انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی: بررسی اثر کاهش سطح آب بر رشد، دگردیسی و بقا لاروهای قورباغه سبز لوانت (Pelophylax bedriagae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

درک رابطه بین شرایط زیستگاهی مبتنی بر اقلیم و بقا کلید حفظ تنوع زیستی در مواجهه با تغییرات سریع اقلیمی است. آب یک متغیر محدود کننده زیستگاه برای دوزیستان است زیرا لاروها باید قبل از خشک شدن تالاب ها و یا برکه ها دگردیسی کنند. تغییرات در الگوهای بارش و دما در سطح جهانی بر میزان آب دردسترس تأثیر می‌گذارد، اما تأثیر این تغییرات بر رشد، تکوین و بقا دوزیستان به خوبی درک نشده است. در این مطالعه اثر کاهش سطح آب بر رشد، دگردیسی و بقا لاروهای قورباغه سبز لوانت (Pelophylax bedriagae) در سه تیمار (شاهد، کاهش متوسط و سریع سطح آب) به مدت 129 روز مورد بررسی قرار گرفت. در هر مخزن 50 لارو با 4 تکرار تحت رژیم غذایی یکسان قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاهش سطح آب باعث افزایش سرعت رشد می شود. تیمارها با کاهش متوسط و سریع آب، کاهش در اندازه دگردیسی، کاهش در مدت زمان دگردیسی و کاهش در بقاء را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند. نتایج آماری نشان داد که اثر این تیمارها بر زمان دگردیسی و اندازه دگردیسی معنی‌دار ولی بر میزان رشد و بقاء بی معنی می باشد. این اطلاعات می تواند بینشی در مورد ظرفیت انعطاف پذیری این گونه در برابر تغییرات اقلیمی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Plasticity under climate change: investigating the effect of water level reduction on growth, metamorphosis, and survival of Levant green frog (Pelophylax bedriagae) larvae

نویسندگان [English]

 • Jahan Mousavi
 • Somaye Vaissi
 • Mozafar Sharifi

Razi University, Faculty of Science, Department of Biology

چکیده [English]

Understanding the relationship between climate-based habitat conditions and survival is key to maintaining biodiversity in the face of rapid climate change. Water is a limiting habitat variable for amphibians because larvae must metamorphose before wetlands or ponds dry up. Changes in precipitation and temperature patterns globally affect the amount of water available, but the impact of these changes on amphibian growth, development, and survival is poorly understood. In this study, the effect of water level reduction on the growth, metamorphosis, and survival of Levant green frog (Pelophylax bedriagae) larvae in three treatments (control, moderate, and rapid water level reduction) was investigated for 129 days. In each tank, 50 larvae were subjected to the same diet with 4 replications. The results of the experiment showed that reducing the water level increases the growth rate. Treatments with moderate and rapid water reduction showed a decrease in the size of metamorphosis, a decrease in the duration of metamorphosis, and a decrease in survival compared to the control treatment. The statistical results showed that the effect of these treatments on metamorphosis time and metamorphosis size is significant but insignificant on growth rate and survival. This information can provide insight into the plasticity of this species under climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • amphibians
 • global warming
 • aquatic fluctuations
 • development
 • mortality
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 176-191
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1401