نویسنده = سلطان روان
فون زنبورهای بالاخانواده (Cynipoidea (Hymenoptera در منطقه سیستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 249-260

حسین براهوئی؛ فاطمه گلی محمودی؛ سلطان روان؛ احسان رخشانی؛ عباس خانی