اثر عصاره هیدروالکلی یونجه زرد (Melilotus officinalis) بر شاخص‌های لیپیدی خون در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ تحت استرس مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثرات سودمند عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه زرد بر شاخص‌های لیپیدی خون در موش‌های بزرگ آزمایشکاهی نر بالغ تحت استرس مزمن، طراحی و اجرا گردید. در مطالعه حاضر از40 سر موش‌ بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار استفاده شد که به گروه‌های کنترل (دست نخورده)، شاهد (دریافت استرس مزمن و سالین نرمال) و3 گروه تیمار (دریافت کننده استرس مزمن و درمان شده با دوزهای 25، 50 و 100(mg/Kg) ازعصاره یونجه زرد) تقسیم‌بندی شدند. برای ایجاد استرس مزمن بی‌حرکتی، حیوانات روزانه در دستگاه مقیدکننده به مدت 2 ساعت، برای 21 روز قرار گرفتند. عصاره گیاهی30 دقیقه قبل از القای استرس مزمن، روزانه برای 21 روز به ‌صورت درون صفاقی به حیوانات تزریق گردید. در انتها و پس از بیهوشی عمیق و خونگیری از قلب حیوانات، نمونه های سرم خون جهت ارزیابی شاخص‌های لیپیدی مورد استفاده قرار گرفتند. درگروه شاهد در مقایسه با کنترل، تری‌گلیسرید (001/0P<)، کلسترول تام(05/0P<)، VLDL (05/0P<) افزایش معنی‌دار داشتند.. درگروه‌های تجربی در مقایسه با گروه شاهد، دوز 100 از عصاره یونجه زرد سبب کاهش معنی‌دار در میزان تری‌گلیسرید (001/0P<)، LDL (05/0P<) و VLDL (01/0P<) و افزایش در HDL (01/0P<) شد. دوز 50 از عصاره موجب کاهش معنی‌دار در میزان کلسترول تام (001/0P<)، تری-گلیسرید (001/0P<) و LDL (001/0P<) گردید. همچنین دوز 25 از عصاره موجب کاهش معنی‌دار در میزان کلسترول تام (01/0P<)، تری‌گلیسرید (001/0P<) و LDL (01/0P<) گردید. عصاره یونجه زرد می‌تواند سبب بهبود شاخص‌های لیپیدی خون در حیوانات تحت استرس‌های مزمن گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The influence of hydroalcoholic extract of Melilotus officinalis on lipid indices of blood serum in adult male rats under chronic stress

نویسندگان [English]

  • madine mardaninia 1
  • mehran arabi 2
  • saeid valipour chahardahcharic 3

1 Dept. of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Dept. of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Department of Biology, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

چکیده [English]

This study was hypothesized to evaluate the beneficial effects of Melilotus officinalis extract on blood lipid indices in adult male rats under chronic immobility stress. In the present study, 40 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups of 8 (n=8) including: Control (intact), sham (under chronic stress receiving normal saline), and treatment (under chronic stress receiving M. officinalis extract at doses of 25, 50, and 100 mg/kg). To induce chronic immobility stress, the animals were placed in a restraint device for 2 hours daily for 21 days. The plant extract was injected intraperitoneally daily for 21 days, 30 min before induction of chronic stress. At the end, after deep anesthesia, the blood samples were taken out via cardiac puncture. Blood sera were used to evaluate lipid indices. In the sham group compared to the control, a significant increase was observed in triglyceride (P<0.001), total cholesterol (P<0.05), and VLDL (P<0.05) values. A dose of 100 of plant extract caused a significant decrease in triglyceride (P<0.001), LDL (P<0.05), and VLDL (P<0.01) and an increase in HDL (P<0.01) values. A dose of 50 of plant extract significantly lowered total cholesterol (P<0.001), triglyceride (P<0.001), and LDL (P<0.001) values. Meanwhile, a dose of 25 of plant extract caused a significant decrease in total cholesterol (P<0.01), triglyceride (P<0.001), and LDL (P<0.01) values. M. officinalis extract has the ability to improve blood lipid indices in animals under chronic stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal model
  • Blood lipid indices
  • Chronic stress
  • M. officinalis
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 339-357
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402