زیست شناسی دریا
1. مقایسه تغییرات کیفی فیله کپورماهیان پرورشی در محیط استخر و آزمایشگاه و ماهی کپور دریایی طی نگهداری در یخچال

بهاره شعبانپور؛ مسعود اصغری؛ سکینه حیدری؛ هنگامه بایی؛ آزاده قربانی؛ علی جافر

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 466-480

چکیده
  نوع تغذیه و شرایط تغذیه‌ای از فاکتورهای موثر بر کیفیت گوشت ماهیان می‌باشد که اثرات آن در ترکیب عضله و پایداری گوشت ماهی به هنگام نگهداری نمود پیدا می‌کند. برای انجام این مطالعه، این ماهیان به مدت 15 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. در طی مدت نگهداری فیله ماهیان، فاکتورهای کیفی ماهی با ثبت تغییرات TVN، TBA، FFA، pH، رطوبت تحت فشار، ...  بیشتر

زیست شناسی دریا
2. بررسی پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور معمولی وحشی و پرورشی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

تقی سیفی؛ محمد رضا ایمان پور؛ چنگیز مخدومی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 535-542

چکیده
  در مطالعه حاضر، پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی کپور وحشی و پرورشی بررسی شد. یون‌های سدیم (میلی مول در لیتر) و پتاسیم (میلی مول در لیتر) توسط فلیم فتومتر و کلسیم (میلی‌مول در لیتر)، منیزیم (میلی‌مول در لیتر)، گلوکز (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)، کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) و پروتئین کل (گرم در دسی‌لیتر) توسط اسپکتروفتومتر ...  بیشتر

3. تعیین غلظت نیمه کشنده روی (LC5096h, ZnSO4) در ماهی کپور (Cyprinus carpio) تحت شرایط آزمایشگاهی

محمد فرهنگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ فرامرز رستمی چراتی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 119-125

چکیده
  آزمایشات به منظور تعیین غلظت نیمه کشنده فلز روی درماهی کپور انجام شد. آزمایشات به روش آب ساکن  درمدت 96 ساعت اجرا شد. 12 قطعه بچه ماهی کپور با وزن متوسط 2±3 گرم درمعرض غلظت های مختلفی از سولفات روی (270و 250، 200 ، 150، 90 ، 65 ، 30 ، 0 میلی­گرم درلیتر) قرار گرفتند. از نمک سولفات روی بعنوان روی در آزمایشات استفاده شد. یک گروه نیز بعنوان شاهد در ...  بیشتر