد فون Rodentia و برخی پستانداران کوچک از مطالعاتی که گروه جونده­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده بودند استفاده شد [8]. در مجموع 129 نقطه حضور پستاندار بدست آمد و 25 نقطه عدم حضور به طور تصادفی روی نقشه تیپ گیاهی انتخاب شد. اطلاعات در مورد نوع تیپ­های گیاهی از مطالعه ایران نژاد و همکاران (1389) که در منطقه شکار ممنوع شیرکوه انجام شده بود استفاده شد [2] و نوع تیپ گیاهی بخش­های جنوبی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه که جزء منطقه شکار ممنوع نبود با بازدید­های میدانی بدست آمد. نقاط حضور و عدم حضور پستاندار در تیپ­های گیاهی مختلف نشان داده شد تا بتوان میزان وابستگی پستانداران را به نوع تیپ گیاهی مشخص کرد. سپس نقشه‌های مورد نیاز با استفاده از نقشه محدوده پناهگاه حیات­وحش شیرکوه و نقشه رقومی ارتفاع که از اداره کل حفاظت محیط­زیست تهیه شد در محیط نرم­افزار 10.4.1 Arc GIS بدست آمد، که شامل نقشه­های (جهت ­جغرافیایی شکل (2)، شیب­ جغرافیایی شکل (3) و پراکنش پستانداران مشاهده شده بر روی نقشه تیپ گیاهی شکل (4)) بودند. تهیه جدول نوع پستانداران، تعداد، موقعیت جغرافیایی، قرارگیری هر پستاندار در (نوع تیپ گیاهی، شیب و جهت جغرافیایی) و محاسبه شاخص­های غنای ­گونه­ای (من- هینیک و مارگالف)، شاخص یکنواختی (هیپ، پیلو و آلاتالو) و شاخص تنوع­ گونه­ای (سیمپسون، شانون- وینر، هیل و مک­آرتور) از نرم­افزار (2016) Excel استفاده شد [13].

 

 

شکل 2- نقشه جهت جغرافیایی پناهگاه حیات­­وحش شیرکوه

شکل3- نقشه شیب جغرافیایی پناهگاه حیات­­وحش شیرکوه

 

 

شکل4- نقشه پراکنش پستانداران مشاهده شده در تیپ­های گیاهی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه

 

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی روابط بین غنا و پراکنش پستانداران با نوع تیپ­های گیاهی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه) از نرم­افزار 26 SPSS استفاده شد. اساس کار برای تجزیه و تحلیل در نرم افزارSPSS ، مقایسه نقاط­ حضور گونه و عدم حضور گونه، تعداد هر­گونه در تیپ گیاهی و ارتباط با نوع تیپ­های گیاهی و سایر ویژگی­های محیط­زیستی و غنای پستانداران منطقه بود. از متغیر­های مستقل محیط­زیستی که در این پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند، شامل ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، جهات ­جغرافیایی و نوع تیپ‌های ­گیاهی بودند که در این نرم­افزار شدت رابطه و چگونگی ارتباط مشخص شد. با توجه به نرمال­ نبودن توزیع داده‌ها از آزمون کروسکال­والیس برای مقایسه تأثیر تیپ­های گیاهی روی غنا و شاخص­های تنوع زیستی استفاده شد. برای نشان ­دادن ارتباط بین دو متغیر، میزان رابطه و جهت از تحلیل همبستگی، بسته به شکل توزیع و مقیاس متغیر­ها از آزمون­های مختلفی استفاده می­شود. آزمون همبستگی اتا (Eta) زمانی که داده‌های یک متغیر اسمی یا رتبه­ای و دیگری فاصله­ای و نسبتی باشد و از آزمون اسپیرمن زمانی که داده‌های هر دو متغیر رتبه­ای یا فاصله­ای و نسبتی غیر نرمال باشند استفاده می­شود. در اینجا برای بررسی روابط غنا و شاخص­های تنوع و متغیر­های زیستی از این دو آزمون استفاده شد [12].

نتایج

تعداد گونه‌های شناسائی شده پستانداران پناهگاه حیات­وحش شیرکوه بالغ بر 30 گونه متعلق به 7 راسته و 16 تیره است که نسبت به سطح کشور از تنوع قابل­توجهی برخوردار است و این معلول شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص با شرایط زیستی خاص می­باشد (جدول1).

بیشتر گونه‌های پستانداران شناسایی شده در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه با توجه به جدول (1) در وضعیت حداقل نگرانی (Lc) قرار داشتند. گونه‌های Otocolobus manul و Hyaena hyaena در وضعیت مورد تهدید (Nt) و گونه Panthera pardux saxicolor در وضعیت خطر انقراض (En) و گونه­های Gazella subguttrosa، Capra aegagrus و Ovis vignei در وضعیت آسیب پذیر (Vu) و دو گونه Mus baghestan yazd و Apodemus avicennicus به علت کمترین مطالعه­ای که روی آن­ها صورت گرفته در وضعیت کمبود داده (Dd) قرار داشتند.

