بررسی تاثیر نوع شکار بر حضور و استقرار کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) روی ارقام مختلف توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

2 دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

چکیده

کنه شکارگرAcari: Phytoseiidae) )Neoseiulus californicus (McGregor) یکی از شکارگرهای موثر در کنترل آفات مختلف محسوب می‌شود. در این پژوهش بر‌هم‌کنش زنجیره غذایی شکار (کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل) و شکارگر (کنه شکارگر) و گیاه میزبان (هفت رقم توت‌فرنگی: گاویتا، آلیسو، سیکوا، چاندلر، کامروسا، ماراک و یالوا) مورد بررسی قرار گرفت. میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر روی لکه‌های جفتی که با یک رابط مومی به هم متصل شده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در یکی از لکه‌ها تخم کنه تارتن و در دیگر پوره سن یکم تریپس غربی گل قرار داشت. در آزمون دیگری میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر در لکه‌های میزبانی حاوی برگ رقم‌های مختلف توت‌فرنگی حاوی تخم کنه تارتن عنکبوتی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون‌های بررسی تمایل به ترک لکه‌های حاوی کنه تارتن و تریپس نشان داد که محل شروع حرکت کنه شکارگر روی دفعات حضور آن تاثیر دارد. با وجود دفعات حضور بیشتر در صورت حرکت از لکه‌های میزبانی حاوی تریپس، میزان شکارگری آن از پوره تریپس کمتر از تخم کنه تارتن عنکبوتی است. دفعات حضور کنه بر اساس حضور لکه متقابل و وجود مواد فرار ویژه دو رقم مختلف توت‌فرنگی متفاوت است. در آزمون تمایل به ترک لکه‌های رقم‌های مختلف توت‌فرنگی، میزان شکارگری کنه شکارگر در لکه‌های رقم‌های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نشان دادند. گیاه میزبان و گونه شکار روی انتخاب لکه میزبانی توسط کنه شکارگر و میزان شکارگری آن تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Type of Prey on the Presence and Remaining the Predatory Mite Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) on different strawberry cultivars.

نویسندگان [English]

  • maryam Rezaie 1
  • َAlireza Saboori 2
  • Valiollhe Baniameri 3

1 Plant Protection Institute

2 Tehran University

3 Plant Protection Institute

چکیده [English]

Relationships between plants, herbivores and natural enemies can help the understanding the interaction between three-levels of integrated pest management programs. The interaction of the food chain prey (the two-spotted spider mite and western flower thrips) and predator (Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)) and the host plants (strawberry cultivars: Marak, Yalova, Aliso, Gaviota, Sequoia, Camarosa and Chandler) were investigated. The predation rate and the presence frequency of the predatory mite on the pair of patches connected with a wax interface were compared. The type of prey did not effect on the presence frequency. In spite of the presence frequency on thrips patches, the predation rate of the predatory mite on nymph of thrips was less than two-spotted spider mite eggs. The presence frequency of the predatory mite on strawberry cultivars patches was different due to different special volatiles of strawberry cultivars. The predation rate of N. californicus between pair patches was showed significant difference, while, the number of the presence frequency among different strawberry cultivars has been differed in 61% of cases and the predation rate of the predatory mite has been differed in 52% of the cases. The presence frequency of the predatory mite on host patches were not affected by type of prey, however, the predation rate of N. californicus on preferred prey (two-spotted spider mite) was more than it on non- preferred prey (nymph of the thrips). The host plant and the prey species have an effect on the patch selection of the predatory mite and the predation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presence frequency
  • Patch
  • Volatile and Predation rate

بررسی تاثیر نوع شکار بر حضور و استقرار کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) روی ارقام مختلف توت­فرنگی

مریم رضائی، علیرضا صبوری و ولی الله بنی عامری

1 ایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی.

2 ایران، کرج، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاه­پزشکی

3 ایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره­شناسی کشاورزی.

تاریخ دریافت: 15/10/1398          تاریخ پذیرش: 13/5/1399

چکیده

کنه شکارگرAcari: Phytoseiidae) )Neoseiulus californicus (McGregor)  یکی از شکارگرهای موثر در کنترل آفات مختلف محسوب می­شود. در این پژوهش بر­هم­کنش زنجیره غذایی شکار (کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل) و شکارگر (کنه شکارگر) و گیاه میزبان (هفت رقم توت­فرنگی: گاویتا، آلیسو، سیکوا، چاندلر، کامروسا، ماراک و یالوا) مورد بررسی قرار گرفت. میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر روی لکه­های جفتی که با یک رابط مومی به هم متصل شده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در یکی از لکه­ها تخم کنه تارتن و در دیگر پوره سن یکم تریپس غربی گل قرار داشت. در آزمون دیگری میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر در لکه­های میزبانی حاوی برگ رقم­های مختلف توت­فرنگی حاوی تخم کنه تارتن عنکبوتی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون­های بررسی تمایل به ترک لکه­های حاوی کنه تارتن و تریپس نشان داد که محل شروع حرکت کنه شکارگر روی دفعات حضور آن تاثیر دارد. با وجود دفعات حضور بیشتر در صورت حرکت از لکه­های میزبانی حاوی تریپس، میزان شکارگری آن از پوره تریپس کمتر از تخم کنه تارتن عنکبوتی است. دفعات حضور کنه بر اساس حضور لکه متقابل و وجود مواد فرار ویژه دو رقم مختلف توت­فرنگی متفاوت است. در آزمون تمایل به ترک لکه­های رقم­های مختلف توت­فرنگی، میزان شکارگری کنه شکارگر در لکه­های رقم­های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی­داری نشان دادند. گیاه میزبان و گونه شکار روی انتخاب لکه میزبانی توسط کنه شکارگر  و میزان شکارگری آن تاثیر دارد.

