دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 215-284 

مقاله پژوهشی

اثر حفاظتی پپتیدهای زیست فعال بر شاخص‏های بافتی بیضه، اسپرماتوژنز و کاهش استرس اکسیداتیو در رت های نر تیمار شده با سایمتیدین

صفحه 215-224

زیبا احمدی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ وحید نجاتی؛ غلامرضا نجفی؛ مهدی نیکو


اثرات ضد افسردگی و آنتی اکسیدانی عصاره سیانو باکتری Nostoc commune در یک مدل ایسکمی/رپرفیوژن مغز موش صحرایی

صفحه 225-234

اکبر حاجی زاده مقدم؛ سارا امینی؛ سهیلا ابراهیمی؛ احسان نظیفی


بررسی میکروسکوپی اجسام بالبیانی (Balbiani body) در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، ماهی بیاح (Planiliza abu)، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

صفحه 235-244

محترم خدابخشیان؛ سلماز شیرعلی؛ رحیم عبدی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

صفحه 262-271

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


هیستومورفومتری زبان جوجه تیغی

صفحه 272-284

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه؛ محمد رنجبر ساراسکنرود؛ منیژه ساریخانی