بیشترین فراوانی تیره و گونه پستانداران مربوط به راسته Rodentia با 11 گونه و 5 تیره می­باشد (شکل5: الف). بیشترین گونه­ پستانداران مربوط به تیره Muridae با 6 گونه بود (شکل5: ب). راسته Rodentia با 11 گونه بیشترین فراوانی را داشت و نسبت کل فراوانی گونه‌های پستانداران در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه به ­گونه‌های پستاندار کشور ایران معادل 30/16 درصد بود (شکل5: ج). بیشترین تیره پستاندار در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه مربوط به راسته Rodentia با 5 تیره و بعد Carnivora با 4 تیره بود. تیره­های پستاندار پناهگاه حیات­وحش شیرکوه معادل 61/51 در­صد از تیره­های پستاندار موجود در کشور ایران بود (شکل5: د).

در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه، 19 نوع تیپ­ گیاهی شاخص شناسایی و فهرست شد. نوع تیپ­های­ گیاهی با علائم اختصاری در جدول آورده شد (جدول2).

با توجه به آمار توصیفی جدول (3) بیشترین ثبت­ حضور از پستانداران، در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) و کمترین آن در تیپ‌های (انجیر کوهی و درمنه کوهی- استیپا) بود. میانگین تعداد پستانداران در تیپ (درمنه- خارگونی- استیپا) از همه بیشتر و بیشینه تعداد پستاندار مشاهده شده (30 فرد) نیز در همین تیپ بود. پس از آن تیپ‌های (درمنه کوهی- استیپا- گون و انجیر کوهی) قرار داشت.

با توجه به آمار توصیفی جدول (4) بیشترین میانگین تعداد گونه‌های پستاندار در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) بوده و بیشینه تعداد پستاندار مشاهده شده (77/2 گونه) نیز در تیپ (درمنه کوهی- استیپا- گون) بود. پس از آن تیپ‌های (درمنه کوهی- استیپا- گون و درمنه- کلاه میرحسن- استیپا) قرار داشت.

 

 

جدول 1- گونه‌های پستانداران مشاهده شده در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه استان یزد

ردیف

نام

نام علمی

تیره

راسته

IUCN

1

خارپشت برانت

Praechinus hypomeles

خارپشت ها

خارپشتان

Lc

2

حشره­خوارکوچک دندان سفید

Crocidura suaveolens

حشره خوار

حشره­خواران

Lc

3

خفاش گوش موشی کوچک

Myotis blythii

 

 

Lc

4

خفاش دو رنگ

Hypsugo savii

شامگاهی

خفاشان

Lc

5

شغال

Canis aureus

 

 

Lc

6

گرگ

Canis lupus

سگ­سانان

 

Lc

7

روباه

Vulpes vulpes

 

 

Lc

8

کاراکال

Caracal caracal

 

 

Lc

9

گربه پالاس

Otocolobus manul

گربه­سانان

گوشت­خواران

Nt

10

گربه وحشی

Felis silvestris

 

 

Lc

11

پلنگ

Panthera pardux saxicolor

 

 

En

12

کفتار

Hyaena hyaena

کفتار­ها

 

Nt

13

سمور سنگی

Martes foina

راسو­ها

      

Lc

14

گراز

Sus scarfa

خوک­ها

 

Lc

15

آهو

Gazella subguttrosa

 

زوج­سمان

Vu

16

کل و بز

Capra aegagrus

گاوسانان

 

Vu

17

قوچ و میش

Ovis vignei

 

 

Vu

18

زیبا موش

Calomyscus sp

زیبا­موشان

 

Lc

19

ول حفار

Ellobius sp

 

 

Lc

20

هامستر مهاجر

Cricetulus migratorius

کیسه دهان­ها و ول­ها

 

Lc

21

جربیل بلوچی

Gerbillus nanus

 

 

Lc

22

جرد ایرانی

Meriones persicus

 

 

Lc

23

موش خانگی باغستان شیرکوه

Mus baghestan yazd

موش­ها

جوندگان

Dd

24

موش کشتزاراستپی

Apodemus witherbyi

 

 

Lc

25

موش کشتزار ابن سینا

Apodemus avicennicus

 

 

Dd

26

موش خانگی

Mus muscullus

 

 

Lc

27

سنجابک درختی

Dryomys nitedula

سنجابک­ها

 

Lc

28

تشی

Hystrix indica

تشی­ها

 

Lc

29

پایکا

Ochotona rufescens

پایکا­ها

 

Lc

30

خرگوش

Lepus capensis

خرگوش­ها

خرگوش­سانان

Lc

اتحادیه جهانی حفاظت: (EX) منقرض شده، (CR) به شدت در خطر انقراض، (EN) در خطر انقراض، (VU) اسیب پذیر، (NT) نزدیک به تهدید،(DD) کمبود داده، (LC)کمترین نگرانی، (NE) ارزیابی نشده.

 

 

شکل5- نمودارهای فراوانی گونه‌های پستانداران مشاهده شده در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه استان یزد

 

جدول2- لیست تیپ ­گیاهی پناهگاه حیات­وحش شیرکوه (ایران نژاد و همکاران، 1389)