واژه­های کلیدی: دفعات حضور، لکه، مواد فرار و میزان شکارگری

*نویسنده مسئول، تلفن: 02122403014 ، پست الکترونیکی: marezaie@ut.ac.ir

مقدمه

 

در جمعیت کنه­های شکارگر، یافتن خرد­زیستگاه (Microhabitat) میزبان یا شکار، نخستین و مهمترین مرحله در مراحل جستجوگری شکارگرهاست. رفتار کاوشگری بندپایان شکارگر، به طور معمول با استفاده از اطلاعات غیر مستقیم صورت می­گیرد و مواد فرار القایی گیاهان برای تعیین موقعیت شکار استفاده می­گردد (35). کاوشکری در یک لکه و یا برگ زمانی که چند شکار موجود باشد، با تصمیم­گیری شکارگر برای شکار یکی و قبول کردن آن و رد کردن سایر شکارها همراه است. تصمیم­گیری کنه شکارگر بر اساس دو نوع اطلاعات انجام می­شود، نخست اطلاعاتی که در مدت زمان کوتاه تغییری نمی­کند، مانند کیفیت و کمیت هر کدام از شکارها، دوم اطلاعاتی که در مدت زمان کوتاه تغییر می­کند، مانند محتویات غذایی معده شکارگر، تراکم هر کدام از شکارها و ترکیب انواع شکار است (25).

برای بیشینه کردن اثرات جستجوگری، کنه­های شکارگر می­بایستی مدت بیشتری در لکه حاوی شکار باقی بمانند (30). زمان باقی­ماندن در لکه تحت­تاثیر عوامل مختلفی است که می­توان به تراکم شکار، مواد فرار مرتبط با شکار و تجربیات پیشین کنه شکارگر اشاره کرد. شرایط محیطی هم روی مدت باقی­ماندن کنه شکارگر موثر است (17).

انتخاب لکه میزبانی توسط شکارگر تحت تاثیر عوامل زیادی است، از جمله نیاز به انواع مواد غذایی (19و 20)، حضور سایر گونه­های گیاه­خوار (1و 14) و شکارگرهای درون گونه­ای (4و 18) می­توان اشاره کرد. زمانی که گونه­های شکار مختلف در یک لکه وجود دارد، ارتباط بین این شکارها روی کیفیت و انتخاب لکه توسط شکارگر تاثیر می­گذارد (22 و 29). جمعیت دو گونه شکار (گیاه­خوار) که روی یک گیاه تغذیه می­کنند،  روی یکدیگر به علت ایجاد دفاع گیاهی تاثیرمی­گذارند (5 و 36) و چنین دفاعی روی کیفیت گیاه­خوار به عنوان غذای شکارگر تاثیر داشته باشد (11). ممکن است روابط بین دو شکار و شکارگر پیچیده­تر باشد،  به این صورت که یکی از شکارها، شکارگر گونه دیگر باشد (13)، به عنوان نمونه تریپس غربی گل افزون بر گیاه­خواری، از تخم کنه­های گیاه­خواری مانند کنه تارعنکبوتی و تخم کنه­های فیتوزئید تغذیه کند. این تریپس دارای رفتار ضد شکارگری است و به عنوان شکارگر درون رسته­ای با کنه­های شکارگر فیتوزئید در لکه­ها رقابت می­کند و شکارگر ممکن است از ورود به لکه­های حاوی گونه­های رقیب پرهیز کند (8).

کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) گونه موفقی در کنترل کنه­های تارتن و تعدادی از حشرات (تریپس­ها و سفید بالک­ها) محسوب می­شود (1) و نسبت به دیگر کنه­های فیتوزئید توانایی زیادی در استقرار در لکه­های با انبوهی کم آفت دارد (17). این کنه بومی مناطق مدیترانه­ای و بسیاری از مناطق جهان محسوب می­شود (2). این کنه شکارگر نسبت به سایر کنه­های فیتوزئید فعالیت و قدرت جستجوگری کمتری دارد. اما هماهنگی و ارتباطات فضایی مناسب با کنه­های تارتن و تحمل دوره گرسنگی زیاد باعث می­شود به عنوان گونه موفقی در کنترل بیولوژیک عمل کند (4).

انتخاب لکه میزبانی توسط کنه شکارگر تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله کیفیت شکار و حضور رقبا از جمله شکارگرهای هم­گونه و غیر هم­گونه است. در این پژوهش تاثیر رقم گیاه (هفت رقم تجاری توت فرنگی: رقم­های آلیسو، یالوا، ماراک، سیکوا و چاندلر گاویتا و کامروسا) و نوع شکار (کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل) بر حضور و استقرار کنه شکارگر در لکه­های میزبانی مورد بررسی قرار می­گیرد. هدف اصلی این مطالعه تاثیر گیاه میزبان و نوع شکار روی انتخاب میزبانی است.

مواد و روشها

پرورش گیاه میزبان: در این پژوهش از هفت رقم تجاری توت­فرنگی (رقم­های آلیسو، یالوا، ماراک، سیکوا و چاندلر گاویتا و کامروسا) استفاده شد. این رقم­ها از مرکز تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران تهیه شده است و در گلخانه موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی در دمای مناسب (25-30 درجه سلسیوس در روز و 15-20 درجه سلسیوس در شب)، رطوبت نسبی 65-75 درصد و نور دایم نگهداری شده­اند. از کود کامل آهن هر دو هفته یک­بار 50 گرم برای هر ظرف (حاوی شش نشای توت­فرنگی) استفاده شده است و برای تکثیر و ازدیاد گیاهان، ساقه­های رونده این گیاهان داخل گلدان­های پرلیت و پیت­ماس قرار داده شد و پس از ریشه­زنی از گیاه اصلی قطع ­شد. لوبیا رقم سان­ری (Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)) برای پرورش کنه تارعنکبوتی استفاده شده است. کاشت گیاهان لوبیا در اتاقک پرورش در شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5± 45 درصد و با شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و با آبیاری روزانه (همراه با کود C20) انجام شده است.

پرورش کنه تارتن عنکبوتی: برای پرورش انبوه کنه Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  از گیاه لوبیا در اتاقک پرورش با دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±40 درصد و با شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی استفاده شده است. کنه تارتن روی گیاه لوبیا رهاسازی شده است و به مدت چند نسل روی این گیاه در شرایط کنترل شده و با روش هله و اورمر[1] (1985) پرورش داده شده است (12).

