نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دیابت با نقص در ترشح و یا عملکرد انسولین، علاوه بر افزایش قند خون سبب تغییر در شاخص های لیپیدی خون نیز می-شود. این تحقیق بمنظور بررسی اثر عصاره بوقناق بر میزان قند خون و شاخص‌های لیپیدی خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق تجربی از موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار(gr250-200) در پنج گروه 8 تایی (8=n): 1) سالین(کنترل) 2) دیابتی درمان نشده(شاهد) 3، 4 و5) گروه‌های دیابتی درمان شده با عصاره بوقناق (mg/kg50، 100، 200) استفاده شد. موش‌ها با STZ(mg/kg60) بصورت داخل صفاقی دیابتی شدند. در روز پنجم پس از دریافت STZ، حیوانات دارای قند خون بالای mg/dL200، دیابتی تلقی شدند. گروه‌های کنترل و شاهد فقط سالین و گروه‌های دیابتی درمان شده به مدت دو هفته بصورت گاواژ عصاره بوقناق دریافت کردند. در پایان، پس از اندازه‌گیری قند خون و پس از بیهوشی عمیق با کتامین/زایلزین، به منظور ارزیابی شاخص های لیپیدی، از قلب حیوان خونگیری انجام شد و سرم آن جدا گردید. تجویز دوزهای مختلف عصاره بوقناق بطور معنی‌دار میزان قند خون (001/0p<)، تری‌گلیسرید (001/0p<) و VLDL (001/0p<) را در موش های دیابتی درمان شده کاهش اما میزان LDL (001/0p<)را بطور معنی-دار افزایش داد. عصاره بوقناق در دوز mg/kg100 میزان کلسترول تام(05/0p<) و در دوزهای mg/kg100(05/0p<) و 200 (001/0p<) میزان HDL را بطور معنی‌دار افزایش داد. عصاره بوقناق توانست ضمن کاهش قند خون، سبب بهبود اختلال برخی از شاخص‌های لیپیدی ناشی از دیابت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Eryngium campestre hydroalcoholic extract on glucose and lipid indices of the blood in streptozotocin-induced diabetic male rats

نویسندگان [English]

  • masoumeh norouzi
  • saeid valipour chahardah charic

Islamic Azad University

چکیده [English]

Diabetes or impairment in the secretion or function of insulin, in addition to increasing blood sugar, causes changes in blood lipid parameters. This study was designed and performed to investigate the effect of E. campestre extract on blood sugar levels and blood lipid indices in diabetic male rats. In this experimental study of adult male Wistar rats (200-250 gr) in five groups of 8 (n=8): 1) saline (control) 2) untreated diabetes (control) 3, 4 and 5) Diabetic patients treated with E. campestre extract (50, 100, 200 mg / kg) were used. Mice became intraperitoneally diabetic with STZ (60 mg/kg). On the fifth day after receiving STZ, animals with blood glucose above 200 mg/dL were considered diabetic. The control and witness groups received saline only and the treated diabetic groups received E. campestre extract by gavage for two weeks. Finally, after measuring blood glucose and deep anesthesia with ketamine / xylsin, blood samples were taken from the animal's heart and its serum was isolated to evaluate lipid parameter. Administration of different doses of E. campestre extract significantly reduced blood sugar (p<0.001), triglyceride (p<0.001) and VLDL (p<0.001) in treated diabetic rats, but LDL (p<0.001) Increased significantly. E. campestre extract significantly increased total cholesterol (p<0.05) at 100 mg/kg dose and HDL at 100 mg/kg (p<0.05) and 200 (p<0.001) doses. E. campestre extract, while lowering blood sugar, helped improve some impairment caused by diabetes in the lipid parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • lipid indices
  • E. campestre
  • Rat