ردیف

نام

نام علمی

نشانه روی نقشه

1

کلاه میرحسن- چوبک

Acantholimon spp- Acanthophyllum

Ac.sp-Ac

2

کلاه میرحسن- چوبک-گون

Acantholimon spp- Acanthophyllum- Astragalus spp

Ac.sp-Ac-As

3

بادام کوهی- درمنه- گون

Amygdalus scoparia- Artemisia spp- Astragalus spp

Am.sc-Ar-As

4

درمنه کوهی- گون- استیپا

Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata

Ar.au-As.sp-St.ba

5

درمنه- پرند

Artemisia sieberi- Ptropyrum aucheri

Ar.si-Pt.au

6

درمنه- کلاه میرحسن- آنقوزه

Artemisia sieberi- Acantholimon spp- Ferula asaa

Ar.si-Ac.sp-Fe.as

7

درمنه- کلاه میرحسن- استیپا

Artemisia sieberi- Acantholimon spp- Stipa barbata

Ar.si-Ac.sp-St.ba

8

درمنه کوهی- گون- کلاه میرحسن

Artemisia aucheri- Astragalus spp- Acantholimon spp

Ar.au-As.sp-Ac.sp

9

درمنه- کروج- استیپا

Artemisia sieberi- Gymnocarpus decander- Stipa barbata

Ar.si-Gy.de-St.ba

10

درمنه- خارگونی- کاهو وحشی

Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Lactuca orientalis

Ar.si-No.mu-La.or

11

درمنه- خارگونی- استیپا

Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata

Ar.si-No.mu-St.ba

12

درمنه کوهی- استیپا

Artemisia aucheri- Stipa barbata

Ar.au-St.ba

13

درمنه کوهی- استیپا -گون

Artemisia aucheri- Stipa barbata- Astragalus spp

Ar.au- St.ba-As.sp

14

اراضی بدون پوشش

Bareland

Ba

15

اراضی کشاورزی

Cultivated

Cu

16

انجیر کوهی

Ficus jahanis

Fi.ja

17

گونه مهاجم

Pinaceae Aceraceae Myrthaceae

Ac.my

18

نی

Phragmites australis

Ph.au

19

گز

Tamarix ramosissima

Ta.ra

 

جدول 3- جدول آمار توصیفی تعداد کل پستانداران در تیپ‌های مختلف گیاهی

تیپ گیاهی

تعداد ثبت حضور

میانگین تعداد پستاندار

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

درمنه کوهی- گون- استیپا

35

1/2

2/71

1

12

اراضی بدون پوشش

8

2/75

2/32

1

7

درمنه- خارگونی- کاهو وحشی

9

5/22

8/15

1

25

درمنه- کلاه میرحسن- استیپا

24

4/04

3/72

1

17

درمنه کوهی- استیپا- گون

3

7/00

6/93

3

15

درمنه کوهی- گون- کلاه میرحسن

15

3/47

3/16

1

11

درمنه- خارگونی- استیپا

5

11/20

10/99

3

30

کلاه میرحسن- چوبک-گون

3

1/00

0/00

1

1

انجیر کوهی

1

7/00

-

7

7

درمنه کوهی- استیپا

1

1/00

-

1

1

کل

104

3/88

69/4

1

30

 

جدول 4- جدول آمار توصیفی تعداد گونه‌های پستانداران در تیپ‌های مختلف گیاهی

تیپ گیاهی

تعداد ثبت حضور

میانگین تعداد پستاندار

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

 
 

درمنه کوهی- گون- استیپا

35

37/1

81/0

1

4

 

اراضی بدون پوشش

8

13/1

35/0

1

2

 

درمنه- خارگونی- کاهو وحشی

9

11/1

33/0

1

2

 

درمنه- کلاه میرحسن- استیپا

24

25/1

44/0

1

2

 

درمنه کوهی- استیپا- گون

3

33/1

58/0

1

2

 

درمنه کوهی- گون- کلاه میرحسن

15

13/1

35/0

1

2

 

درمنه- خارگونی- استیپا

5

20/1

45/0

1

2

 

کلاه میرحسن- چوبک-گون

3

1/00

00/0

1

1

 

انجیر کوهی

1

1/00

-

1

1

 

درمنه کوهی- استیپا

1

1/00

-

1

1

 

کل

104

24/1

57/0

1

4

 

 

 

با توجه به آمار توصیفی جدول (5) بیشترین میانگین شاخص مارگالف در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) و کمترین آن در تیپ (انجیر کوهی) بود. بر این اساس می‌توان گفت در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) میزان غنای ­گونه­‌ای بیشتر است.

با توجه به آمار توصیفی جدول (6) بیشترین میانگین شاخص من-  هینیک در تیپ (کلاه میرحسن- چوبک- گون و درمنه کوهی- استیپا) برابر با 1 بود. در این دو تیپ تعداد گونه‌ها و فراوانی آنها به نحوی بوده که مثلا یک فرد از یک گونه یا دو فرد از دو گونه و الی آخر ثبت شدند. پس از این دو، تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) با میانگین 93/0 قرار داشت که باز هم غنای زیاد را نشان داد.

با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون کروسکال­والیس برای مقایسه تأثیر نوع تیپ­های گیاهی روی داده­های مربوط به پستانداران و شاخص­های غنا استفاده شد. نتایج جدول (7) نشان داد که تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک در تیپ‌های مختلف اختلاف معنی­داری در سطح 01/0 درصد داشت، اما مقدار شاخص مارگالف معنی­دار نبود. لازم به ذکر است که تعداد داده‌های گم شده در مورد شاخص مارگالف زیاد بودند.

