مقایسه تاثیر هالوپریدول و عصاره برگ توت سفید (Morus alba) بر بافت کبد و آنزیم‏های کبدی در ماهی گورامی سه خال(Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم پایه ، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 دانشجوی داروسازی، گروه علوم پایه، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه علوم پایه، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

داروی هالوپریدول، آنتاگونیست گیرنده دوپامین است و در درمان بیماری‌های روانی کاربرد دارد. توت سفید، گیاهی متعلق به خانواده Moracea است. برگ‏‌ توت سفید همانند داروی هالوپریدول، دارای اثرات آنتی‌دوپامینرژیکی است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر عصاره برگ توت سفید و هالوپریدول به عنوان دو ماده‏ آنتی دوپامینرژیک بر سطح آنزیم‌‏های کبدی و بافت کبد در ماهی گورامی سه خال بالغ ماده می‌‏باشد. بدین منظور تعداد 120 قطعه ماهی در 8 گروه شامل گروه‏های کنترل دست‌نخورده، کنترل حلال، تیمارهای دریافت‌کننده دوزهای 05/0، 1/0 و 2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم هالوپریدول، و دوزهای 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره اتانولی برگ توت سفید، تقسیم شدند. تجویز داروها به صورت عضلانی در یک بازه زمانی بیست روزه به صورت یک روز در میان انجام گرفت. پس از اتمام تزریقات، آنزیم‏های کبدی و بافت کبد در همه‏ گروه‏‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که بین سطح آنزیم‏های کبدی در گروه‏های کنترل و تحت تیمار اختلاف معنی‌دار وجود داشت(05/0>P) به این ترتیب که با افزایش دوز، هالوپریدول موجب افزایش آنزیم‏های کبدی و آسیب به سلول‏های کبدی شد درحالیکه عصاره برگ توت سفید منجر به کاهش آنزیم‏‌های کبدی و حفاظت از سلول‏‌های کبد شد. بنابراین هالوپریدول می‌تواند سمیت کبدی ایجاد کند اما عصاره برگ توت سفید، احتمالا هپاتوپروتکتیو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Haloperidol and Morus alba leaf extract on liver tissue and hepatic enzymes in Trichogaster trichopterus

نویسندگان [English]

 • Tahereh Naji 1
 • Mahzad Biniaz 2
 • saeed mohamadi motamed 3
 • Yasaman Sheybani 4

1 Associate professor, Department of Basic Science, Faculty of pharmacy and pharmaceutical sciences, Tehran medical sciences, Islamic azad university, Tehran, Iran

2 Student of pharmacy, Department of Basic Science, Faculty of pharmacy and pharmaceutical sciences, Tehran medical sciences, Islamic azad university, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Department of Pharmacognosy, Faculty of pharmacy and pharmaceutical sciences, Tehran medical sciences, Islamic azad university, Tehran, Iran.

4 Department of Basic Sciences, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Haloperidol is a dopamine receptor antagonist and is used in the treatment of mental illnesses. Morus alba is a plant belonging to the Moracea family. Morus alba leaves have antidopaminergic effects like haloperidol. The purpose of this research is to compare the effect of Morus alba leaves extract and haloperidol as two antidopaminergic substances on the level of hepatic enzymes and liver tissue in adult female three spot gourami fish. For this purpose, the number of 120 pieces of fish in 8 groups including intact control group, solvent control, treatments receiving doses of 0.05, 0.1 and 0.2 mg/kg of haloperidol, and doses of 50, 100 and 200 mg/kg of ethanol extract of Morus alba leaves, they were divided. Medicines were administered intramuscularly every other day for a period of twenty days. After finishing the injections, liver enzymes and liver tissue were studied in all groups. The statistical results showed that There was a significant difference between the level of liver enzymes in the control and treated groups (P < 0.05) in such a way that by increasing the dose, haloperidol increased liver enzymes and damage to liver cells, while the extract of Morus alba leaves, led to the reduction of liver enzymes and protection of liver cells. Therefore, haloperidol can cause hepatotoxicity, but Morus alba extract is probably hepatoprotective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Halperidol
 • Morus alba
 • iver
 • Trichogaster trichopterus
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 292-308
 • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1402