نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی‌ دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست

چکیده

دوکفه ای قو(Anodonta cygnea) یک گونه بزرگ آب شیرین است که به نام دوکفه ای رود خانه ای هم شناخته شده است. برای بررسی مطلوبیت زیستگاهی A. cygnea ، شش ایستگاه از قسمت های مختلف تالاب انزلی انتخاب شد. در هر ایستگاه مجموعه ای از متغیرها در ارتباط با خصوصیات کیفی آب و ریخت شناسی محیط بطور همزمان با 36 نمونه حضور و 36 نمونه عدم حضور افراد گونه به صورت ماهانه در طول یک سال (1397-1396) اندازه گیری شد. بر اساس نتایج آزمون من-‌ویتنی اختلاف معنی‌ داری در خصوص حضور و عدم حضور دوکفه ای مورد نظر با بیشتر متغیر ها وجود داشت (05/0 p < برای فسفات و مواد جامد معلق و برای بقیه عامل ها 01/0 p <). تنها استثنا در این خصوص در مورد متغیر های درجه حرارت آب و هوا مشاهده شد بطوریکه بر اساس نتایج آزمون، هیچ ارتباط معنی‌ داری در مورد حضور و عدم حضور افراد با این دو متغیر مشاهده نشده است. بر اساس نتایج مدل خطی تعمیم یافته، افزایش عواملی مثل عمق آب، سرعت جریان آب، کدورت آب، هدایت الکتریکی، ارتو فسفات و نیترات ممکن است باعث کاهش احتمال حضور افراد گونه (01/0 p <) و بر عکس افزایش غلظت اکسیژن محلول و سختی کل ممکن است باعث افزایش احتمال حضور موجود در تالاب شود (01/0 p <). بر اساس نتایج مدل خطی تعمیم یافته هیچگونه ارتباط معنی‌ دار آماری بین حضور و عدم حضور گونه با دمای آب بدست نیامده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of habitat suitability of Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) as a biological indicator, in different parts of Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • Rahmat Zarkami 1
  • Shohereh Kia 2

1 Department of environmental science, faculty of natural resources, University of Guilan

2 University of Guilan, Faculty of Natural Resources, Mona Sara, Department of Environment

چکیده [English]

The swan mussel, Anodonta cygnea, is a large species of freshwater mussel, an aquatic bivalve mollusc known as the river mussels. In this study, six sampling sites were selected from different parts of the Anzali wetland to examine the habitat suitability of A. cygnea. At each site, a set of variables in relation to water qualitative characteristics and environmental morphology were simultaneously and monthly sampled with 36 presence and 36 absence of individuals during one year study period (2017-2018). According to the results of the Mann-Whitney test, there was a significant difference between the presence and absence of A. cygnea and the most variables (p < 0.05 for orthophosphate and total suspended solids, and p < 0.01 for others). The only exception was for the variables of air and water temperature, of which there was no significant difference between the presence and absence of A. cygnea and the given variables (p > 0.05). Based on the results of generalized linear model (GLM), the increase in the values of water depth, flow velocity, water turbidity, electric conductivity, orthophosphate and nitrate may decrease the probability of presence occurrence of A. cygnea (p <0.01). While increase in dissolved oxygen concentration and total hardness may increase the probability of the presence of A. cygnea in the wetland (p < 0.01). Based on the results of generalized linear model, there was no any statistically significant difference between presence of absence of A. cygnea and water temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anodonta cygnea
  • Habitat suitability
  • presence and absence
  • generalized linear model