بررسی تأثیر شوری بر تغییرات شکل بدن ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus Günther 1866) در مراحل اولیه تکوین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 ایران، کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

4 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شوری بر تغییرات‌ ریختی ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus) در مراحل اولیه رشد انجام شد. برای این منظور، تعداد 60 قطعه بچه‌ماهی پلاتی (30 قطعه در هر تیمار) در محیط‌های مختلف شامل آب شیرین (ppt 0) و آب شور (ppt 12) در شرایط آزمایشگاهی پرورش یافتند.‌ پس از پایان دوره آزمایش، در شرایط یکسان از سمت چپ نمونه‌های ماهی با استفاده از دوربین دیجیتال عکس‌برداری شد و تعداد 16 لندمارک با استفاده از نرم‌افزار Tpsdig2 روی تصاویر دوبُعدی قرار داده شد. پس از روی هم‌گذاری نقاط و حذف تأثیرات اندازه و جهت با آنالیز پروکراست تعمیم‌یافته (GPA)، داده‌ها توسط آنالیزهای تجزیه به مؤلفه اصلی (PCA)، تابع متمایزکننده (DFA)، تی‌‌تست هاتلینگ و آنالیز خوشه‌ای (CA) مورد مقایسه قرار گرفت. بر طبق نتایج، تفاوت معنی‌داری بین شکل بدن ماهی پلاتی در تیمارهای مورد مطالعه وجود دارد (001/0>P). بچه‌ماهیانی که در تیمار با سطح شوری ppt 12 پرورش یافته بودند، دارای سر و آبشش با عمق کمتر و پوزه طویل‌تری بودند. همچنین، این بچه-ماهیان در مقایسه با تیمار آب شیرین (شوری صفر)، ساقه دمی کوتاه‌تر با عمق کمتر داشتند. نتایج نشان داد با تغییر شرایط محیطی از آب شیرین به آب شور، موقعیت فوقانی دهان در ماهی پلاتی به حالت تحتانی تمایل می‌یابد. علاوه بر این، عمق و طول بدن در ماهیانی که سطح شوری ppt 12 را تجربه کردند، در مقایسه با تیمار آب شیرین کمتر بود.پژوهش حاضر نشان داد که سطح شوری آب سهم قابل ملاحظه‌ای در مراحل رشد و توسعه اولیه ماهی پلاتی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of salinity on the body shape of platyfish Xiphophorus maculatus (Teleostei: Poeciliidae) during early stages of development using geometric morphometric method

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Radkhah 1
 • soheil Eagderi 2
 • Abdolmajid Abdi 3
 • Hadi Poorbagher 4
 • Gholam Reza Rafiee 3

1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 University of Tehran

3 Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. of Iran

4 University of Tehran

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effect of salinity on phenotypic plasticity of Platy fish (Xiphophorus maculatus) during early stages of development. For this purpose, 60 platy fish fry (30 specimens in each treatment) were raised in different environments, including fresh water (0 ppt) and salt water (12 ppt), for 30 days in laboratory conditions. After the end of this period, the left side of the fish samples was photographed with a digital camera and 16 landmarks were placed on the two-dimensional images using Tpsdig2 software. After removing size and direction effects using Generalized Procrustes Analysis, landmark data were analyzed using Principal Component Analysis, Discriminant Function Analysis, Hotelling's T test and Cluster Analysis (CA). The results showed that there is a significant difference between the body shape of platy fish among the studied treatments (P<0.001). The fry that were reared in the treatment with a salinity level of 12 ppt had a shallower head and gills with a longer snout. Also, these fish had a shorter caudal peduncle with less depth compared to fresh water treatment. The results showed that with the change of environmental conditions from fresh water to salt water, the upper position of the mouth in platy fish tends to the lower position. In addition, body depth and length were lower in fish exposed to a salinity level of 12 ppt compared to the freshwater treatment. The present study showed that water salinity plays a significant role in the early life stages of platy fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Platy fish
 • phenotypic plasticity
 • geometric morphometrics
 • salinity
 • adaptation
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 211-225
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1402