اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح mRNA پیزو-1 بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

پیزو-1 یک کانال کاتیونی حساس به نیروی مکانیکی است که با بروز چاقی و اختلالات همراه با آن از قبیل مقاومت به انسولین ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شش هفتهHIIT بر سطوح mRNA پیزو-1 بافت چربی و HOMA-IR در رت‌های دیابتی بود. بدین منظور، 20 سر رت نر نژاد ویستار انتخاب و با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. آن‌گاه، موش‌ها دیابتی شده به شیوه تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (10 سر در هر گروه) تقسیم شدند. رت‌های دیابتی در گروه تجربی در شش هفته تمرینات تناوبی شدید دویدن روی تردمیل در سرعت بیشینه با تناوب‌های تمرینی 40 ثانیه‌ای با 2 ثانیه استراحت فعال بین هر تناوب، 30 دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته شرکت کردند. همه رت‌ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی تشریح شده و شاخص‌های مورد بررسی با استفاده از روش آزمایشگاهی مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اجرای شش هفته HIIT ضمن افزایش معنی‌دار mRNA پیزو-1 بافت چربی، با کاهشی معنی‌دار در سطوح سرمی انسولین ، گلوکز ناشتای خون، HOMA-IR و وزن بدن همراه بود. علاوه بر این، اجرای شش هفته تمرینات تناوبی شدید با کاهش معنی‌دار وزن بدن در گروه تجربی در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون همراه بوده است. در مجموع، چنین به نظر می‌رسد اجرای شش هفته HIIT ضمن بهبود ترکیب بدن، ممکن است به واسطه افزایش سطوح پیزو-1 در بهبود مقاومت به انسولین نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of High Intensity Interval Training on Adipose Tissue Levels of Piezo1 and Insulin Resistance Index in Diabetic Rats

نویسندگان [English]

 • Hadi Fakhr Fatemi 1
 • Najmeh Rezaeian 1
 • Mohammad Karimi 2

1 Department of physical education, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Qom University of Technology, Qom, Iran

چکیده [English]

Piezo1 is a mechanically sensitive caution channel associated with obesity and its related disorders such as insulin resistance. Purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of high intensity interval training (HIIT) on Adipose Tissue Levels of Piezo1 mRNA and Insulin Resistance Index (HOMA-IR) in diabetic rats. For this purpose, 20 male wistar rat (10-12 weeks old, 370/25±13/76 gr) selected and type 2 diabetes induced by high fat diet and Streptozotocin. Then, the diabetic rats were randomly divided into experimental and control groups (n=10 in each). The rats in the experimental group participated in six weeks of high intensity interval training of running on treadmill at maximal velocity in exercise intervals for 40 seconds with 2 seconds of active rest interval between) 30 minutes per session and five sessions per week. All rats were dissected 48 hours after the last training session and the blood indices were evaluated using appropriate laboratory methods. The results of the present study showed that six weeks of HIIT resulted in significant increases in adipose tissue piezo-1 mRNA in addition to significant decreases in levels of insulin (P=0.000) and fasting blood glucose , HOMA-IR and body weight . Moreover, six weeks of HIIT lead to significant decreases in body weight . In general, it seems that in addition to improve body composition, six weeks of HIIT play a role in improving insulin resistance by increasing the levels of piezo-1

کلیدواژه‌ها [English]

 • Piezo-1
 • High Intensity Interval Training
 • Diabetes
 • Obesity
 • Insulin Resistance
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 309-321
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1402