واگرایی ریختی گونه‌های جنس Lutjanus Bloch, 1790(Perciformes: Lutjanidae) در دریای عمان ..

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه نوآوری زیستی جانوری، مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جنس Lutjanus گروهی از ماهیان با ارزش اقتصادی و بوم شناختی بالا در دریای عمان هستند که گونه‌های آن شباهت ریختی زیادی را نشان می‌دهند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه واگریی ریختی 11 گونه از جنس Lutjanus با رویکردهای ریخت سنجی سنتی و ریخت سنجی هندسی انجام شد. براساس مطالعات انجام شده 11 گونه از جنس Lutjanus شاملL‌. lutjanus, L.‌ argentimaculatus, L. ehrenbergii L.‌ erythropterus, L. fulviflamma, johnii, L. lemniscatus, L. malabaricus, L. rivulatus, L. russellii quinquelineatus, L. L. شناسایی شدند. رویکردهای ریخت سنجی سنتی و هندسی توانستند اکثر گونه‌های این جنس را در صفات شمارشی، اندازشی و شکل بدن به ترتیب از یکدیگر تفکیک کنند. تحلیل‌های تک متغیره و چند متغیره مطابقت نسبتاً بالایی را نشان دادند، بطوریکه تعداد خارهای باله پشتی، تعداد خارهای آبششی، طول پیش باله شکمی، عمق بدن، طول ساقه دمی و طول سر بیشترین نقش را در جدایی اعضای این جنس داشتند. مطابق با نتایج ما، تنوع گونه‌ای در ایستگاه‌های شرقی دریای عمان (تیس و بریس) نسبت به غرب آن بیشتر بود که این می‌تواند به دلیل فاکتورهای بوم شناختی و شرایط زیستگاهی باشد. این مطالعه استفاده از تحلیل‌های مولکولی برای تأیید گونه‌های شناسایی شده و طراحی یک برنامه ریزی دقیق حفاظتی را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological Divergence Species Lutjanus Bloch, 1790(Perciformes: Lutjanidae) Oman Sea..

نویسندگان [English]

  • Homa Zafarghasempor 1
  • Faezeh Yazdani Moghaddam 2 3

1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. of Iran

3 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, I.R. of Iran

چکیده [English]

The Lutjanus genus is a group of fishes with high economic and ecological value in the Oman Sea, whose species show great morphological similarity. This study aimed to compare the morphological variation of 11 species of Lutjanus genus with traditional morphometric and geometric morphometric approaches. Based on the studies conducted, 11 species of the genus Lutjanus including L. lutjanus, L. argentimaculatus, L. ehrenbergii, L. erythropterus, L. fulviflamma, L. johnii, L. lemniscatus, L. malabaricus, L. rivulatus, L. russellii, L. quinquelineatus were identified. Traditional and geometric morphometric approaches were able to distinguish most of the species of this genus from each other in counting, measuring and body shape traits respectively. Univariate and multivariate analyzes showed a relatively high agreement, so that the number of dorsal fin spines, the number of gill spines, the length of the front ventral fin, the body depth, the length of the caudal peduncle and the length of the head had the greatest role in the separation of the members of this genus. According to our results, species diversity was higher in the eastern stations of the Oman Sea (Tis and Brice) than in the western one, which could be due to ecological factors and habitat conditions. This study suggests the use of molecular analyzes to confirm the identified species and design a detailed conservation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lutjanus
  • Morphological Diversity
  • Traditional Morphometry
  • Geometric Morphometry
  • Truss Network System
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 240-256
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1402