نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

مقدمه: افزایش کاربردنانو ذرات نقره در محصولات مصرفی ممکن است اثرات مفید یا مضری بر ساختار بدن انسان و موجودات زنده داشته باشد. از اندام های هدف نانوذرات نقره در بدن کلیه است .هدف از این پژوهش بررسی اثر ژل رویال بر بافت کلیه موش در پی سمیت نانو ذرات نقره بود.
مواد و روش‌ها: 24 سر موش نر بالغ NMRI به 4 گروه: کنترل، نانوذرات نقره(Kg/ day / mg 500 گاواژ)، ژل رویال(Kg/ day / mg 300 گاواژ) و نانوذرات نقره به‌همراه ژل رویال تقسیم وبه مدت 35 روزتیمار شد. ارزیابی بافت کلیه با روش‌های استریولوژیک انجام شد. آنالیز پارامترهای بیوشیمیایی مالون‌دی‌آلدئید، اوره، کراتینین وظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام به روش FRAP انجام شد . داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey تجزیه و تحلیل آماری شد و تفاوت میانگین ها در حد( 05/0 p< ) معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در تیمار با نانوذرات نقره افزایش معنی داری در میانگین حجم کل جسمک کلیوی و کاهش معنی داری در میانگین حجم کل فضای کپسول بومن نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(05/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stereological study on the protective effect of royal jelly on kidney tissue following silver nanoparticles – induced toxicity in the NMRI mouse

نویسندگان [English]

  • mohmmad ali shariatzadeh 1
  • mahnaz goodarzi 2

1 proffesor

2 -

چکیده [English]

Increased use of silver nanoparticles in consumer products may have beneficial or detrimental effects on the structure of the human body and living organisms Since one of the target organs of silver nanoparticles in living organisms is the kidney, the kidney plays a key role in clearing the body of waste products and regulating homeostasis. The aim of this study was to investigate the effect of royal jelly on rat kidney tissue following the toxicity of silver nanoparticles.
Materials and Methods: 24 adult NMRI mice were divided into 4 groups: control, silver nanoparticles (500 mg /Kg/day, gavage), royal jelly (300 mg /Kg/day, gavage) and silver nanoparticles with royal gel and treated for 35 days. Kidney tissue was evaluated by stereologic methods. Biochemical parameters of malondialdehyde, urea, creatinine and total antioxidant activity were analyzed by FRAP method. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey tests and the difference was considered significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stereology
  • Royal Jelly
  • Kidney
  • NMRI Mouse
  • Silver nanoparticles