نویسنده = عیسی ابراهیمی
میزان بلع پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus با جلبکهای سبز Chlorella vulgaris و Scenedesmus quadricauda

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 481-494

امیدوار فرهادیان؛ رحمان خرامان نیا؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی