اثرات عصاره متانولی زرین گیاه در پیشگیری از آسیب های حاصل از ایسکمی مغزی در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سکته مغزی به عنوان مهمترین عامل ناتوانی جسمی در جهان، هزینه های مالی و روانی بسیاری به بیمار، خانواده و جامعه تحمیل می کند. اخیرا توجه بسیاری از محققان به استفاده از ترکیبات موثرتر و با عوارض کمتر مانند گیاهان دارویی جلب شده است. زرین گیاه به واسطه داشتن خواص نوروپروتکتیو می تواند کاندید مناسبی برای مطالعه حاضر باشد. ۳۵ سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر Wistar به پنج گروه اصلی کنترل، دریافت کننده عصاره متانولی زرین گیاه، شم، ایسکمی و ایسکمی+ دریافت کننده عصاره تقسیم بندی شدند. فاکتورهای بیوشیمیایی در سرم خون در گروه های کنترل و دریافت کننده عصاره سنجیده شدند. در گروه ایسکمی، بدون دریافت هیچ تیماری تحت عمل جراحی القاء ایسکمی مغزی قرار گرفتند. موش های گروه ایسکمی + عصاره، عصاره را به صورت پیش درمان با دوز ۵۰ میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت پنج روز دریافت کردند. سپس جراحی ایسکمی مغزی بر روی آنها انجام شد. در نهایت در گروه های تحت عمل جراحی ایسکمی، ارزیابی تست های رفتاری، حجم انفارکتوس و ادم مغزی صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره اثر زیانباری بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون نداشت. در ضمن، عصاره موجب کاهش نقایص نورولوژیکی، حجم انفارکتوس و ادم مغزی در ناحیه کورتکس گردید. با استناد به نتایج مطالعه حاضر می توان بیان داشت که استفاده از عصاره متانولی زرین گیاه موجب کاهش برخی از آسیب های حاصل از ایسکمی مغزی شده است. بنابراین می توان به این ترکیب طبیعی گیاهی به عنوان کاندید مناسبی در صنعت داروسازی امید بست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of the methanolic extract of Dracocephalum Kotschyi Boiss on the prevention of brain ischemia-induced damage in rats

نویسندگان [English]

 • Sepideh Khaksar 1
 • Azra Saboora 2
 • Zahra Jahanbakhshi 2
 • Samira Vahidi 3
 • Zahra Chekidehkhoon 2

1 Department of Plant Sciences, Faculty of biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Plant Sciences, Faculty of biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Physiology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Stroke, as the most important cause of physical disability in the world, imposes many financial and psychological costs on the patient, family, and society. Recently, the attention of many researchers has been attracted to the use of more effective components with less side effects such as medicinal plants. Dracocephalum Kotschyi Boiss can be a suitable candidate for the present study due to its neuroprotective properties. 35 male rats were divided into five main groups: control, the methanolic extract of Dracocephalum Kotschyi Boiss-received group, ischemia, and ischemia+extract-received group. Biochemical parameters of blood serum and animal weight were measured in the control and extract-received group. In the ischemia group, the rats underwent into cerebral ischemia induction surgery without receiving any treatment. The extract, as a pretreatment, was administrated in the ischemia + extract-received group with a dose of 50 mg/kg orally for five days. Then, brain ischemia surgery was performed. Eventually, the groups undergoing ischemia surgery were evaluated using behavioral tests, infarct volume, and cerebral edema. The results showed that the extract had no harmful effect on the biochemical factors of blood serum. In addition, the extract reduced neurological defects, infarct volume and cerebral edema in the cortex area. Based on the results of the present study, it can be stated that the administration of the extract of Dracocephalum Kotschyi Boiss attenuated some of the damages caused by cerebral ischemia. Therefore, we can hope for this natural plant compound as a suitable candidate in the pharmaceutical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methanolic Extract of Dracocephalum Kotschyi Boiss
 • Cerebral Ischemia
 • Biochemical Parameters
 • Infarction
 • Brain Edema

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 26 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1402