نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک 3815688349، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه هرپتولوژی فلات ایران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

نظر به اهمیت مطالعات ریختی در درک جایگاه تاکسونومیکی و تغییرات درون جمعیتی، در این مطالعه الگوهای جغرافیایی و خصوصیات جمعیتی قورباغه‌ درختی H. savignyi، در دو استان ایران: لرستان و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تغییرات صفات و الگوهای جغرافیایی جمعیتی در این گونه، 19 صفت ریخت سنجی اندازشی در 67 نمونه نر در 13 منطقه جغرافیایی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی ارتباطات جغرافیایی درون گونه ای با استفاده از آنالیزهای آماری وایانس تک متغیره (ANOVA)، مؤلفه اصلی (PCA)، تابع ممیزی (DFA) و تحلیل خوشه ای با الگوریتم UPGMA بررسی شد. نتایج آزمون آماری ANOVA نشان داد که از بین صفات مورد مطالعه تعداد ۱۴ صفت SVL، FL، TFL، TML، HW، ND، HDE، EAD، T1L، ES، FLL، IMTL، WMT، WUE دارای اختلاف معنی داری (0⁄05≥P) در بین جمعیت های مختلف است. مطالعه ریخت شناسی برمبنای تجزیه و تحلیل های درون گونه ای وجود دست کم دو گروه جمعیتی متمایز قورباغه های درختی با احتمال 100 درصد را نشان دادند: مخملکوه (گروه 1) و لرستان-مرکزی (گروه 2).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Morphological Variation in the tree frogs (Hyla savignyi, Audouin, 1827) in two different regions: Lorestan and Markazi Provinces

نویسندگان [English]

  • Alireza Pesarakloo 1
  • Razieh Alaei 2
  • Masoumeh Najibzadeh 3

1 Arak University

2 Department of Biology, Faculty of Science, Arak University, 3813853945 Arak, Iran

3 Iranian Plateau Herpetology Research Group (IPHRG), Razi University, 6714967346 Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Due to the importance of morphometric studies in understanding the taxonomic status and intraspecific changes, In this study, geographical patterns and population characteristics of H. savignyi tree frog were investigated in Two Provinces of Iran: Lorestan and Markazi. In order to investigate the changes in the traits and geographical patterns of populations in this species, 19 morphological characters in more than 67 specimens were studied in 13 different geographic regions. Intraspecific geographic communication pattern was investigated using one-way ANOVA and principal component multivariate analysis (PCA), Discriminant Function Analysis (DFA) and cluster analysis with UPGMA algorithm. The results of ANOVA test showed that among the studied traits, 14 traits of SVL, FL, TFL, TML, HW, ND, HD, EAD, T1L, ES, FLL, IMTL, WMT, WUE had significant differences among different populations (P≤0.05). Based on morphometric characters, our analaysis showe that at least two distinct tree frog populations with 100% probability: Makhmal Koh (Group 1) and Lorestan-Markazi (Group 2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyla savignyi
  • intraspecific changes
  • Morphometric Characteristics