نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا - دانشکده علوم دریایی - دانشگاه هرمزگان

2 استادیار دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه شیراز

4 استادیار گروه زیست دریا دانشگاه هرمزگان

چکیده

حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848) از گونه‌های مهم جنس Haloa Pilsbry, 1921 بوده که پراکنش وسیعی در ناحیه‌ی هند و آرام غربی و همچنین خلیج‌فارس دارد. در پاییز سال 98 جمعیت بزرگی از این گونه در ساحل بندرعباس مشاهده شد. تنها مطالعه قبلی در مورد این گونه در آب‌های منطقه فقط به اسم گونه اشاره کرده است و توصیفی از آن در آب‌های منطقه نیست. همچنین رده‌بندی این جنس و خانواده نیز اخیراً دستخوش تغییرات زیادی شده است. این مطالعه ضمن بررسی مولکولی آن بر اساس توالی ژن قطعه 1 سیتوکروم اکسیداز، خصوصیات ریخت‌شناسی آن را نیز توصیف می‌کند. این مطالعه اولین گزارش از این گونه در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس است.

حلزون دریایی حبابی Haloa natalensis (Krauss, 1848) از گونه‌های مهم جنس Haloa Pilsbry, 1921 بوده که پراکنش وسیعی در ناحیه‌ی هند و آرام غربی و همچنین خلیج‌فارس دارد. در پاییز سال 98 جمعیت بزرگی از این گونه در ساحل بندرعباس مشاهده شد. تنها مطالعه قبلی در مورد این گونه در آب‌های منطقه فقط به اسم گونه اشاره کرده است و توصیفی از آن در آب‌های منطقه نیست. همچنین رده‌بندی این جنس و خانواده نیز اخیراً دستخوش تغییرات زیادی شده است. این مطالعه ضمن بررسی مولکولی آن بر اساس توالی ژن قطعه 1 سیتوکروم اکسیداز، خصوصیات ریخت‌شناسی آن را نیز توصیف می‌کند. این مطالعه اولین گزارش از این گونه در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphology and phylogeny of the bubble snail Haloa natalensis (Krauss, 1848) (Mollusca, Gastropoda) from the northern coast of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • yaser fatemi 1
  • Adnan Shahdadi 2
  • Hamid Reza Esmaeili 3
  • Mohammad Reza Taherizadeh 4

1 Department of Marine Biology, Faculty of Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

2 Assistant professor / University of Hormozgan

3 2Department of Biology, School of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 1Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Haloa natalensis (Krauss, 1848), one of the most important species of the genus Haloa Pilsbry, 1921, is widely distributed throughout the Indo-Pacific region. Populations of this species was observed in the November 2019 in the coastal waters of Bandar Abbas, Iran. There is no any description and illustration for this species from the area, except a name record in the previous study. Moreover, this genus has experienced a taxonomic re-arrangement based on new phylogenetic analyses. In this study, we examined the collected individuals and their morphological feature as well as their habitat were described and their phylogenetic position within species was addressed using the mitochondrial CO1 sequences. This is the first report of this species in the northern part of the Persian Gulf and also for the Iranian waters.

Haloa natalensis (Krauss, 1848), one of the most important species of the genus Haloa Pilsbry, 1921, is widely distributed throughout the Indo-Pacific region. Populations of this species was observed in the November 2019 in the coastal waters of Bandar Abbas, Iran. There is no any description and illustration for this species from the area, except a name record in the previous study. Moreover, this genus has experienced a taxonomic re-arrangement based on new phylogenetic analyses. In this study, we examined the collected individuals and their morphological feature as well as their habitat were described and their phylogenetic position within species was addressed using the mitochondrial CO1 sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity
  • sandy coasts
  • Bandar Abbas
  • Iran