پرورش تریپس غربی گل:  برای ایجاد جمعیت اولیه آفت،‌ حشرات کامل تریپس غربی گلFrankiliniella occidentalis (Pergande)  (Thysanoptera: Thripidae)  با آسپیراتور از توت­فرنگی­های آلوده به تریپس از گلخانه­ای در استان البرز جمع­آوری شده است. برای پرورش تریپس از غلاف لوبیا در ظروف استوانه­ای (شیشه نوشابه) در اتاق پرورش با دمای 25-27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 40-50 درصد که در اطراف آن سوراخ­هایی برای تهویه تعبیه شده بود، استفاده شد. حشرات بالغ پس از تخم­گذاری با آسپیراتور جمع­آوری شدند. هر دو روز یک­بار غلاف لوبیا تعویض شده است و غلاف قدیمی که حاوی تخم­های تریپس بود تا دو روز نگهداری شده است و پوره­های ظاهر شده با قلم مو جابجا شده­اند. داخل این ظروف مقداری دستمال کاغذی خرد شده برای تشکیل شفیره­های تریپس قرار داده شد.

پرورش کنه شکارگر  N. californicus : کنه شکارگرN. californicus از شرکت کوپرت هلند تهیه و به ژرمیناتور آزمایشگاه کنه­شناسی، بخش تحقیقات جانور­شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی با دمای 1± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی منتقل شده است. برای پرورش این کنه شکارگر از محیط­های مصنوعی شامل یک صفحه طلق پلاستیکی روی یک اسفنج اشباع از آب درون ظرف پلاستیکی که تا نیمه پر از آب بود استفاده شده است. برای جلوگیری از فرارکنه­ها، نوارهایی از دستمال کاغذی مرطوب در حاشیه این صفحات پلاستیکی قرار گرفتند، به نحوی که یک طرف آن در آب ظرف پلاستیکی فرو رفته و با مکش رطوبت، آب مورد نیاز کنه­ها را فراهم و همین طور از فرار آن­ها جلوگیری کند. کنه­های شکارگر روی برگ­های توت­فرنگی (رقم­های مختلف به صورت جداگانه) پرورش داده شدند. برای پرورش این کنه شکارگر از مراحل مختلف زیستی کنه T. urticae و گرده ذرت استفاده شد (10).

همسن­سازی کنه تارتن، تریپس غربی گل و کنه شکارگر N. californicus :  کنه تارتن ماده بالغ را به مدت هشت ساعت روی برگ توت­فرنگی قرار داده و بعد از این مدت کنه­های تارتن از برگ حذف شدند. برگ­های توت­فرنگی که حاوی تخم­های کنه تارتن هستند، برای آزمون مورد استفاده قرار گرفته است. برای هم­سن­سازی تریپس هم از غلاف­های لوبیا استفاده شده است، غلاف­های لوبیا را به مدت هشت ساعت در ظروف پرورش تریپس قرار داده و بعد از هشت ساعت غلاف را روی برگ­های توت­فرنگی در ظروف آزمون قرار داده و پوره­های سن یکم هم­سن برای آزمون استفاده شده است.

برای هم­سن­سازی کنه شکارگر هم از کنه­های ماده بالغ استفاده شده است. این کنه­ها را روی برگ­های توت­فرنگی قرار داده و به مدت هشت ساعت این کنه­های بالغ تخم­گذاری کرده و بعد از این مدت کنه­های بالغ حذف شدند و این تخم­ها در تشتک پتری به صورت انفرادی قرار داده و روزانه با مراحل مختلف زیستی کنه تارعنکبوتی و گرده ذرت تغذیه شده­اند و سپس بالغ­های دو تا سه روزه برای آزمون­ها استفاده شد.

آزمون­ها

- میزان شکارگری کنه شکارگر در لکه­های حاوی گونه­های گیاه­خوار متفاوت (کنه تارتن و تریپس غربی گل): برای بررسی تمایل کنه شکارگر برای ترک لکه و میزان تغذیه از روش ون­بالن و سابلیس (1995) استفاده شد (33). در این آزمایش از لکه­های جفتی (تشتک پتری به ابعاد نه سانتی­متری) که با یک رابط مومی به هم متصل شده بودند، استفاده شد. سپس دو دیسک برگی (توت­فرنگی) به ابعاد 2 × 2 سانتی­متری به فاصله دو سانتی­متری از هم طوری قرار داده شدند که سطح زیرین برگ به سمت بالا قرار گیرد. زیر برگ­ها به اندازه قطعات برگ برش داده شد. داخل تشتک پتری­ها آب ریخته شد. برگ­ها با آگار بین آنها به طول دو سانتی­متر و عرض یک سانتی­متری به هم متصل شد.

برای انجام آزمون روی یکی از دیسک های برگی (به عنوان مثال برگ توت­فرنگی رقم گاویتا) 40 عدد تخم کنه تارتن عنکبوتی و روی دیگری (به عنوان مثال برگ توت­فرنگی رقم گاویتا) 40 عدد پوره سن یکم تریپس F. occidentalis قرار داده شد. به کنه­های ماده به مدت 24 ساعت گرسنگی داده شد و سپس در هر تشتک پتری یک کنه شکارگر روی لکه حاوی تریپس و یا کنه تارتن قرار داده شد و آزمایش با جابجا کردن جای لکه­ها با یکدیگر تکرار شد. به این صورت برای هر کنه شکارگر دو تیمار و برای هر تیمار 12 تکرار در نظر گرفته شد و سپس تعداد تخم و پوره تریپس خورده شده در هر بازدید (8 ساعت) به مدت 2 روز شمارش و داده­ها با نرم­افزار آماری ( Spss (ver: 21 تجزیه و تحلیل آماری شد (31).