 

 

جدول 5- آمار توصیفی شاخص مارگالف در تیپ‌های مختلف گیاهی

تیپ گیاهی

تعداد ثبت حضور

میانگین تعداد پستاندار

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

 
 

درمنه کوهی- گون- استیپا

20

51/0

69/0

0/00

82/1

 

اراضی بدون پوشش

4

18/0

36/0

0/00

72/0

 

درمنه- خارگونی- کاهو وحشی

3

14/0

24/0

0/00

42/0

 

درمنه- کلاه میرحسن- استیپا

18

22/0

34/0

0/00

91/0

 

درمنه کوهی- استیپا- گون

3

12/0

21/0

0/00

37/0

 

درمنه کوهی- گون- کلاه میرحسن

11

12/0

29/0

0/00

91/0

 

درمنه- خارگونی- استیپا

5

08/0

19/0

0/00

42/0

 

کلاه میرحسن- چوبک-گون

0

-

-

-

-

 

انجیر کوهی

1

0/00

-

0/00

0/00

 

درمنه کوهی- استیپا

0

-

-

-

-

 

کل

65

27/0

48/0

0/00

82/1

 

 

جدول 6- جدول آمار توصیفی شاخص من- هینیک در تیپ­های مختلف گیاهی

تیپ گیاهی

تعداد ثبت حضور

میانگین تعداد پستاندار

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

 
 

درمنه کوهی- گون- استیپا

35

93/0

32/0

31/0

73/1

 

اراضی بدون پوشش

8

82/0

27/0

38/0

00/1

 

درمنه- خارگونی- کاهو وحشی

9

81/0

31/0

20/0

00/1

 

درمنه- کلاه میرحسن- استیپا

24

75/0

26/0

32/0

16/1

 

درمنه کوهی- استیپا- گون

3

56/0

04/0

52/0

58/0

 

درمنه کوهی- گون- کلاه میرحسن

15

73/0

25/0

32/0

16/1

 

درمنه- خارگونی- استیپا

5

44/0

18/0

18/0

60/0

 

کلاه میرحسن- چوبک-گون

3

00/1

0/00

00/1

00/1

 

انجیر کوهی

1

38/0

.

38/0

38/0

 

درمنه کوهی- استیپا

1

00/1

.

00/1

00/1

 

کل

104

80/0

30/0

18/0

73/1

 

 

 

جدول 7- نتایج آزمون کروسکال­والیس برای بررسی تأثیر تیپ ­گیاهی بر شاخص‌های غنا

آماره

صفت

تعداد پستاندار

تعداد گونه

شاخص مارگالف

شاخص من-  هینیک

تعداد

150

150

67

107

آماره آزمون

65/53

67/24

4/85

25/09

درجه آزادی

18

18

7

9

معنی­داری

0/00

0/00

0/68

0/00

 

 

در جدول (8) آزمون کروسکال­والیس نشان داد که از نظر مقدار شاخص‌های سیمپسون، شانون، هیل، مک­آرتور و آلاتالو اختلاف معنی­داری در سطح 05/0 درصد بین نوع تیپ‌های مختلف گیاهی وجود داشت. البته تعداد داده‌های گم شده در مورد برخی شاخص­ها بسیار زیاد بود که در نتیجه عدم امکان محاسبه مقدار شاخص بود، زیرا این شاخص­ها بیشتر در مورد جوامع گیاهی استفاده می­شود و برای پستانداران که در حال حرکت هستند سخت بود .

 

 

جدول8- نتایج آزمون کروسکال­والیس برای بررسی تأثیر تیپ ­گیاهی بر شاخص‌های تنوع و یکنواختی

آماره

شاخص

شاخص سیمپسون

شاخص شانون

شاخص پیلو

شاخص هیل

شاخص مک آرتور

شاخص هیپ

شاخص آلاتالو

تعداد

65

104

20

104

104

20

101

آماره آزمون

12/26

11/26

7/57

11/26

11/26

23/25

12/46

درجه آزادی

4

5

4

5

5

4

5

معنی­داری

0/02

0/05

0/11

0/05

0/05

0/68

0/03

 

 

برای تحلیل همبستگی بین نوع تیپ گیاهی، پستانداران و شاخص­های تنوع زیستی و جهت جغرافیایی، پستانداران و شاخص­های تنوع زیستی در ابتدا از آزمون اتا (Eta) استفاده شد، چون داده تیپ گیاهی و جهت جغرافیایی یک داده اسمی و داده­های دیگر فاصله­ای بودند. آزمون Eta نشان داد که نوع تیپ ­گیاهی 5/58 درصد تغییرات تعداد گونه‌ها، 5/58 درصد تغییرات تعداد کل پستاندار، 37 درصد تغییرات مقدار شاخص مارگالف، 9/48 درصد تغییرات شاخص من- هینیک، 3/51 درصد تغییرات شاخص سیمپسون، 1/36 درصد تغییرات شاخص شانون- وینر، 2/59 درصد تغییرات شاخص پیلو، 2/38 درصد تغییرات شاخص هیل، 40 درصد تغییرات شاخص مک­آرتور و 28 درصد تغییرات شاخص آلاتالو را تعیین می­کند و مابقی تغییرات تحت­تأثیر عوامل دیگر است.

جدول (9) نشان داد که جهت جغرافیایی اثر تعیین­کنندگی مهمی برای مقدار شاخص پیلو (68/0 = 2R) دارد. این اثر برای تعداد گونه‌ها (23/0 = 2R) و تعداد پستانداران
(13/0 = 2R) کم بود.

برای تحلیل همبستگی بین متغیر­های زیستی، پستانداران و شاخص­های تنوع زیستی از آزمون اسپیرمن استفاده شد، چون متغیر­های ما از نوع رتبه ای و غیر نرمال بودند نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول (10) نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین طول و عرض­جغرافیایی و همچنین شیب و ارتفاع از سطح دریا با تعداد گونه و تعداد کل پستاندار در نقاط نمونه وجود ندارد.

