نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گاوماهیان متنوع ترین خانواده ماهیان استخوانی بوده و تقریبا 1915 گونه متعلق به 263 جنس را در خود جای داده است. این خانواده از پنج زیرخانواده شامل Sicydiinae، Gobionellinae، Oxudercinae، Amblyopinae و Gobiinae تشکیل شده‌اند. تاکنون 24 گونه گاوماهی متعلق به 19 جنس از آب های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند.. هدف مطالعه حاضر بررسی روابط تبارزایی گاوماهیان ایران با استفاده از 64 توالی (نشانگرهای COI، Rag1 و Rho) مربوط به 21 گونه است. در این مطالعه، نشانگرهای مولکولی سه گونه Bathygobius meggitti (چابهار، ژن ردوپسین)، Stonogobiops nematodes و Valenciennea strigata (جزیره قشم، ژن COI) برای اولین بار تعیین توالی شده اند. گاوماهیان ایران متعلق به دودمان های مولکولی متنوعی هستند که عبارتند از: Periophthalmus-lineage، Gobiopsis-lineage، Glossogobius-lineage، Cryptocentrus-lineage، Gobiodon-lineage، Valenciennea-lineage. تعیین توالی ژن های هسته‌ای تمام گونه‌های شناسایی شده در جنوب ایران و حوضه دریای خزر می‌تواند تصویر بهتری از روابط تبارزایی تاکسون‌های این خانواده نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Molecular phylogeny of Gobiidae from Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghanbarifardi 1
  • Ehsan Damadi 2

1 Department of Biology, Faculty of sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Gobiidae is the most species-rich family of teleost fishes, with approximately 1915 valid species belonging to 263 genera. This family is composed of five subfamilies, including Sicydiinae, Gobionellinae, Oxudercinae, Amblyopinae, Gobiinae. 24 species from 19 genera of Gobiidae have been reported in Iranian waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. The aim of the present study is to survey phylogenetic relationships of Gobiidae representatives from Iran using 64 sequences (Rhodopsin, Rag1 and COI markers) belong to 21 species. In this study, specimens from Bathygobius meggitti (Chabahar, sequenced for Rhodopsin), Stonogobiops nematodes, and Valenciennea strigata (Qeshm Island, sequenced for COI) have been examined for the first time. Gobiidae members recorded from Iran are classified in diverse molecular lineages including, Periophthalmus-lineage, Gobiopsis-lineage, Glossogobius-lineage, Cryptocentrus-lineage, Gobiodon-lineage and Valenciennea-lineage. Sequencing nuclear markers of all recorded species from the Iranian Southern water bodies and the Caspian Sea basin could determine more detail of molecular phylogenetic relationships of this family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gobiidae
  • Molecular phylogeny
  • Persian Gulf
  • Gulf of Oman
  • Caspian Sea Basin