نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گروه بیولوژی دریا

چکیده

اجسام بالبیانی به عنوان ساختارهایی جهت تعیین سرنوشت سلول های زایا، شکل گیری اندامک ها و قرار گیری نهایی آنها در سیتوپلاسم اووسیت شناخته شده اند. به دلیل کمبود اطلاعات، تنوع بسیار در ظاهر، فرا ساختار و ترکیب اجسام بالبیانی، عملکرد آنها در روند تخمک زایی، ترکیب ساختاری و تفاوت های بین گونه ای آن به درستی شناخته نشده است، و با توجه به اینکه در داخل کشور مطالعه ای در خصوص اجسام بالبیانی انجام نشده است، هدف از مطالعه حاضر، بررسی میکروسکوپ نوری اجسام بالبیانی در 4 گونه از ماهیان استخوانی شامل دو گونه (شانک زرد باله و بیاح) مربوط به آب لب شور و دو گونه (بنی و کپور معمولی) مربوط به آب شیرین و نیز شانک زرد باله و بیاح جهت بررسی دو گونه از دو خانواده مجزا و بنی و کپور معمولی جهت بررسی دو گونه از یک خانواده می باشد. به این منظور از هر گونه، 5 ماهی ماده بالغ صید شده و تخمدان ها پس از مراحل پاساژ بافتی مورد بررسی هیستولوژیک و هیستومتریک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجسام بالبیانی در فولیکول های پیش زرده سازی ماهی بنی، کپور معمولی و شانک زرد باله وجود دارند. قطر اجسام بالبیانی در ماهی بنی که واجد اووسیت های پیش زرده سازی بزرگتری می باشد نسبت به کپور معمولی و شانک زرد باله بیشتر بود. نتایج این بررسی نشان داد که اجسام بالبیانی در اووسیت های ماهی بیاح مشاهده نشد که می تواند نشان دهنده تفاوت های بین گونه ای در روند تخمک زایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Microscopic survey of Balbiani bodies in Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus), Abu Mullet (Planiliza abu), Common carp (Cyprinus carpio) and Benni (Barbus sharpeyi)

نویسندگان [English]

  • mohtaram khodabakhshian 1
  • solmaz shirali 2
  • rahim abdi 3

1 , Department of Marine Biology, Factory of Marine science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology.

3 , Department of Marine Biology, Factory of Marine science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology.

چکیده [English]

Balbiani bodies are known as a determinant structures of the fate of germ cells, organells formation and their final location in the oocyte. Due to lack of published information and high diversity in appearance, ultrastructure and composition of balbiani bodies, their function in the process of oogenesis, structional composition and differences between species are not well known, and considering that no study has been done on balbiani bodies in the country, The aim of the present study was light microscopic survey of the balbiani bodies in the oocytes of four species of osteichthyes including two brackish water fish species (Yellowfin seabream and Abu Mullet) and two fresh water fish species (Benni and Common carp), as well as yellowfin seabream and abu mullet to examine two species from two separate families and benni and common carp to examine two species of a family. For this purpose, 5 adult female fish were caught and the ovaries were histologically and histometrically examined after tissue passage. The results showed that balbiani bodies were found in previtellogenesis follicles in benni, common carp and yellowfin seabream. Balbiani body diameter in benni with larger previtellogenesis oocytes, is more than common carp and yellowfin seabream significantly. Results showed that, balbiani body were not exist in abu mullet which can indicate differences between species in the process of oogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • ovary
  • Oogenesis
  • Previtellogenesis
  • Organelle