نتایج آزمون همبستگی در جدول (11) نشان داد که فقط همبستگی معنی­دار و منفی در سطح 05/0 درصد بین عرض­جغرافیایی و مقدار شاخص پیلو وجود دارد (0.46-= r) به این معنی که در عرض­های جغرافیایی کمتر پستانداران پراکنش بیشتری دارند. اما هیچ یک از دیگر روابط با شاخص­ها معنی­دار نبودند.

 

 

جدول 9- نتایج ازمون Eta برای بررسی تأثیر­گذاری جهت ­جغرافیایی بر روی تعداد ­گونه، تعداد­ پستاندار و شاخص‌های تنوع، یکنواختی و غنا

 

تعداد گونه

تعداد کل پستاندار

مارگالف

من- هینیک

سیمپسون

شانون- وینر

پیلو

هیل

مک آرتور

هیپ

آلاتالو

جهت جغرافیایی

23/0

13/0

28/0

15/0

25/0

18/0

68/0

20/0

22/0

60/0

29/0

 

جدول 10- نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی همبستگی تعداد ­پستاندار وتعداد ­گونه‌ها با متغیر­های توپوگرافی

تعداد کل پستاندار

آماره

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

شیب

ارتفاع از سطح دریا

ضریب همبستگی

01/0

11/0

04/0-

02/0

معنی داری

91/0

18/0

62/0

83/0

تعداد نمونه

150

150

150

150

تعداد گونه

ضریب همبستگی

04/0-

04/0

07/0

02/0-

معنی داری

62/0

65/0

41/0

85/0

تعداد نمونه

150

150

150

150

 

جدول 11- نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی همبستگی شاخص‌های غنا، تنوع و یکنواختی با متغیر­های توپوگرافی

شاخص

آماره

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

شیب

ارتفاع از سطح دریا

مارگالف

ضریب همبستگی

02/0-

17/0-

18/0

02/0-

معنی داری

90/0

16/0

14/0

87/0

تعداد نمونه

67

67

67

67

من- هنیک

ضریب همبستگی

11/0-

16/0-

18/0

05/0-

معنی داری

28/0

10/0

06/0

65/0

تعداد نمونه

107

107

107

107

سیمپسون

ضریب همبستگی

16/0-

01/0

11/0

18/0

معنی داری

22/0

97/0

38/0

14/0

تعداد نمونه

65

65

65

65

شانون

ضریب همبستگی

12/0-

05/0

05/0

12/0

معنی داری

22/0

61/0

65/0

24/0

تعداد نمونه

104

104

104

104

پیلو

ضریب همبستگی

46/0-

05/0-

10/0

31/0

معنی داری

04/0

84/0

68/0

19/0

تعداد نمونه

20

20

20

20

هیل

ضریب همبستگی

12/0-

05/0

05/0

12/0

معنی داری

22/0

61/0

65/0

24/0

تعداد نمونه

104

104

104

104

مک­آرتور

ضریب همبستگی

12/0-

05/0

04/0

12/

معنی داری

22/0

61/0

66/0

24/0

تعداد نمونه

104

104

104

104

هیپ

ضریب همبستگی

19/0-

09/0

07/0

11/0

معنی داری

41/0

70/0

76/0

63/0

تعداد نمونه

20

20

20

20

آلاتالو

ضریب همبستگی

03/0-

02/0-

04/0

05/0

معنی داری

75/0

83/0

68/0

60/0

تعداد نمونه

101

101

101

101

 

بحث و نتیجه­گیری

در پناهگاه حیات وحش شیرکوه در مجموع 30 گونه پستاندار و 19 نوع تیپ گیاهی شاخص شناسایی شد. بیشترین راسته پستانداران مربوط به Rodentia و بعد راسته Carnivora بود. تیپ گیاهی درمنه کوهی- گون – استیپا بیشترین پراکنش در سطح منطقه دارا بود. پراکنش و غنای پستانداران ارتباط مستقیمی با نوع و وسعت پراکنش تیپ گیاهی داشت [5].

اجتماعات ­جانوری به تبع تغییر در ساختار محیطی و دگرگونی­های انجام شده در پوشش ­گیاهی دچار نوسانات و افت و خیز­های فراوانی می­شوند. این امر طبیعی است که تخریب پوشش ­گیاهی تأثیر مستقیم بر زندگی حیات­وحش خواهد داشت چرا که نقش پوشش­ گیاهی صرفاً به مواد ­غذایی محدود نمی­شود و در استتار در برابر سایر جانوران، حفاظت در برابر تغییرات اقلیمی بکار می­رود. مهم­تر از همه اینکه زیستگاه‌های حیات­وحش را معمولا بر اساس شکل گیاهی طبقه­بندی و اسم­گذاری می­کنند و با تغییر ساختار­ گیاهی اجباراٌ ترکیب جانوران منطقه عوض می­شود [6]. برخی از نیازهای فیزیکی نیز توسط پوشش ­گیاهی برای پستانداران رفع می­شود، همچون واکنش پستانداران کوچک که به بارندگی به شدت هست و نوع گیاه مؤثر می­باشد [19].

