تاثیر حشره‌کش اسپیروتترامات بر استرس اکسیداتیو و هیستوشیمی بافت بیضه در موش‌های سوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از مهمترین چالش‌های انسان امروزی، آلودگی محیط زیست از طریق سموم کشاورزی بخصوص حشره‌کش‌ها است . اسپیروتترامات حشره‌کشی جدیدی است که توسط کشاورزان بطور گسترده استفاده می‌شود و تا به حال درباره عوارض جانبی آنها بر روی سیستم تولیدمثلی به خوبی مطالعه نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اسپیروتترامات بر روی استرس اکسیداتیو و تغییرات هیستوشیمیایی بافت بیضه در موش‌های سوری بود. در این مطالعه، تعداد 24 موش سوری نر بالغ، با محدوده وزن بدنی 32-24 گرم، از حیوان‌خانه دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. موش‌ها به طور تصادفی به سه گروه کنترل ، تجربی1‌ و تجربی2 تقسیم شدند. هر گروه شامل 8 موش بود. موش‌های گروه تجربی 1 و2 به ترتیب اسپیروتترامات را به مقدار 5/2 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه کنترل به همان مقدار آب مقطر به مدت 45 روز از طریق دهانی بوسیله گاواژ دریافت کردند. بعد ازاین مدت موش‌ها بی‌هوش و مقاطع میکروسیکوپی تهیه شد. میزان استرس اکسیداتیو، ذخایر هیدرات کربن ، ذخایر چربی سیتوپلاسمی و میزان التهاب در بافت بیضه بررسی شد. یافته‌های کیفی هیستوشیمی با استفاده از نرم افزارImag-J به داده‌های کمی تبدیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که اسپیروتترامات موجب کاهش ذخایر کربوهیدرات، TAC و TTM ، افزایش ذخایر چربی ، آنزیم آلکالین فسفاتاز، NO وMDA گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد. بنابراین حشره‌کش اسپیروتترامات با آسیب سلول‌های لوله اسپرم‌ساز، همچنین با مهار فعالیت استیل کوآنزیم‌ـ آ ، موجب افزایش استرس اکسیداتیو و تغییرات هیستوشیمی در بافت بیضه موش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Spirotetramat Insecticide on oxidative stress and Histochemichal of Testicular Tissue in Balb/C Mice

نویسنده [English]

  • ghodrat ebadimanas

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today one of the most important challenges for humans is environmental pollution through agricultural toxins, especially insecticides. Spirotetramat is a new insecticide that is widely used by farmers, and its side effects on the reproductive system have not been well studied. The aim of this study was to investigate the effect of spirotramate on oxidative stress and histochemical changes of testicular tissue in mice. In this study, 24 adult male mice, with a body weight range of 24-32 grams, were obtained from Urmia University Veterinary Animal House and studied. The animals were randomly divided into three group: controls, test group 1 and test group 2. Each group included 8 mice. Test group 1 and 2 received the spirotetramat at rats of 2.5 and 10 mg/kg body weight, respectively, and the control group received the same amount of distilled water for 45 days orally by gavage. After this period, the mice were anesthetized and microscopic sections were prepared. The level of oxidative stress, carbohydrate reserves, cytoplasmic fat reserves and the level of inflammation in testicular tissue were investigated. Qualitative histochemistry findings were converted into quantitative data using Imag-J software. The results showed that spirotetramat decreased carbohydrate reserves, TAC, TTM and increased fat reserves, alkaline phosphatase enzyme, NO and MDA in the experimental groups compared to the control group. Therefore spirotetramat has increased the oxidative stress and histochemical changes in the testicular tissue by damaging the cells of the spermatogenic tube, as well as by inhibiting the activity of acetyl coenzyme-A.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histochemical
  • oxidative stress
  • Spirotetramat
  • Testis
  • Balb/c Mice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 13 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402