نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمیدانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای تخصصی بافت شناسی دانشگاه ارومیه

3 دکترای دامپزشکی

چکیده

جوجه تیغی حیوانی حشره خوار(بسته به شرایط گوشت خوار یا همه چیز خوار) از چهارپایان حقیقی است. ساختار آناتومیک دستگاه‌های مختلف این حیوان ناشناخته می باشد، به همین دلیل به مطالعه هیستومورفولوژی زبان پرداخته شد. تعداد 5 عدد زبان جوجه تیغی بالغ تهیه شد. زبان‌ها ابتدا در فرمالین ثابت شدند. سپس انواع پرزهای چشایی در زیر میکروسکوپ لوپ در نواحی مختلف شناسایی شدند. سپس برش های متوالی در نواحی مختلف زبان تهیه شد. جهت شمارش تعداد جوانه های چشایی موجود بر روی پرزهای قارچی ( از جلو به عقب) و جامی ( در جهت جلو به عقب و خارج به داخل) برش‌های متوالی تهیه گردید. نتایج این بررسی نشان دادکه غدد بزاقی در قسمت جلویی زبان سروزبوده و در عقب موکوس می باشند. پرزهای زبانی موجود بر روی سطح پشتی شامل پرزهای نخی ، قارچی و جامی بودند. تعداد پرزهای قارچی برابر 78/3±33/78 شمارش گردیدند که آنها در قاعده و نوک زبان در مقایسه با نواحی میانی بیشتر بود و همچنین در نواحی میانی زبان، این پرزها در لبه های جانبی گسترش یافته‌اند. تعداد جوانه‌های چشایی که بر روی سطح پشتی پرزهای قارچی مشاهده گردید، برابر 32/1 ±272/3 شمارش گردیدند. تعداد پرزهای جامی مشاهده شده سه عدد بود که در ناحیه قاعده‌ای مشاهده شدند. جوانه‌های چشایی شمارش شده در نواحی جانبی پرزها در برش‌های جلو به عقب 52/5±14 و در برش‌های خارج به داخل89/5± 8/11 شمارش گردیدند. مشاهدات نشان داد که در جوانه‌های چشایی سه نوع سلول مختلف شامل، سلول‌های حسی عصبی، سلول‌های پشتیبان و نیز قاعده ای وجود دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Histomorphometric Language hedgehog

نویسندگان [English]

  • Hamid karimi 1
  • fatemeh balazadeh koucheh 2
  • Mohammad Ranjbar 3
  • Manijeh sarikhani 3

1 University Staff- Faculty of Veterrinary Medicine University of Tabriz

2 PhD student in histology, Urmia University

3 DVM

چکیده [English]

Hedgehog is an insectivore animal (it can be carnivore or omnivore in different live conditions) from true quadruped order. Anatomical structure of different system of this animal is not studied yet. hedgehog tongue was studied in this research. 5 tongue of puberty hedgehog was provided; First biometrical measurement was done then different type of lingual papillae was distinguished under stereomicroscope. samples fixe in paraffin and parafinized blocks were provided; these blocks were sectioned as serial. Also for counting of taste buds, circumvallate papillae were sectioned serially as craniocaudal and mediolateral. This research results were showed that hedgehog tongue has tree lingual papillae. They were filiform, fungiform and circumvallate papillae. Number of fungiform papillae was 78.33± 3.78 and they distributed in base and apex of tongue more than middle part. Also, it showed that fungiform papillae distributed in lateral border of mid portion of tongue extremely. Average of taste buds on fungiform papillae was 3.72±1.32. Number of circumvallate papillae was 3.272±1.32 that they were observed just in root of tongue. Number of circumvallate papillae taste buds was 14 ±5.52 in mediolateral secretions and 11.8±5.89 in craniolateral sections. This study results were appeared that taste buds of hedgehog tongue has tree type cells. They were sensory cells (neuroepithelial cells) supporting cells and basal cells. Lingual salivary glands in hedgehog tongue were serous, mucus and seromucus that serous secretory units were abundant in rostral portion and in caudal portion, mucus secretory units were abundant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lingual "
  • papillae
  • tongue"
  • hedgehog"
  • "
  • histomorphometry"