بررسی و تحلیل وضعیت زیستی و بیومتریک آزادماهی ها Salmo trutta Caspius در سبد صید تورهای پره ساحلی بخش مرکزی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان.

2 عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی صید و بهره برداری آبزیان تنکابن.

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی بعضی از شاخصهای زیستی آزاد ماهی دربخش مرکزی سواحل جنوب دریای خزر است. بدین منظور، برخی از ویژگیهای زیست شناسی شامل سن، جنسیت، نسبت جنسی، پارامترهای رشد و مورد بررسی قرار گرفتند .در این تحقیق که با هدف بررسی آخرین وضعیت زیستی و بیومتریک آزادماهی Salmo trutta Caspius در سبد صید تورهای پره ساحلی بخش مرکزی دریای خزر (منطقه تنکابن تا چالوس استان مازندران ) در سال صیادی 1400 انجام پذیرفت .میانگین (± انحراف معیار ) طول چنگالی کل آزاد ماهیهای صید شده، 55±418 میلیمتر و وزن آن 259±945 گرم بوده و رابطه طول و وزن آزاد ماهیان با معادله 3.21 W=0.862TL ؛ (R2=0.958) برای جنس ماهیان ماده و 3.24W=0.908 TL ؛ (R2=0.764) برای جنس ماهیان نرها ، الگوی رشد آلومتری منفی بدست آمده اند. معادله رشد وان برتالانفی برای کل ماهیها Lt=452.6(1-e -0.68(t+3.27) محاسبه شد .جمعیت آزاد ماهیان در دامنه سنی 8 - 3 سال قرار داشته که بیشترین سهم را مولدین 4 ساله با 35.42 درصد به خود اختصاص داده اند. نسبت جنسی آزاد ماهیان ماده: نر 3:4 بوده که تفاوت آماری معنی داری در بین جنسها دیده میشود. (X2=17.59 ; p<0.001) . نرخ شاخص گنادی (GSI) رابطه معکوس با سن داشته و نقطه بیشینه آن در اسفند ماه رویت شده . نتایج تحقیق حاضر نشان داد، تغییرات سالیانه صیدآزاد ماهیها در تورهای پره شرکتهای تعاونی صیادی علاوه بر این که تحت تاثیر رشد منفی ذخایر ماهیان و منابع زنده خزر بوده ، تحت تاثیر عوامل محیطی و بیولوژیکی نیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the latest biological and biometric status of Salmo trutta Caspius in the fishing basket of coastal Beach seine in the central part of the Caspian Sea.

نویسندگان [English]

  • BAGHER AMINIAN fatideh 1
  • zabiholla bahmani 2
  • mohammadreza abbasi 3

1 * Aquatics and Fisheries Education Department . Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. AREEO. RASHT . IRAN .

2 Persian Gulf and Oman sea Ecological Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, I.R of Iran

3 Educated graduate of fishing technology and fish Branch operation

چکیده [English]

The purpose of this research is to study and investigate some biological indicators of free-range fish in the central part of the southern shores of the Caspian Sea.For this purpose, some biological characteristics including age, gender, sexual ratio, growth parameters were investigated.In this research, which aimed to investigate the latest biological and biometric status of Salmo trutta Caspius in the fishing basket of coastal Beach seine in the central part of the Caspian Sea (Tenkabon to Chalus region of Mazandaran province) in the fishing year of 1400.The mean (± standard deviation) length of the total free fork of the caught fish was 418±55 mm and its weight was 945±259 grams, and the relationship between the length and free weight of the fish with equation 3.21 W=0.862 TL; (R2=0.958) for female fish and 3.24W=0.908 TL; (R2=0.764) negative allometric growth pattern has been obtained for male fish species.Van Bertalanffy growth equation was calculated for all fish Lt=452.6(1-e -0.68(t+3.27).The free-range fish population is in the age range of 3-8 years, and 4-year-old fish have the largest share with 35.42%.The free sex ratio of female: male fish is 3:4, which shows a statistically significant difference between the sexes. (X2=17.59; p<0.001).The rate of gonadal index (GSI) has an inverse relationship with age and its maximum point is seen in March.The results of the present research showed that the annual changes in free-catch of fish in the nets of fishing cooperative companies,

کلیدواژه‌ها [English]

  • salmon
  • beach
  • seine
  • fishing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1402