نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اراک

چکیده

شنگ از جمله پستانداران آبهای داخلی ایران که در رأس هرم غذایی و در معرض خطر انقراض قرار دارد. زیستگاه های آبی شنگ در برابر تغییرات انسان ساخت بسیار آسیب پذیر هستند، بطوری‌که این گونه در وضعیت نزدیک تهدید(NT) فهرست سرخ IUCN قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زیستگاه شنگ در استان مرکزی انجام شد، و از رویکرد تحلیل چند معیاره (MCDA)، روش ANP، نرم افزار Super Decisions با 4 معیار، 8 زیر معیار و 4 گزینه استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد معیارهای اقتصادی-اجتماعی(0.33) و بیولوژیکی(0.25) و زیر معیارهای تعارض محلی(0.18)، شاخص کیفیت آب(0.16) و دسترسی به غذا (0.15) بالاترین وزن را دارند. در مقایسه گزینه‌ها سد الغدیر ساوه و رودخانه قره چای(0.42) با بالاترین وزن از نظر کیفیت بهترین زیستگاه برای شنگ در استان مرکزی است، و رودخانه شراء با کمترین وزن بدترین کیفیت را برای شنگ در استان مرکزی دارد. بنابراین نیاز به تهیه و اجرای برنامه جامع اصلاح، بهسازی و احیاء زیستگاه شنگ در استان مرکزی، بویژه رودخانه شراء می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habitat quality evaluation for the Eurasian Otter (Lutra lutra) (Class:Mammalia, Family:Mustelidae) in Markazi Province

چکیده [English]

The Eurasian Otter (Lutra lutra) is one of the mammals of the inland waters of Iran. This species is at the top of the food chain and at the risk of extinction. Eurasian Otter aquatic habitats are very vulnerable to man-made changes. So that, this species is in the near threatend (NT) category of the IUCN Red List. This study aimed at habitat quality evaluation for the Eurasian Otter in Markazi Province by using MCDA. In this regard, we used Analytical Network Process (ANP) method by using Super Decisions software, with 4 alternative, 4 criteria and 8 sub-criteria. The results showed that criteria of Economic and Social (0.33) and Biological (0.25) and sub-criteria of Local Conflict (0.18) and IRWQI (0.16) and Food availability(0.15) had the highest weight. Moreover Al-Ghadir Dam in Saveh and Ghar-Chai River (0.42) had the highest weight. Therefore, there is a need to preparation and implementation of extensive improvement and restoration program for the Eurasian Otter habitat in the Markazi Province especially the Shara River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat Quality Evaluation
  • Eurasian Otter
  • Markazi Province
  • MCDA