- زمان باقی­ماندن یا تمایل به ترک کنه N. californicus در لکه­های حاوی گونه­های گیاه­خوار متفاوت (کنه تارتن و تریپس غربی گل) : در آزمایش دیگری امکان انتخاب دو لکه مختلف، از نظر وجود گونه­های گیاه­خوار (کنه ,T. urticae تریپسF. occidentalis) (لکه­های جفتی) فراهم شد. در این آزمایش یکی از لکه­ها با فراهم آوردن 40 تخم کنه تارتن عنکبوتی روی دیسک­های برگ توت­فرنگی به عنوان لکه حاوی کنه تارتن و لکه دیگر با 40 عدد پوره سن یکم تریپس غربی گل روی برگ توت­فرنگی به عنوان لکه حاوی تریپس در نظر گرفته شد. برای این آزمایش دو تیمار مختلف با 12 تکرار مستقل برای هر تیمار در نظر گرفته شد. برای هر تیمار (حرکت از لکه­های حاوی کنه تارتن و تریپس به صورت جداگانه) دفعات حضور کنه شکارگر در هر کدام از لکه­ها، میزان تغذیه کنه شکارگر در هر کدام از تیمارها ثبت شد که تیمارها شامل شروع حرکت کنه شکارگر از برگ حاوی کنه تارتن و شروع حرکت کنه شکارگر از برگ حاوی تریپس است.

- تاثیر رقم­های متفاوت توت­فرنگی روی زمان باقی­ماندن کنه شکارگر یا تمایل به ترک لکه توسط آن: از لکه­های حاوی رقم­های مختلف توت­فرنگی استفاده شد. در ابتدا کنه شکارگر روی لکه رقم A توت­فرنگی در مقابل لکه رقم B توت­فرنگی قرار داده شد. دیسک­های برگی توت­فرنگی به ابعاد 2 × 2 سانتی­متری با 40 عدد تخم کنه تارتن به صورت لکه­های جفتی در نظر گرفته شد. هر کدام از رقم­های توت­فرنگی به صورت جداگانه به عنوان لکه نخست قرار داده شد و در مدت دو ساعت با گذاشتن فیتیله از حرکت کنه شکارگر ممانعت به عمل آمد. پس از گذشت دو ساعت فیتیله از محل اتصال برداشته شد و اجازه حرکت به کنه شکارگر داده شد. لکه­ها روزانه هر هشت ساعت یک بار در دو روز پیاپی مورد بازدید قرار گرفتند و وضعیت کنه شکارگر و تعداد تخم خورده شده در هر لکه محاسبه و ثبت شد.

تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده در این آزمون و آزمون اول مربوط به دفعات حضور کنه شکارگر در لکه­ها با استفاده از آزمون نیکویی برازش (Good fitness test) و در برنامه اکسل انجام داده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها مربوط به میزان تغذیه با استفاده از نرم افزار SPPS و آزمونt  مستقل انجام شده است.

نتیجه­گیری و بحث

نتایج نشان داده است که محل شروع حرکت کنه شکارگر روی دفعات حضور آن تاثیر دارد. زمانی که کنه شکارگر در ساعات اولیه روی برگ توت­فرنگی حاوی کنه تارتن است، دفعات حضور کنه شکارگر N. californicus در لکه حاوی کنه تارتن بیشتر بود (01/0(P< (جدول1). تعداد دفعات حضور در لکه­های حاوی کنه تارتن زمانی که حرکت کنه شکارگر از لکه حاوی کنه تارتن است، بیشتر است، در حالی تعداد دفعات حضور در لکه حاوی تریپس، زمانی که حرکت کنه شکارگر از لکه حاوی تریپس است، بیشتر است.

 

جدول1-  نتایج آزمون نکویی برازش برای مقایسه دفعات حضور کنه شکارگر N. californicus در هریک از لکه­های حاوی کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل

 

تعداد دفعات حضور

   

درجه آزادی

مقدار G

ارزش P

لکه حاوی کنه تارتن

لکه حاوی تریپس

حرکت از لکه حاوی کنه تارتن

49/0±45/5

49/0±45/2

آزمون G

Gh

10

24/193

00/0

Gp

1

48/13

**0002/0

Gt

11

73/206

000/0

حرکت  از لکه حاوی تریپس

42/0±18/3

42/0±82/4

آزمون G

Gh

10

28/431

000/0

Gp

1

71/3

*05/0

Gt

11

21/435

00/00

**   اختلاف معنی­دار در سطح 01/0،   * اختلاف معنی­دار در سطح 05/0 n.s.  عدم اختلاف معنی­دار در سطح 05/0

 

 

در هر بازدید (8 ساعت) تعداد تخم کنه تارتن عنکبوتی خورده شده توسط کنه شکارگر N. californicus در هریک از لکه­های حاوی کنه تارتن و تریپس ثبت شد. نتایج نشان داد که محل حرکت اولیه کنه شکارگر، روی میزان تغذیه کنه شکارگر تاثیری ندارد (جدول 2). میزان شکارگری کنه شکارگر N. californicus از تخم کنه تارتن به طور معنی­داری بیشتر از پوره تریپس غربی گل است (01/0(P<.

 

جدول 2-میزان شکارگری کنه شکارگر N. californicus در آزمون بررسی تمایل شکارگری کنه شکارگر برای حرکت از لکه­های حاوی کنه تارتن دولکه­ای و تریپس غربی گل ( هر 8 ساعت)

 

تعداد افراد شکار شده

df

t

p

کنه تارتن

تریپس

حرکت از لکه حاوی کنه تارتن

18/0±54/4

11/0±33/1

66

45/12

**0001/0

حرکت از لکه حاوی تریپس

27/0±74/4

11/0±54/1

78

93/11

**0001/0

df

77

72

     

t

62/0

15/1

     

P

n.s. 53/0

n.s. 25/0

     

**   اختلاف معنی­دار در سطح 01/0، * اختلاف معنی­دار در سطح 05/0 n.s.  عدم اختلاف معنی­دار در سطح 05/0

 

 

