اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نبیونی
استاد، دانشگاه خوارزمی

 • nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر علیرضا ساری
استاد، دانشگاه تهران

 • sariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهمن زینلی
دانشیار، دانشگاه تهران

 • zeinaliut.ac.ir
دکتر آمنه رضایوف
استاد، دانشگاه تهران

علوم اعصاب

 • rezayofut.ac.ir
دکتر مهدی عباس نژاد
دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • abbasyahoo.com
دکتر منصور علی آبادیان
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک جانوری

 • aliabadianmu.ac.ir
 • h-index: 16
دکتر محمد نبیونی
استاد، دانشگاه خوارزمی

 • nabunikhu.ac.ir
دکتر نصراله رستگار پویانی
استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

 • rastegarru.ac.ir
دکتر نادر شعبانی پور
دانشیار، دانشگاه گیلان

 • naderguilan.ac.ir
دکتر امین اله بهاء الدینی
دانشیار، دانشگاه شیراز

 • bahasusc.ac.ir
دکتر امید میرشمسی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

دکتر افتخار افتخارپور
دانشیار، دانشگاه مانیتوبا کانادا

فیزیولوژی سلولی و مولکولی

دبیر تخصصی

دکتر وحید اکملی
دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

بیوسیستماتیک

 • akmaliru.ac.ir
دکتر جواد بهارآرا
استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تکوین جانوری

 • bahararaiau.ac.ir
دکتر محمود تلخابی
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

تکوین جانوری

 • talkhabisbu.ac.ir
دکتر اسکندر رستگار پویانی
استاد، دانشگاه حکیم سبزواری

فیلوژنی و تکامل جانوری

 • rastegarhsu.ac.ir
دکتر منیژه کرمی
استاد، دانشگاه شاهد

فیزیولوژی

 • karamishahed.ac.ir
دکتر فائزه یزدانی مقدم
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

بیوسیستماتیک

 • faezeh.umgmail.com

مدیر اجرایی

امیر حسین بندلی
انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033