نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک

چکیده

در سال‌های اخیر برای پاکسازی خاک آلوده به فلزهای سنگین از کرم‌های خاکی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی فاکتور تجمع زیستی و زنده‌مانی کرم خاکی در خاک آلوده به فلزهای سنگین است. ابتدا لجن فاضلاب حاوی فلزهای سنگین در مقادیر 0، 10، 20، 30،40 و 50 تن بر هکتار به خاک اضافه شد. کرم ‌خاکی گونه Eisenia fetida به خاک‌های آلوده اضافه شد. بعد از دوره 42 روزه غلظت کل فلزهای‌ سنگین مختلف در خاک، تغییر وزن، مرگ و میر و فاکتور تجمع زیستی کرم‌های خاکی بررسی شد. نمونه‌برداری از کرم‌های خاکی در هشت هفته انجام شد. بیش‌ترین مقدار جذب فلزهای سنگین توسط کرم‌های خاکی، مربوط به تیمار 20 تن بر هکتار لجن فاضلاب بود. فاکتور تجمع زیستی فقط برای دو فلز روی و کادمیوم بزرگ‌تر از یک بود که نشان می‌دهد این گونه کرم خاکی توانایی تجمع این دو فلز را در خاک آلوده به فلزهای سنگین دارد. در طول دوره آزمایش، کاهش وزن در همه تیمارها دیده شد. با وجود کاهش وزن کرم‌های خاکی در همه تیمارها، بیش‌ترین تعداد مرگ و میر در تیمار شاهد دیده شد که عاری از لجن فاضلاب بود. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از کرم‌های خاکی می‌تواند نقش مهمی در پاکسازی فلزهای سنگین در خاک داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of concentration of heavy metals in the soil on the bioaccumulation factor and Survival of Eisenia foetida

نویسندگان [English]

  • GHASEM RAHIMI 1
  • eisa ebrahimi 2

1 Associate Prof. Soil science, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University. Hamadan.

2 h. D. Student, Soil Science Department, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

چکیده [English]

In recent years, earthworms have been used to clean soil contaminated with heavy metals. The aim of this study was to investigate the Bioaccumulation factor of earthworms in soils contaminated with heavy metals. The sewage sludge added to soil at levels of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 tons per hectare. Earthworm (Eisenia foetida) was added to the polluted soil in order to study the effect of organic amendments. The total concentration and fractionation of heavy metals, the weight and mortality of earthworm were evaluated after 42 days. Sampling of earthworms was performed at eight weeks. The maximum accumulation of heavy metals by earthworms was found in 20 tons per hectare treatment. Bioaccumulation factor was more than 1 for the zinc and cadmium which shows the ability of earthworm (Eisenia foetida) for accumulation of these metals in the contaminated soil with heavy metals. The loss of weight was found for all treatment during the experimental period. Despite earthworm weight loss in all treatments, the highest number of deaths was observed in the control group which were free of sewage sludge. In general, the results showed that the use of earthworms could play an important role in clearing heavy metals in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Refining
  • Lead
  • Cadmium
  • Sewage Sludge