تنوع گونه‌های جانوری در یک مکان نه­ تنها نشان­دهنده غنا و تغییر گونه‌ها در یک زیستگاه است، بلکه نشان­دهنده رابطه پیچیده بین موجودات و محیط است. الگو­های پراکنش غنای ­گونه‌های جانوری در مقیاس بزرگ تحت­تأثیر عوامل­ محیطی متنوعی قرار می­گیرد و ­در این منطقه نوع تیپ گیاهی، جهت و عرض جغرافیایی یکی از عوامل مهم در میان آن­ها بود [17]. در مطالعه کرمی و همکاران در سال (1395) متغیرهای ارتفاع، میانگین دما و تیپ پوشش گیاهی بیشترین ­تأثیر در پراکنش بالقوه گونه آهوی ایرانی داشتند [10]. در مطالعه رضایی و همکاران در سال (1397) متغیر­های تیپ پوشش گیاهی، فاصله از چشمه و تیپ خاک براساس نتایج حاصل از حساسیت سنجی جک نایف در مدل مکسنت و متغیر­های جهت، مدل رقومی ارتفاع و فاصله تا قنات به ترتیب رتبه نفوذ در شبکه عصبی، به‌عنوان تأثیرگذارترین متغیر­ها بر مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه کفتار راه راه در نظرگرفته شدند. براساس نتایج حاصل از مدل مکسنت و شبکه­عصبی، مهم‌ترین متغیر مؤثر در لانه­گزینی کفتار در منطقه حفاظت‌شده هفتاد قله اراک، کاربری اراضی منطقه به‌ویژه مرتعداری بود [9].

همانطور که در مطالعات گذشته تنوع پوشش گیاهی در مناطقی با اقلیم خشک باعث تأثیر­پذیری مثبت در غنای پرندگان بود، چون پناهگاه حیات وحش شیرکوه نیز در اقلیم خشک قرار داشت، تنوع تیپ­های گیاهی زیاد (19 نوع) باعث غنای زیاد پستانداران منطقه شده بود [7]. 

اکوسیستم­های کوهستانی معمولا بعنوان نقاط داغ تنوع­ زیستی شناخته می­شوند که دارای فون و فلور غنی هستند و غالباً تعداد گونه‌های بومی زیادی را در خود جای می­دهند [18]. پناهگاه حیات­وحش شیرکوه در قسمتی از سلسله جبال شیرکوه قرار گرفته است و یک اکوسیستم کوهستانی بشمار می­رود، از قدیم تاکنون محل امن و مناسبی برای انواع حیوانات­وحشی بوده است. زنجیره‌های غذایی در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند. باید توجه داشت که در زنجیره‌های غذایی اهمیت جانوران صیاد کمتر از جانوران طعمه نبوده و در نهایت هیچ کدام از آن­ها بدون وجود گیاهان که تولید­کنندگان واقعی مواد­ غذایی هستند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه با تغییر ناگهانی و سریع ارتفاع از سطح دریا، تنوع ­گونه­ای گیاهی به طور شگفت­انگیزی افزایش پیدا می­کند، همین مورد نیز علتی بر وجود پراکنش پستانداران در ارتفاعات بالا می­باشد [2]، چون تنوع پوشش گیاهی مهم­‌ترین عامل محرک برای توزیع و تنوع پستانداران است [17].