کنه­های شکارگر بسته به شرایط پرورش، درجه خویشاوندی و میزان آشنایی افراد لاروی و پورگی موجود در محیط، تصمیم به ترک و یا باقی­ماندن در لکه میزبانی خواهند کرد (27 و 28). مدت زمان حضور کنه شکارگر در لکه میزبانی به مدفوعات و مواد فرار ناشی از شکار بستگی دارد (16). در این پژوهش نوع شکار بر دفعات حضور کنه شکارگر تاثیری نداشت. در پژوهش­های دیگر نشان داده شده است که دفعات حضور کنه­های شکارگر در لکه­های پر تراکم شکار بیشتر از کم تراکم است. مائدا و همکاران (1998) تراکم شکار موجود در لکه را به عنوان علامتی برای تصمیم به ترک و باقی­ماندن در لکه استفاده کردند (17). آزمون­های انجام شده توسط نادعلی و همکاران (2014) نشان داده است که کل دفعات حضور کنه شکارگر N. californicus در لکه پر­تراکم به شکل معنی­داری بیشتر از لکه­های کم­تراکم است (21). واناس و همکاران (2006) نشان دادند که کنه شکارگر Athias-Henriot Phytoseiulus persimilis لکه یا برگ نخست را بیش از آن که تمامی شکارهای درون آن خورده شود، به نفع فرزندان ترک می­کنند (34). در پژوهش انجام شده توسط نادعلی (2014) مشاهده شد که کنه شکارگر N. californicus، میزان تغذیه را صرف­نظر از تراکم تخم موجود در لکه­ی کم و پر تراکم و لکه­ای که شروع حرکت از روی آن است، تنظیم می­کند. در این پژوهش میزان شکارگری از تخم کنه تارتن بیشتر از لارو تریپس است که ترجیح بیشتر کنه تارتن را برای کنه شکارگر نشان می­دهد (21).

در پژوهشی که توسط چاو  و همکاران در سال 2017  (3) بین دیسک­های برگی حاوی مراحل مختلف زیستی کنه تارتن و پوره سن یکم تریپس غربی گل  پل مومی قرار گرفته است و حضور کنه شکارگر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش کنه شکارگر دیسک­های برگی حاوی کنه تارتن را به دیسک­های برگی حاوی پوره سن یکم تریپس ترجیح داده است که با نتایج این پژوهش هم­خوانی دارد. بین برگ­های حاوی تریس غربی گل و برگ­های بدون غذا، ترجیح کنه شکارگر معنی­دار نبوده است. در این پژوهش مشخص شده است که وجود پوره سنین مختلف تریپس روی دیسک­های برگی برای کنه شکارگر ترجیح ندارد.

دفعات حضور در هر کدام از لکه­های حاوی رقم­های مختلف توت­فرنگی در جدول 3 نشان داده شده است. در بیشتر تیمارها حرکت اولیه کنه شکارگر، روی دفعات حضور آن روی لکه­های میزبانی تاثیر دارد. اما در مواردی در لکه­های جفتی هم اختلاف بین لکه­ها (رقم­های توت­­فرنگی) وجود داشت (لکه­های جفتی آلیسو- ماراک، آلیسو- چاندلر، آلیسو- کامروسا و کامروسا- چاندلر). در مواردی هم اختلاف معنی­دار نبود (لکه­های جفتی آلیسو- سیکوا و ماراک-چاندلر). دفعات حضور کنه N. californicus بر اساس لکه مقابل آن و وجود مواد فرار ویژه دو رقم مختلف توت­فرنگی، در مورد هر یک از لکه­های حاوی رقم­های مختلف، متفاوت است. در آزمون کلی دفعات حضور کنه شکارگر در رقم­های مختلف توت­فرنگی از نظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی­داری نداشت (94/0= P ،77 df=،28/0F=) (شکل 1).

 

جدول 3- نتایج آزمون نکویی برازش برای مقایسه دفعات حضور کنه شکارگر N. californicus در هریک از لکه­های حاوی رقم­های مختلف توت­فرنگی

حرکت از لکه به ترتیب A و B

تعداد دفعات حضور

   

