بررسی اثرات هیستولوژیکی وتغییرات آنزیم های کبدی درمواجهه ماهی گورامی سه خال باترکیب 4chloro-N(2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid بعنوان ضدتشنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه علوم پایه، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 گروه علوم پایه ، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 گروه اموزشی شیمی دارویی،دانشکده داروسازی وعلوم دارویی،علوم پزشکی تهران،دانشگاه ازاداسلامی،تهران،ایران.

چکیده

مقدمه: داروهای ضد تشنج موثر هر کدام به درجاتی، فعالیت غیر طبیعی نورون‌ها را به صورت انتخابی سرکوب می-کنند. با این حال مکانیسم اثر و کارایی آنها در انواع مختلف اختلالات تشنجی تفاوت دارد.

هدف: بررسی اثرات هیستولوژیک ترکیب

4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid (مشتق فنوکسی بنزآمید) برکبد ماهی گورامی سه خال و مقایسه آن با دیازپام بود.

روش اجرای تحقیق: بدین منظور150 قطعه ماهی گورامی سه خال با وزن 0.5± ۲ گرم از کارگاه خان ماهی قزوین تهیه شد. گروه‌ها شامل کنترل 1 (شاهد)، کنترل 2 (حلال) و گروه کنترل رفرنس (دیازپام mg/kg.b.w3) و 4 گروه تیمار به ترتیب با غلظت‌های mg/kg.b.w) ،7،5، 3، 1) بود. نخست کلرزدایی و سنجش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب انجام شد. تزریق‌ها یک روز در میان و طی ده تزریق انجام شد، سپس تمام تیمارها تشریح و کبدها برای تهیه مقطع بافت کبدی جهت بررسی با میکروسکوپ نوری و الکترونی داخل فیکساتیوهای مربوطه قرار گرفت و تغییرات آنزیم‌ها و بافت کبد در آزمایشگاه بررسی شد.

نتایج: تغییرات آنزیمALT، AST، و ALP در کنترل ها و تیمار ها دارای اختلاف معنی‌دار بود (۰۵/۰P≤). بررسی میکروسکوپی نیز حاکی از تغییرات غشایی، گسستگی، شکاف بین سینوزوئیدها و نکروز از دوزmg/kg.b.w 5 به بالا به صورت وابسته به دوز بود.

بحث و نتیجه‌گیری: با افزایش دوز مشتق فنوکسی بنزآمید ، بافت کبد و آنزیم‌های کبدی تحت‌تأثیر قرار گرفته و افزایش سطح آنزیم‌ها و تغییراتی همچون گسستگی بافتی، افزایش فاصله سینوزوئیدها و پیدایش واکوئل‌های چربی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating of Histological and Pathological Effects of 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid on Trichogaster trichopterus As Anticonvulsant

نویسندگان [English]

  • Soheila Noroozi Pareyi 1
  • Tahereh Naji 2
  • Homayoun Hosseinzadeh sahafi 3
  • Ali Almasirad 4

1 1. Department of Basic Sciences, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department Of Basic Sciences ,Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,Tehran Medical Science,Islamic Azad University,Tehran,Iran.

3 Iranian Fisheries Science Research Institute

4 Department of Medicinal Chemistry، Faculty of Pharmacy، Pharmaceutical Sciences Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Effective anticonvulsant drugs each selectively suppress the abnormal activity of neurons to some degree. However, their mechanism of action and efficacy differ in different types of epilepsy disorders.

Purpose: Investigation of histological effects of 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid compared to Diazepam as a reference drug on Trichogaster trichopterus ‘s liver which has done at the fish lab of Islamic Azad University.

Methods: In this study, 150 fish specimens with an average weight of 2 ± 0.5 gr were bought from Khan-mahi fish farm. This study was performed on 4 treatment groups (1, 3, 5, 7 mg/kg b.w.) and three controls including, control 1 (intact), control 2 (solvent tween 80), reference control (Diazepam 3 mg/kg.b.w). Before dropping fishes into the aquariums, dechlorination of water was performed in 24 hours, and physicochemical factors were measured. Injections were performed every other day for 20 days and all the treatments were anatomized and their livers put into the fixative to check by optical and electron microscope later.

Results: The results showed that the ALT, AST and ALP were changed in controls to treatments. These results showed a significant difference between the control and the treatment groups (P≤0.05) Microscopic images also showed membrane changes, rupture, gaps between sinusoids, and necrosis at a dose of 5 mg /kg body weight and was in a dose-dependent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid؛ liver tissue؛ Trichogaster trichopterus؛ liver Enzymes
  • anticonvulsant
دوره 35، شماره 4
دی 1401
صفحه 389-404
  • تاریخ دریافت: 25 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 مهر 1401