دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 304-389 

مقاله پژوهشی

اثر حفاظتی پپتیدهای زیست فعال بر شاخص‏های بافتی بیضه، اسپرماتوژنز و کاهش استرس اکسیداتیو در رت های نر تیمار شده با سایمتیدین

صفحه 304-318

زیبا احمدی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ وحید نجاتی؛ غلامرضا نجفی؛ مهدی نیکو


اثرات ضد افسردگی و آنتی اکسیدانی عصاره سیانو باکتری Nostoc commune در یک مدل ایسکمی/رپرفیوژن مغز موش صحرایی

صفحه 319-331

اکبر حاجی زاده مقدم؛ سارا امینی؛ سهیلا ابراهیمی؛ احسان نظیفی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

صفحه 332-347

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


هیستومورفومتری زبان جوجه تیغی

صفحه 348-361

حمید کریمی؛ فاطمه بالازاده کوچه؛ محمد رنجبر ساراسکنرود؛ منیژه ساریخانی


تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

صفحه 362-374

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


بررسی میکروسکوپی اجسام بالبیانی (Balbiani body) در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، ماهی بیاح (Planiliza abu)، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

صفحه 375-389

محترم خدابخشیان؛ سلماز شیرعلی؛ رحیم عبدی