نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در مطالعه ای که به منظور شناسایی فون کفشدوزکهای منطقه شاهرود، واقع در شمال شرقی استان سمنان، در سال 1394 انجام شد، نمونه های کفشدوزک‌ها در طول فصول مختلف سال از روی گیاهان مختلف زراعی، باغی، زینتی و فضای سبز شهری جمع آوری شدند. همچنین در فصل زمستان، کفشدوزک‌ها در محل‌های خواب زمستانه شامل زیر پوستک درختان، زیر بقایای گیاهی و لابه لای برگ‌های خشک پای درختان و زیر سنگ‌ها و کلوخه‌ها و درز دیوارهای سنگی جمع آوری شدند. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، در شیشه‌های حاوی الکل 75 درصد قرارداده شدند. ویژگی‌های ظاهری حشرات کامل و اندام‌های تناسلی حشرات نر و ماده برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 20 گونه کفشدوزک متعلق به سه زیر خانواده ، هفت قبیله و 15جنس شناسایی شد. این گونه ها برای اولین بار از استان سمنان و منطقه شاهرود گزارش شده اند. مطالعه فراوانی گونه‌ها نشان دادکه کفشدوزک-هایCoccinella septempunctataL. 1758،Hippodamia variegata (Goeze)1777،Oenopia conglobata (L.) 1758،Adalia bipunctata (L.) 1758 به عنوان گونه‌های غالب منطقه می باشند. کفشدوزک‌های جمع آوری شده ‌از منطقه ی شاهرود به شرح ذیل شناسایی گردیدند:
Coccinella septempunctata L. 1758, Hippodamia variegata (Goeze)1777,Coccinella undecimpunctata L. 1758, Oenopia conglobata (L.) 1758, Oenopia onica (Olivier) 1808, Adalia bipunctata (L.) 1758,Adalia decempunctata (L.) 1758, Adalia tetraspilota Hope 1831,Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 1758, Propylaea quatuordecimpunctata(L.) 1758, Harmonia quadripunctata (Pontoppidan) 1763, Bulaea lichatschovi Hummel 1827, Chilocorus bipustulatus L. 1758, Exochomus quadripustulatus L. 1758, Parexochomus nigromaculatus (Goeze) 1777,Clitostethus arcuatus(Rossi) 1794, Scymnus (Pullus)subvillosus Goeze 1777, Scymnus (Scymnus)flavicollis Redtenbacher 1843, Stethorus sp.,Hyperaspis femorata (Motschulsky)1837.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Faunistic survey of ladybirds (Col.: Coccinellidae) in Shahrood region (Semnan province) and determination of dominant species

نویسنده [English]

  • Mona Toozandejani 1

1 shahrood university of technology

چکیده [English]

In a study that was carried out to identify the fauna of Coccinellidae of Shahrood in northeast of Semnan province in 2015, samples were collected from different fruit trees, shady trees and herbaceous plants during different seasons. Ladybirds also were collected in their hibernation sites including under tree barks, plant debris under the rocks and hunks and under fallen dry leaves and wall crevices. Collected ladybirds were then transferred to the laboratory and were put in glass containing 75% alcohol. Morphological characteristics and genitalia of males and females were used for identification. In total 20 coccinellid species belonging to 14 genera were identified in Shahrood region (Semnan province) that the ladybirds; coccinellaseptempunctataL. 1758, Hippodamia variegata (Goeze)1777,Oenopia conglobata(L.) 1758, Adalia bipunctata (L.) 1758 were evaluated asdominant species . List of identified coccinellids are as follows:
Coccinella septempunctata L. 1758, Hippodamia variegata (Goeze)1777,Coccinella undecimpunctata L. 1758, Oenopia conglobata (L.) 1758, Oenopia onica (Olivier) 1808, Adalia bipunctata (L.) 1758,Adalia decempunctata (L.) 1758, Adalia tetraspilota Hope 1831,Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 1758, Propylaea quatuordecimpunctata(L.) 1758, Harmonia quadripunctata (Pontoppidan) 1763, Bulaea lichatschovi Hummel 1827, Chilocorus bipustulatus L. 1758, Exochomus quadripustulatus L. 1758, Parexochomus nigromaculatus (Goeze) 1777,Clitostethus arcuatus(Rossi) 1794,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ladybirds
  • Fauna
  • dominant species
  • Shahrood