نویسنده = روشنک مسلمی
کلید شناسایی قاب بالان در استان مرکزی Meloidae

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 105-115

روشنک مسلمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ سایه سری