بررسی اسکلتوکرونولوژی لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (خزندگان: لاک‌پشت‌ها: ژئوامیدیده) در رودخانه‌ی کارون در منطقه اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 ایران، یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

3 گروه علوم پایه - داشگاه فرهنگیان- تهران- ایران

چکیده

تعیین سن در خزندگان اطلاعات مهمی درباره‌ی طول عمر، میزان رشد جانور، اولین سن تولیدمثلی و سایر پارامترهای اکولوژیکی را ارائه می‌کند. در این مطالعه سن، بلوغ جنسی و میزان رشد در جمعیتی متشکل از 10 فرد نر و 18 فرد ماده از لاک‌پشت خزری، Mauremys caspica siebenrocki، با استفاده از روش اسکلتوکرونولوژی در استان خوزستان تخمین زده شد. خطوطLAG (Lines of Arrested Growth) یا خطوط توقف رشد در بافت پریوستیال استخوان تشکیل می‌شوند. برای انجام محاسبات و آنالیزهای آماری از نرم‌افزارهای Excel 2016 و SPSS 24 استفاده شد. میانگین سن برای افراد نر 5/6 (محدوده‌ی 11-3) و برای افراد ماده 9/6 (محدوده‌ی 12-2) سال محاسبه شد. سن بلوغ جنسی برای هر دو جنس نر و ماده 4 سال تشخیص داده شد. میانگین سن بین افراد بالغ دو گروه نر و ماده تفاوت معنی‌داری ندارد (t-test, p = 0.42). هیچ کدام از صفات ریختی بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی‌داری نشان نداد (p > 0.05). سه صفت سن (LAGs)، اندازه بدن (maxSCL) و وزن بدن ارتباط مثبت و معنی‌داری با یکدیگر دارند به طوری که با افزایش سن، اندازه بدن (p = 0.0001, r2= 0.966) و وزن بدن افراد (p = 0.0001, r2= 0.898)، و با افزایش اندازه بدن، وزن بدن افراد (p = 0.0001, r2= 0.915) افزایش می‌یابد. این همبستگی در کل جمعیت مورد مطالعه (مجموع دو گروه نر و ماده) مشاهده می‌شود. توزیع ترکیب سنی بین دو جنس تفاوت معنی‌داری نشان نداد (χ2 = 8.18, df = 10, p = 0.61).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Skeletochronology of the Caspian Turtle, Mauremys caspica (Reptilia: Testudines: Geomidydae) in the Karoon River Ahvaz region.

نویسندگان [English]

  • Leila Salehi 1
  • Behzad Fathinia 2
  • Hossein Farasat 3

1 Univercity of Yasuj

2 Iran, Yasouj, Yasouj University, Faculty of Science,, Department of Biology

3 Department of Science, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Age determination in reptiles provides important information about life span, animal growth rate, age at first reproduction and other ecological parameters. In this study, age, sexual maturity and growth rate were estimated in a population consisting of 10 males and 18 females of the Caspian tortoise, Mauremys caspica siebenrocki, using the skeletochronology method in Khuzestan province. LAG lines (Lines of Arrested Growth) are formed in the periosteal tissue of the bone. Excel 2016 and SPSS 24 software were used to perform calculations and statistical analyses. The average age for males was 6.5 (range 3-11) and for females 6.9 (range 2-12) years. The age of sexual maturity for both males and females was 4 years. There is no significant difference in the average age between male and female adults (t-test, p = 0.42). None of the morphological traits showed significant differences between males and females (p > 0.05). The three characteristics of age (LAGs), body size (maxSCL) and body weight have a positive and significant relationship with each other, so that with increasing age, body size (p = 0.0001, r2 = 0.966) and body weight (p = 0.0001, r2) = 0.898), and with the increase in body size, the body weight of individuals increases (p = 0.0001, r2 = 0.915). This correlation is observed in the entire studied population (the total of two groups, male and female). The distribution of age composition between the two sexes did not show a significant difference (χ2 = 8.18, df = 10, p = 0.61).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • sexual maturity
  • growth arrest lines
  • growth pattern
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 192-210
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1402