درجه آزادی

مقدار G

ارزش P

لکه حاوی رقم A

لکه حاوی رقم B

آلیسو- یالوا

20/0±80/1

20/0±2/4

آزمون G

Gh

4

70/0

71/0

Gp

1

94/4

**026/0

Gt

5

63/5

13/0

یالوا- آلیسو

55/0±00/3

51/0±4/2

آزمون G

Gh

4

40/4

60/0

Gp

1

33/0

n.s.56/0

Gt

5

74/4

19/0

گاویتا- یالوا

63/0±00/3

63/0±00/3

آزمون G

Gh

4

63/5

06/0

Gp

1

0

ns 1

Gt

5

63/5

13/0

یالوا- گاویتا

09/1±80/4

4/0±4/1

آزمون G

Gh

4

84/2

24/0

Gp

1

86/9

**001/0

Gt

5

69/12

005/0

آلیسو- ماراک

32/0±0/5

20/0±2/1

آزمون G

Gh

4

86/0

65/0

Gp

1

51/12

**0004/0

Gt

5

37/13

004/0

ماراک- آلیسو

4/0±4/4

4/0±6/1

آزمون G

Gh

4

62/2

27/0

Gp

1

79/6

**009/0

Gt

5

41/9

02/0

آلیسو- سیکوا

68/0±4/2

84/0±4

آزمون G

Gh

4

54/7

02/0

Gp

1

02/2

n.s.15/0

Gt

5

56/9

02/0

سیکوا- آلیسو

8/0±2/3

8/0±8/2

آزمون G

Gh

4

28/9

01/0

Gp

1

13/0

n.s.71/0

Gt

5

4/9

02/0

گاویتا- سیکوا

6/0±6/4

6/0±6/1

آزمون G

Gh

4

52/5

06/0

Gp

1

79/6

**009/0

Gt

5

32/12

006/0

سیکوا- گاویتا

49/0±8/4

4/0±4/1

آزمون G

Gh

4

84/2

24/0

Gp

1

86/9

**001/0

Gt

5

69/12

005/0

ماراک- گاویتا

37/0±2/4

37/0±8/1

آزمون G

Gh

4

24/2

32/0

Gp

1

94/4

n.s.32/0

Gt

5

18/7

007/0

گاویتا- ماراک

24/0±4/5

0±1

آزمون G

Gh

4

034/0

98/0

Gp

1

62/16

**0004/0

Gt

5

65/16

0008/0

آلیسو- چاندلر

58/0±8/1

6/0±4/4

آزمون G

Gh

4

12/5

08/0

Gp

1

62/5

*02/0

Gt

5

74/10

013/0

چاندلر- آلیسو

4/0±4/4

37/0±8/1

آزمون G

Gh

4

21/2

33/0

Gp

1

62/5

*02/0

Gt

5

83/7

05/0

آلیسو- گاویتا

63/0±5

4/0±6/1

آزمون G

Gh

4

37/3

18/0

Gp

1

19/9

**002/0

Gt

5

57/12

005/0

گاویتا- آلیسو

07/1±2/4

92/0±8/2

آزمون G

Gh

4

41/1

002/0

Gp

1

41/1

n.s.23/0

Gt

5

13/13

004/0

گاویتا- چاندلر

81/0±6/2

81/0±4/3

آزمون G

Gh

4

53/0

008/0

Gp

1

56/9

n.s 46/0

Gt

5

09/10

02/0

چاندلر- گاویتا

00±5

0±1

آزمون G

Gh

4

0

1

Gp

1

5/14

**000/0

Gt

5

55/14

002/0

آلیسو- کامروسا

55/0±4

58/0±8/1

آزمون G

Gh

4

83/4

089/0

Gp

1

28/4

*04/0

Gt

5

11/9

03/0

کامروسا- آلیسو

24/0±4/1

24/0±6/4

آزمون G

Gh

4

09/1

58/0

Gp

1

99/8

**002/0

Gt

5

09/10

018/0

ماراک- یالوا

4/0±6/3

37/0±8/2

آزمون G

Gh

4

65/1

44/0

Gp

1

50/0

n.s. 48/0

Gt

5

15/2

54/0

یالوا- ماراک

0±1

00±5

آزمون G

Gh

4

0

1

Gp

1

55/14

**0001/0

Gt

5

55/14

002/0

سیکوا- یالوا

4/0±6/3

51/0±6/2

آزمون G

Gh

4

92/2

23/0

Gp

1

81/0

n.s. 37/0

Gt

5

73/3

29/0

یالوا- سیکوا

37/0±2/4

37/0±8/1

آزمون G

Gh

4

4/2

32/0

Gp

1

94/4

*026/0

Gt

5

18/7

066/0

ماراک- چاندلر

4/0±6/2

4/0±4/3

آزمون G

Gh

4

18/2

33/0

Gp

1

53/0

n.s. 46/0

Gt

5

72/2

44/0

چاندلر- ماراک

31/0±2

31/0±4

آزمون G

Gh

4

55/1

46/0

Gp

1

40/3

n.s. 06/0

Gt

5

95/4

17/0

چاندلر- یالوا

63/0±4

63/0±2

آزمون G

Gh

4

01/6

049/0

Gp

1

39/3

n.s. 06/0

Gt

5

41/9

024/0

یالوا- چاندلر

31/0±5

24/0±4/1

آزمون G

Gh

4

05/1

59/0

Gp

1

74/10

** 001/0

Gt

5

79/11

008/0

یالوا- کامروسا

31/0±5

2/0±2/1

آزمون G

Gh

4

86/0

65/0

Gp

1

51/12

** 000/0

Gt

5

37/13

004/0

کامروسا- یالوا

6/0±6/4

37/0±8/1

آزمون G

Gh

4

95/2

23/0

Gp

1

34/6

n.s. 11/0

Gt

5

28/9

02/0

یالوا- کامروسا

50/0±6/4

4/0±4/1

آزمون G

Gh

4

72/2

25/0

Gp

1

99/8

** 003/0

Gt

5

71/11

008/0

چاندلر- گاویتا

24/0±6/5

4/0±4/1

آزمون G

Gh

4

27/1

53/0

Gp

1

49/13

** 0002/0

Gt

5

77/14

002/0

گاویتا- چاندلر

73/0±2/4

73/0±2/2

آزمون G

Gh

4

43/7

02/0

Gp

1

18/3

n.s. 07/0

Gt

5

61/10

01/0

گاویتا- کامروسا

4/0±4/3

6/0±2/3

آزمون G

Gh

4

11/3

19/0

Gp

1

30/0

n.s. 86/0

Gt

5

34/3

34/0

کامروسا-گاویتا

24/0±4/4

37/0±8/1

آزمون G

Gh

4

70/1

42/0

Gp

1

62/5

* 02/0

Gt

5

32/7

06/0

سیکوا-کامروسا

7/0±4

68/0±4/2

آزمون G

Gh

4

35/6

04/0

Gp

1

02/2

n.s. 15/0

Gt

5

38/8

04/0

کامروسا- سیکوا

37/0±8/4

2/0±2/1

آزمون G

Gh

4

83/0

66/0

Gp

1

56/11

** 0006/0

Gt

5

39/12

006/0

ماراک-کامروسا

37/0±2/2

37/0±8/3

آزمون G

Gh

4

11/2

35/0

Gp

1

16/2

n.s. 14/0

Gt

5

27/4

23/0

کامروسا- ماراک

24/0±6/4

25/0±4/1

آزمون G

Gh

4

09/1

58/0

Gp

1

99/8

** 003/0

Gt

5

09/10

02/0

چاندلر-سیکوا

27/0±8/1

4/0±5

آزمون G

Gh

4

83/7

32/0

Gp

1

24/2

** 005/0

Gt

5

08/10

02/0

سیکوا- چاندلر

31/0±3

2/0±2/3

آزمون G

Gh

4

02/0

67/0

Gp

1

79/0

n.s. 85/0

Gt

5

82/0

84/0

چاندلر-کامروسا

4/0±4/4

4/0±6/1

آزمون G

Gh

4

62/2

27/0

Gp

1

79/6

** 009/0

Gt

5

41/9

02/0

کامروسا- چاندلر

40/0±2

37/0±2/4

آزمون G

Gh

4

99/3

26/0

Gp

1

65/2

* 04/0

Gt

5

64/6

08/0

ماراک- سیکوا

37/0±2/3

44/0±3

آزمون G

Gh

4

03/0

34/0

Gp

1

15/2

n.s. 85/0

Gt

5

18/2

53/0

سیکوا- ماراک

31/0±5

2/0±2/1

آزمون G

Gh

4

51/12

47/0

Gp

1

86/0

** 0004/0

Gt

5

37/13

003/0

** اختلاف معنی دار در سطح 01/0،   * اختلاف معنی­دار در سطح 05/0 n.s. عدم اختلاف معنی­دار در سطح 05/0

 

