دوره و شماره: دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 141-214 

مقاله پژوهشی

بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در منطقه شاهرود (استان سمنان) و تعیین گونه غالب

صفحه 141-155

مونا توزنده جانی؛ مریم عجم حسنی


بررسی اثر غلظت فلز‌های سنگین در لجن فاضلاب بر فاکتور تجمع زیستی و زندمانی کرم خاکی گونه Eisenia Fetida

صفحه 156-165

قاسم رحیمی؛ عیسی ابراهیمی


مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کلیه موش NMRI به دنبال سمیت القا شده با نانو ذرات نقره

صفحه 166-180

محمد علی شریعت زاده؛ مهناز گودرزی


ریخت‌شناسی و تبارشناسی حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848)(نرم‌تنان، شکم پایان) از سواحل شمالی خلیج‌فارس

صفحه 181-189

یاسر فاطمی؛ عدنان شهدادی؛ حمیدرضا اسماعیلی؛ محمدرضا طاهری‌زاده


خرس قهوه‌ای (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)، گونه‌ی چتر درگیر بحران تعارض در استان کرمانشاه

صفحه 190-203

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصر الله رستگار پویانی


اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

صفحه 204-214

معصومه نوروزی؛ سعید ولی پور چهارده چریک