طی مطالعه خطایی و همکاران در سال (1382) که به منظور بررسی فون­ پستانداران و پرندگان انجام شده ­بود [6]، پستانداران این منطقه 16 گونه با 9 خانواده در 5 راسته بودند و بیشترین فراوانی مربوط به تیره Canidae و راسته Carnivora بود، ولی اکنون پستانداران شناسایی شده در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه بالغ بر 30 گونه با 16 تیره در 7 راسته بودند و بیشترین فراوانی مربوط به تیره Muridae و راسته Rodentia و بعد راسته Carnivora بود. برخی از گونه‌ها پراکنش یکنواخت و فراوانی قابل توجهی را نشان دادند. نسبت کل فراوانی گونه‌های پستانداران در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه به گونه‌های پستاندار کشور ایران معادل 30/16 درصد و فراوانی تیره­های پستانداران پناهگاه حیات­وحش شیرکوه معادل 61/51 در­صد از تیره­های پستاندار موجود در کشور ایران بود. بیشتر گونه‌های پستانداران شناسایی شده در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه در وضعیت حداقل نگرانی (Lc) قرار داشتند. گونه‌های Otocolobus manul و Hyaena hyaena در وضعیت مورد تهدید (Nt) و گونه  Panthera pardux saxicolorدر وضعیت خطر انقراض (En) و گونه­های Gazella subguttrosa، Capra aegagrus و Ovis vignei در وضعیت آسیب پذیر (Vu) و دو گونه Mus baghestan yazd و Apodemus avicennicus به علت کمترین مطالعه­ای که روی آن­ها صورت گرفته در وضعیت کمبود داده (Dd) قرار داشتند. در پناهگاه حیات­وحش شیرکوه، 19 نوع تیپ­ گیاهی شاخص شناسایی و فهرست شد. در منطقه تنوع تیپ­های گیاهی زیاد بود. نتایج آمار توصیفی تعداد کل پستانداران در تیپ‌های گیاهی مختلف نشان داد که بیشترین ثبت ­حضور از پستانداران در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) و کمترین آن در تیپ‌های (انجیر کوهی و درمنه کوهی -استیپا) وجود داشت. میانگین تعداد پستانداران در تیپ (درمنه- خارگونی- استیپا) از همه بیشتر بود و بیشینه تعداد پستاندار مشاهده شده (30 فرد) نیز در همین تیپ گیاهی بود. پس از آن تیپ‌های (درمنه کوهی– استیپا- گون و انجیر کوهی) قرار داشت. بیشترین میانگین تعداد گونه‌های پستاندار در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) بوده و بیشینه تعداد پستاندار مشاهده شده (77/2 گونه) نیز در تیپ (درمنه کوهی- استیپا- گون) بود. پس از آن تیپ‌های (درمنه کوهی- استیپا- گون و درمنه- کلاه میرحسن- استیپا) قرار داشت. از نظر غنای گونه­ای پستانداران بیشترین میانگین شاخص مارگالف در تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) و بیشترین میانگین شاخص من- هینیک در تیپ (کلاه میرحسن- چوبک- گون و درمنه کوهی- استیپا) برابر با 1 بود. پس از این دو، تیپ (درمنه کوهی- گون- استیپا) با میانگین 0.93 قرار داشت که باز هم غنای زیاد را نشان داد. نتایج آزمون کروسکال­والیس نشان داد که تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک اختلاف معنی­داری در سطح 01/0 درصد و مقدار شاخص‌های سیمپسون، شانون، هیل، مک­آرتور و آلاتالو اختلاف معنی­داری در سطح 05/0 درصد در تیپ‌های مختلف گیاهی وجود داشت بدین معنی که نوع تیپ­های گیاهی غنای گونه­ای، تعداد گونه­ها و نحوه پراکنش و توزیع پستانداران را تعیین می­کند و نوع تیپ­های گیاهی برای پستانداران مهم است، اما مقدار شاخص مارگالف معنی­دار نبود چون برای بسیاری از داده­ها این شاخص تعریف نشده بود، تعداد داده‌های گم شده در مورد برخی شاخص­ها بسیار زیاد بود در نتیجه عدم امکان محاسبه مقدار برخی شاخص­ها و در نتیجه عدم معنی­داری شد. آزمون همبستگی اتا مشخص کرد که نوع تیپ گیاهی اثر تعیین کنندگی زیادی روی شاخص پیلو داشت و این اثر روی شاخص­های تنوع گونه­ای آلاتالو و شانون- وینر کم بود. همچنین این آزمون نشان داد جهت جغرافیایی اثر تعیین‌ کنندگی مهمی برای مقدار شاخص پیلو (68/0 = 2R) دارد، این اثر برای تعداد گونه‌ها (23/0 = 2R) و تعداد پستانداران (13/0 = 2R) کم بود، در نتیجه نوع تیپ گیاهی نحوه توزیع، پراکنش و غنای پستانداران را تعیین می­کند و جهت جغرافیایی فقط روی نحوه توزیع و پراکنش پستانداران تأثیر می­گذارد و روی غنا تأثیری ندارد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که همبستگی معنی‌داری بین طول و عرض­جغرافیایی و همچنین شیب و ارتفاع از سطح دریا با تعداد گونه و تعداد کل پستاندار در نقاط نمونه وجود نداشت یعنی تعداد پستانداران و گونه­ها به متغیر­های محیط زیستی واکنشی نداشتند و فقط همبستگی معنی­دار و منفی بین عرض­جغرافیایی و مقدار شاخص پیلو وجود داشت (0.46-= r) یعنی پراکنش و توزیع پستانداران در عرض­های جغرافیایی پایین­تر بیشتر بود. بنابراین نوع تیپ ­گیاهی و وسعت پراکنش تیپ ­گیاهی، جهت جغرافیایی و عرض جغرافیایی در این منطقه مشخص کننده غنا و نحوه توزیع و پراکنش پستانداران بود. از آنجا که بیشتر سطح پناهگاه را تیپ (درمنه­کوهی-گون- استیپا) پوشانده بود بیشترین ثبت­ حضور، بیشترین میانگین تعداد گونه‌های پستاندار، بیشترین میانگین شاخص غنای مارگالف و من- هینیک در این تیپ ثبت شد، ­بعلاوه ممکن است ویژگی­های فنولوژی پوشش ­گیاهی این تیپ جاذب الگوی پراکنش پستانداران باشد. نتایج این پژوهش فقط بر مبنای رابطه بین متغیر­های غنا، تنوع و یکنواختی و پراکنش پستانداران با تیپ­های­ گیاهی و پارامتر­های­زیستی (شیب، جهت و ارتفاع ) به­دست آمد بنابراین امکان دارد علاوه بر موارد فوق، مواردی دیگری چون تاج پوشش گیاه، فاصله از منابع آبی، خصوصیات آب و خاک و اقلیم زیستگاه، فاصله ازسکونت­گاه‌ها و جاده نیز بر غنا، تنوع و یکنواختی گونه‌های پستانداران و تیپ ­گیاهی تأثیر داشته باشند، لذا مطالعات بیشتر در این خصوص توصیه می­شود، کاشت و احیاء گونه­های آسیب دیده و پایش مداوم پستانداران نیز توصیه می­شود. گیاهان ­دارویی و خوراکی زیستگاه که منبع تغذیه­ای برای پستانداران منطقه هستند با توجه به ظرفیت برد منطقه برداشت شود.