 

میزان تغذیه کنه شکارگر N. californicus بین لکه­های جفتی (دو رقم توت­فرنگی) در جدول 4 نشان داده شده است. در بیشتر لکه­های جفتی میزان شکارگری کنه شکارگر در لکه­های رقم­های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی­داری دارد. برای حرکت کنه شکارگر از هر کدام از لکه­ها اختلاف معنی­داری در بیشتر موارد مشاهده نشد. در آزمون کلی میزان شکارگری کنه شکارگر در رقم­های مختلف توت­فرنگی از نظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی­داری نداشت (08/0= P،77 df=،00/2F=) (شکل 1).

 

 

جدول  4- میزان شکارگری کنه شکارگر N. californicus در آزمون بررسی تمایل شکارگری کنه شکارگر برای حرکت از لکه­های حاوی دو رقم توت­فرنگی ( هر 8 ساعت)

رقمها

 

تعداد افراد شکار شده

df

t

p

( رقم a)

( رقم b)

 ( الیسو و یالوا)

حرکت از لکه حاوی آلیسو (رقم a)

40/0±87/3

48/0±05/6

23

88/2

**008/0

حرکت از لکه حاوی یالوا (رقم b)

56/0±78/1

44/0±40/1

18

51/2

*021/0

df

16

21

     

t

25/7

48/0

     

P

n.s.48/0

n.s.63/0

     

(گاویتا و یالوا)

حرکت از لکه حاوی گاویتا (رقم a)

53/0±47/4

34/0±5/4

27

52/0

n.s.96/0

 

حرکت از لکه حاوی یالوا (رقم b)

78/0±70/5

40/0±75/5

25

44/0

n.s.97/0

 

df

16

21

 

 

 

 

t

25/7

48/0

 

 

 

 

p

n.s.48/0

 n.s.63/0

 

 

 

(آلیسو و ماراک)

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم a)

37/0±47/4

94/0±00/6

22

74/1

**009/0

 

حرکت از لکه حاوی ماراک(رقم b)

18/1±0/6

73/0±84/4

17

87/0

n.s.40/0

 

df

16

21

 

 

 

 

t

25/7

48/0

 

 

 

 

P

n.s.48/0

n.s.63/0

 

 

 

(گاویتا وماراک)

حرکت از لکه حاوی گاویتا(رقم a)

89/0±47/8

17/0±17/4

19

01/3

**007/0

 

حرکت از لکه حاوی ماراک(رقم b)

56/0±28/7

56/0±28/7

18

12/1

n.s.27/0

 

df

20

17

 

 

 

 

t

86/0

93/0

 

 

 

 

p

n.s.40/0

n.s.36/0

 

 

 

(آلیسو و چاندلر)

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم a)

18/1±85/5

70/0±67/10

14

67/3

**003/0

 

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم b)

60/0±07/10

48/0±57/5

19

84/4

**000/0

 

df

12

21

 

 

 

 

t

224/0

63/0

 

 

 

 

p

n.s.83/0

n.s.36/0

 

 

 

(چاندلر و آلیسو)

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم a)

49/0±56/4

22/0±40/4

24

25/0

n.s.80/0

 

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم b)

39/0±8/4

70/0±67/4

20

16/0

n.s.88/0

 

df

24

20

 

 

 

 

t

34/0

33/0

 

 

 

 

p

n.s.74/0

n.s.74/0

 

 

 

(یالوا و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی یالوا(رقم a)

65/0±8/4

43/0±9/6

18

70/2

**01/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

52/0±83/4

70/0±27/4

21

65/0

n.s.52/0

 

df

20

19

 

 

 

 

t

04/0

11/3

 

 

 

 

p

n.s.67/0

**006/0

 

 

 

(ماراک و یالوا)

حرکت از لکه حاوی ماراک(رقم a)

65/0±82/5

64/0±90/6

19

15/1

n.s.27/0

 

حرکت از لکه حاوی یالوا(رقم b)

89/0±28/6

76/0±33/6

17

39/0

n.s.98/0

 

df

16

20

 

 

 

 

t

42/0

55/0

 

 

 

 

p

n.s.68/0

n.s.58/0

 

 

 

(یالوا و کامروسا)

حرکت از لکه حاوی یالوا(رقم a)

74/0±54/5

15/0±42/8

23

67/3

**001/0

 

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم b)

15/0±3/5

03/1±7/3

18

5/1

n.s.14/0

 

df

21

20

 

 

 

 

t

27/0

65/4

 

 

 

 

p

n.s.68/0

**000/0

 

 

 

(چاندلر و کامروسا)

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم a)

69/0±69/3

56/0±54/3

25

15/0

n.s.88/0

 

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم b)

62/0±5/9

54/0±92/5

20

37/4

*000/0

 

df

24

21

 

 

 

 

t

81/5

03/3

 

 

 

 

p

**000/0

**006/0

 

 

 

(چاندلر و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم a)

52/0±67/8

74/0±00/7

23

82/1

**08/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

58/0±75/5

42/0±33/8

24

14/3

**004/0

 

df

20

27

 

 

 

 

t

54/0

35/1

 

 

 

 

p

n.s.60/0

n.s.19/0

 

 

 

(چاندلر و ماراک)

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم a)

72/0±7/4

35/0±2/6

22

87/1

**007/0

 

حرکت از لکه حاوی ماراک(رقم b)

