نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ارومیه، گروه زیست شناسی

4 عضو هیات علمی / دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

5 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این تحقیق تاثیرات استفاده از پپتیدهای زیست فعال استخراج شده از ضایعات موتوماهیان بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، شاخص های اسپرمی، قطر لوله های منی ساز، ضخامت لایه اپیتلیوم و همچنین آسیب DNA در بافت بیضه رت های نر تیمار شده با سایمتیدین بررسی شد. تعداد 36 عدد رت نر نژاد ویستار سالم با وزن اولیه 40±200 گرم به 6 قفس منتقل شدند و به مدت 45 روز با تیمارهای غذایی (گروه C کنترل، گروه P 20 میلی گرم پپتید، گروه CIM40 و CIM120 به ترتیب 40 و 120 گرم سایمتیدین، گروه CIMP40 و CIMP120 به ترتیب 40 و 120 گرم سایمتیدین + 20 میلی گرم پپتید) تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از پپتیدهای زیست فعال و سایمتیدین طور معنی داری میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی بیضه را نسبت به تیمار کنترل افزایش می دهد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protective effects of Bioactive peptides on testis tissue, sperm characteristics and suppression of oxidative stress in Cimetidine treated male rats

نویسندگان [English]

  • Ziba Ahmadi 1
  • Ebrahim H. Najdegerami 2
  • vahid Nejati 3
  • Gholamreza Najafi 4
  • Mehdi Nikoo 5

1 Department of Biology, University of Mohaghegh Ardabili

2 Department of BiologyFaculty of Science  Urmia University Urmia - Iran

3 Department of Biology, Urmia University

4 Department of basic science, faculty of veterinary

5 Artemia and aquaculture research institute, Urmia University

چکیده [English]

protective effects of bioactive peptides extracted from Anchovy wastes on total antioxidant capacity, sperm parameters, sperm tubular diameters, epithelium thickness (ET) and DNA damage in Cimetidine treated rats was investigated. Thirty-six healthy male rats (200±40) were randomly assigned to 6 cages and fed with experimental diets (Control, 20mg bioactive peptide P, 40 mg Cimetidine CIM40, 120 mg Cimetidine CIM40, CIM40+P, CIM120+P) for 45 days. The results showed that the rat fed on Cimetidine treatments and Cimetidine + peptide had significant higher TAC then the control (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive peptides
  • Cimetidine
  • anchovy
  • Infertility
  • oxidative Stress