تاثیر مکمل‏های کروم و اسید آلفا لیپوئیک بر تکثیر، بقا، وضعیت آنتی‏اکسیدانی و پاسخ ایمنی سلول‏های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جوجه تحت تنش حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تنش حرارتی می‎تواند منجر به تنش اکسیداتیو شود، که در نتیجه وضعیت ایمنی، سلامتی و عملکرد سلول‌های موجود زنده را تحت تاثیر قرار می‏دهد. از طرفی خواص آنتی‏اکسیدانی اسید آلفا لیپوئیک و نقش کروم در متابولیسم گلوکز با کاهش اثرات ناشی از تنش اکسیداتیو همراه است.

مواد و روش‏ها: در مطالعه حاضر BMSCs از جوجه یک‏روزه نژاد راس 308 جدا شدند. برای تمایز BMSCs به سلول‌های چربی و استخوانی به ترتیب با محیط آدیپوژنیک و استئوژنیک تیمار شدند. گروه‏های آزمایشی شامل: سلول‌های بدون هیچ گونه تیماری، سلول‏هایی که دچار شوک حرارتی شدند، سلول‏های تحت شوک حرارتی تیمارشده با غلطت 100 میکرومولار پروپیونات کروم و 100 میکرومولار اسید آلفا لیپوئیک به صورت جداگانه و هم‏زمان. سـپس، BMSCs از لحاظ مورفولوژی، بقا، سنجش فاکتورهای آنتی‏اکسیدان و میزان بیان ژن‎‎‏های مرتبط با ایمنی مقایـسه شـدند. تجزیه وتحلیل داده‏ها نیز با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت.

یافته‏ها: سلول‏های جدا شده از نظر ریخت‌شناسی، فیبروبلاستی بودند و با استفاده از فلوسایتومتری و پتانسیل تمایزی تعیین هویت شدند. بیشترین میزان فعالیت آنزیم‏های SOD، CAT، GPX و TAC در گروه اسید آلفا لیپوئیک تحت شوک حرارتی مشاهده شد. کمترین میزان بیان ژن IL-2، IL-6 و INF-γ به ترتیب در گروه سلول‏های تیمار شده هم‏زمان با پروپیونات کروم و اسید آلفا لیپوئیک و گروه سلول‏های تیمار شده اسید آلفا لیپوئیک مشاهده شد.

نتیجه‏گیری: نتایج نشان داد که استفاده از مکمل‏های آنتی‏اکسیدان در شرایط شوک حرارتی سبب بهبود پاسخ‏های آنتی‏اکسیدانی و ایمنی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of chromium and alpha lipoic acid supplements on proliferation, survival, antioxidant status, and immune response of chicken bone marrow mesenchymal stem cells from under heat stress

نویسندگان [English]

 • hadis Mirzaei 1
 • ali Aghaei 2
 • elham hoveizi 3
 • mahmood nazari 4

1 PhD student,, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

3 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz.iran

4 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: Heat stress can lead to oxidative stress, as a result, it affects the immune status, health, and function of living cells. On the other hand, the antioxidant properties of alpha-lipoic acid and the role of chromium in glucose metabolism are associated with reducing the effects of oxidative stress. Tantioxidant status and the immune response of cultured cells under heat stress.

Materials and Methods: In the present study, BMSCs were isolated from day-old chicks of Ras 308 breed. To differentiate BMSCs into fat and bone cells, they were treated with adipogenic and osteogenic medium, respectively. Experimental groups include cells without any treatment, cells that suffered heat shock, and heat-shocked cells treated with 100 μM chromium propionate and 100 μM alpha-lipoic acid separately and simultaneously. Then, BMSCs were compared in terms of morphology, survival, measurement of antioxidant factors, and the expression level of genes related to immunity. Data were analyzed through SAS software.

Results: The isolated cells were morphologically fibroblastic and identified using flow cytometry and differentiation potential. The highest level of activity of SOD, CAT, GPX, and TAC enzymes was observed in the alpha-lipoic acid group under heat shock. The lowest levels of IL-2, IL-6, and INF-γ gene expression were observed in the group of cells treated simultaneously with chromium propionate and alpha-lipoic acid and in the group of cells treated with alpha-lipoic acid, respectively.

Conclusion: The results showed that the use of antioxidant supplements in heat shock conditions improves antioxidant and immune responses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mesenchymal Stem Cells
 • alpha-lipoic acid
 • chromium
 • immune response
 • antioxidant status

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1402