نویسنده = علی حلاجیان
بررسی وضعیت جنسیتی تاس ماهیان نابالغ صید شده از آبهای ایرانی حوضه جنونی دریای خزر طی سالهای 1383-1384

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-58

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود توکلی


مقایسه بافت شناسی لوله های کلیوی مولدین ماهی سفید Rutilus frisii kutum در دو محیط لب شور (دریای خزر) و آب شیرین (رودخانه خشکرود)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 134-142

زهرا قهرمان زاده؛ علی بانی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ علی حلاجیان