بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر پارامترهای استرس اکسیداتیو قلبی و سیمای بیوشیمیایی سرم خون در موشهای صحرایی سالمند اورکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

3 روه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران.

چکیده

رژیم‌‌های غذایی ناسالم و کاهش فعالیت بدنی، با بروز بیماری‌‌های قلبی- عروقی ارتباط دارند. با توجه به این که نقش تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر استرس اکسیداتیو بافت قلب به خوبی شناخته نشده است، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات HIIT بر پروفایل لیپیدی سرم، میزان CRP و فعالیت SOD، MDA و TAC در بافت قلب موش‌‌های صحرایی اورکتومی شده بود.

در این مطالعه، 24 سر موش صحرایی ماده از نژاد اسپراگو-داولی و با سن تقریبی 13-15 ماهه، یک هفته پس از نگهداری در شرایط استاندارد تحت اوارکتومی (عمل برداشت تخمدان) قرار گرفتند. موش های صحرایی به طور تصادفی به دو گروه (1) کنترل و (2) تمرین HIIT تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته به تمرین پرداختند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، خونگیری انجام و نمونه های سرمی جهت اندازه گیری پارامترهای مورد نظر به آزمایشگاه ارسال شد.

نتایج نشان داد سطوح TG وLDL/HDL در گروه تمرین به طور معنی دار کمتر از گروه کنترل بود. همچنین سطوح HDL در گروه تمرین به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. با این وجود تفاوت معنی داری در سطوح LDL، کلسترول و CRP در گروه تمرین HIIT و کنترل مشاهده نشد. هشت هفته تمرین تناوبی شدید باعث افزایش معنی دار SOD و کاهش معنی دار MDA شده است ولی بر TAC بی تاثیر بوده است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، اجرای HIIT در موش های سالمند اوریکتومی سبب کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود پروفایل چربی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of high-intensity interval training on cardiac oxidative stress parameters and blood serum biochemical profile in ovariectomized aged rats

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Ommolbanin Ghasemian 1
 • Asiye Seyyed 2
 • Mina Bazdar Teshnizi 2
 • Mina Mostajir 2
 • Maryam Karimi-Dehkordi 3

1 1- Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.

2 Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.

3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Due to the fact that the role of high intensity interval training (HIIT) on the oxidative stress of heart tissue is not well known, the purpose of this research is to investigate the effect of 8 weeks of HIIT training on serum lipid profile, CRP level and SOD, MDA and TAC activity in the heart tissue of ovariectomized aged rats.

In this study, 24 female rats with an approximate age of 13-15 months were subjected to ovariectomy one week after being kept under standard conditions. Rats were randomly divided into two groups (1) control and (2) HIIT training. The training group practiced for 8 weeks and three sessions a week. 48 hours after the last training session, blood sampling was done and serum and heart tissue samples were sent to the laboratory to measure the desired parameters.

The results showed that the levels of TG and LDL/HDL in the training group were significantly lower than the control group. Also, HDL levels in the exercise group were significantly higher than the control group. However, no significant difference was observed in the levels of LDL, cholesterol and CRP in the HIIT training group and the control group. Eight weeks of intense intermittent training caused a significant increase in SOD and a significant decrease in MDA, but had no effect on TAC. According to the findings of the present research, the implementation of HIIT in oryctomized elderly rats reduces oxidative stress and improves fat profile.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High intensity interval training
 • heart oxidative stress
 • serum biochemical parameter
 • rat
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 226-239
 • تاریخ دریافت: 20 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1402