قدردانی

از  اداره  کل  محیط­زیست  استان  یزد  و  اداره  محیط­زیست شهرستان تفت و محیط­بان منطقه پناهگاه حیات­وحش شیرکوه، مهندس علی­اکبر شیر­یزدانی،  مهندس مهدی علیان، مهندس سجاد آذرنوش و خانم آرزو پورچیت­ساز و کلیه  مسئولین،  کارشناسان که  در  همراهی  و  همکاری  برای  شناسایی پستانداران و تیپ­های گیاهی  از  هیچ  یاری کوتاهی  نکردند، کمال  قدر­دانی  دارم.

1- امیدزاده اردلی، ا. زارع چاهوکی، م، ع. ارزانی، ح. طهماسبی، پ، خدری غریب­وند، ح. 1392. مقایسة شاخص‌های تنوع­ گونه­ای با استفاده از پلات­های چندمقیاسی (مطالعة موردی: مرتع کرسنک شهرکرد). نشریة علمی پژوهشی مرتع، سال هفتم، شمارة چهارم، ص (292-303)
2- ایران­نژاد پاریزی، م، ح. تازه، م. رمضانی، م. حکیمی میبدی، م، ح. 1389. بررسی و پهنه­بندی زیستگاه‌های منطقه شکار­ممنوع شیرکوه از دیدگاه پوشش­ گیاهی دارای ارزش­های حفاظتی و ارائه راهکار­های احیاء زیستگاه. اداره کل حفاظت محیط­زیست استان یزد.
3- پروانه­اول، ا. دهقانی­تفتی، م، حسن­زاده کیابی، ب. 1388. بررسی رابطه تنوع، غنا، یکنواختی و فراوانی گونه­ای سوسماران با نوع پوشش ­گیاهی و میزان تاج­پوشش آن­ها در منطقۀ سبزوار. علوم محیطی .سال هفتم. شماره دوم. ص 125-140
4- پورچیت­ساز، آ. 1398. پناهگاه حیات وحش شیرکوه. اداره کل حفاظت محیط­زیست استان یزد
5- خسروی، م. بهروزی­راد، ب. 1398. مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis orientalis) و ارتباط آن با پراکنش پوشش ­گیاهی در فصل پاییز در منطقه شکار­ممنوع کاوه ده. فصلنامه علمی پژوهشی محیط­زیست جانوری. سال دهم. شماره2
6- خطایی، م. حاضری، ف. فاضلی، ر. 1382. پراکنش حیات­وحش (پرندگان و پستانداران) منطقه شکار­ ممنوع شیرکوه، دانشگاه یزد
7- خلیل­آبادی، س همامی، م ؛ ر. کابلی، م. متین­خواه، ح. 1391. تأثیر ساختار پوشش­ گیاهی بر غنا و تنوع گونه­ای پرندگان در لکه‌های درختزار منطقه حفاظت­شده کرکس. استان اصفهان .مجله جنگل ایران. سال چهارم. شماره 2. ص 9
8- درویش، ج. 1392. مطالعه فون جوندگان مناطق حفاظت­شده استان یزد، طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل محیط­زیست استان یزد به شماره قرارداد 121-32217، ص 225
9- رضائی، س. نادری، س. کرمی، پ.1397. بررسی مطلوبیت زیستگاه کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) ) در منطقه حفاظت‌شده هفتاد قله اراک. جلد 31. شماره 2. ص 162- 177
10- کرمی، پ. کمانگر، م. حسینی، س، م. 1395. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subguttrosa subguttrosa) در منطقه شکار ممنوع قراویز و استان کرمانشاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مجله پژوهش­های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد 29. شماره 3. ص
11- کرمی، م. قدیریان، ط. فیض اللهی، ک. 1395. اطلس پستانداران ایران. سازمان حفاظت محیط­زیست و دانشگاه تهران
12- کیانی، ب. 1393. کاربرد روش­های پیشرفته آماری در منابع­طبیعی. انتشارات دانشگاه یزد. چاپ اول. ص 155-196
13- کیانی، ب. 1396. بیومتری جنگل (طرح­های نمونه­برداری و روش­های اندازه­گیری در علوم جنگل). انتشارات پلک. ص260-263
14- میرانزاده، ر. سرهنگ­زاده، ج. ایران­نژاد پاریزی، م، ح. اکبری، ح. 1398، بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به­عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه، فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری سال دهم، شماره 4
 
15- Guisan, A. and Zimmermann, N.E., 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological modelling. Vol. 135, No. 2, pp: 147-186.
16- Ishige, T., Miya, M., Ushio, M., Sado, T., Ushioda, M., Maebashi, K., Yonechi, R., Lagan, P. & Matsubayashi, H. 2017. Tropical-forest mammals as detected by environmental DNA at natural saltlicks in Bo   
17- Jinhui Wu, Haoxin Li, Huawei Wan, Yongcai Wang, Chenxi Sun 1 and Hongmin 2021 Analyzing the Relationship between Animal Diversity and the Remote Sensing Vegetation Parameters: The Case of Xinjiang, China. Sustainability 13, 9897
18- Kattan, G. H. and Franco, P.2004. Bird diversity along elevation gradients in the Andes of Colombia. Journal of Biogeography. 13: 451-458. rneo. Biological Conservation, 210,281-285.
19- LUKE T. KELLY, RAY DAYMAN, DALE G. NIMMO, MICHAEL F. CLARKE AND ANDREW F. BENNETT, 2013, Spatial and temporal drivers of small mammal distributions in a semi-arid environment: The role of rainfall, vegetation and life-history, Austral Ecology, 38 (7)
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 372-388
 • تاریخ دریافت: 14 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401