73/0±8/5

82/0±09/6

21

23/0

n.s.82/0

 

df

22

21

 

 

 

 

t

06/1

18/0

 

 

 

 

p

n.s.30/0

n.s.85/0

 

 

 

(کامروسا و ماراک)

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم a)

63/0±08/3

23/0±03/6

23

31/4

**00/0

 

حرکت از لکه حاوی ماراک(رقم b)

55/0±2/5

26/0±22/5

22

41/0

n.s.97/0

 

df

20

25

 

 

 

 

t

40/2

47/2

 

 

 

 

p

**03/0

**02/0

 

 

 

(کامروسا و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم a)

74/0±25/4

15/0±00/5

20

91/0

n.s.37/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

45/0±47/4

93/0±22/7

25

98/2

**006/0

 

df

20

25

 

 

 

 

t

52/2

89/0

 

 

 

 

p

**02/0

n.s.38/0

 

 

 

(کامروسا و آلیسو)

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم a)

79/0±7

54/0±92/1

25

05/5

**000/0

 

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم b)

59/0±83/6

55/0±31/6

23

65/0

n.s.52/0

 

df

25

23

 

 

 

 

t

62/0

68/5

 

 

 

 

p

n.s.87/0

**000/0

 

 

 

(چاندلر و گاویتا)

حرکت از لکه حاوی چاندلر(رقم a)

69/0±50/5

22/0±60/4

28

91/0

n.s.37/0

 

حرکت از لکه حاوی گاویتا(رقم b)

20/0±2/8

51/0±4/6

23

67/1

n.s.11/0

 

df

23

28

 

 

 

 

t

93/1

46/2

 

 

 

 

p

**07/0

**02/0

 

 

 

(آلیسو و گاویتا)

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم a)

39/0±79/5

18/0±37/4

33

07/3

**004/0

 

حرکت از لکه حاوی گاویتا(رقم b)

52/0±69/4

38/0±5/7

30

41/4

**00/0

 

df

33

30

 

 

 

 

t

73/1

49/7

 

 

 

 

p

n.s.59/0

**000/0

 

 

 

(آلیسو و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی آلیسو(رقم a)

27/0±15/5

51/0±08/7

24

31/3

**03/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

43/0±27/6

43/0±27/6

21

03/1

n.s.31/0

 

df

23

28

 

 

 

 

t

93/1

46/2

 

 

 

 

p

**07/0

**02/0

 

 

 

( ماراک و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی ماراک (رقم a)

64/0±07/4

42/0±00/6

21

05/2

**05/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

49/0±05/6

49/0±05/6

23

04/2

**05/0

 

df

21

23

 

 

 

 

t

47/0

76/0

 

 

 

 

p

n.s.65/0

n.s.94/0

 

 

 

( ماراک و سیکوا)

حرکت از لکه حاوی ماراک (رقم a)

64/0±07/4

42/0±00/6

21

05/2

**05/0

 

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم b)

49/0±05/6

49/0±05/6

23

04/2

**05/0

 

df

21

23

 

 

 

 

t

47/0

76/0

 

 

 

 

p

n.s.65/0

n.s.94/0

 

 

 

( گاویتا و کامروسا)

حرکت از لکه حاوی گاویتا(رقم a)

50/0±00/6

10/0±00/5

21

53/1

n.s.14/0

 

حرکت از لکه حاوی کامروسا(رقم b)

21/0±54/4

77/0±09/6

20

0494/1

**07/0

 

df

22

19

 

 

 

 

t

49/2

22/1

 

 

 

 

p

**02/0

n.s.24/0

 

 

 

(سیکوا و گاویتا)

حرکت از لکه حاوی سیکوا(رقم a)

77/0±99/5

97/0±44/6

17

44/0

n.s.66/0

 

حرکت از لکه حاوی گاویتا(رقم b)

42/0±00/9

65/0±84/6

21

60/2

**02/0

 

df

18

20

 

 

 

 

t

54/3

36/0

 

 

 

 

p

**002/0

n.s.72/0

 

 

 

**   اختلاف معنی­دار در سطح 01/0،  * اختلاف معنی­دار در سطح 05/0 n.s.  عدم اختلاف معنی­دار در سطح 05/0

 

شکل 1- دفعات حضور و میزان شکارگری کنه شکارگر californicus N. . در هریک از لکه­های حاوی رقم­های مختلف توت­فرنگی

 

 

در این پژوهش نوع شکار (کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل) بر دفعات حضور کنه شکارگر تاثیری نداشت، در حالی که دفعات حضور کنه شکارگر در بین رقم­های مختلف توت­فرنگی در 61 درصد موارد اختلاف نشان داده است. در میزان شکارگری کنه شکارگر در 52 درصد از آزمون­ها بین رقم­ها اختلاف مشاهده شد و در بقیه موارد میزان شکارگری کنه شکارگر از شکار روی رقم­ها اختلاف نشان نداد که دلیل آن نداشتن اختلاف تراکم شکار است و مواد فرار بویایی حاصل از رقم­ها در میزان تغذیه کنه شکارگر تاثیر معنی­داری را ایجاد نکرد.

عوامل زیادی بر تصمیم­گیری برای استقرار در لکه یا ترک آن تاثیر دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به تراکم شکار و شکارگر در لکه کنونی اشاره کرد (17). کنه شکارگر برای انتخاب بین لکه­های میزبانی، منابع را در داخل لکه و همچنین زیستگاه خارج ارزیابی می­کند (7). زنده­مانی شکار و شبکه­های تاری و مواد فرار موجود در لکه بر باقی ماندن کنه در لکه­های میزبانی نقش دارد (24). تئوری­های کاوشگری و تخم­گذاری بهینه بر این باورند که شکارگرها ترک لکه را بر اساس نیاز خود و نتاج با شکار تطبیق می­دهند تا بتوانند قدرت تولید­مثل را هم در زمان حال و هم زمان آینده به شکل موفقیت­­آمیزی بیشتر کنند (34).

تمایل کنه برای کاوشگری در هر یک لکه، باقی­ماندن در لکه یا ترک آن، میزان تغذیه در آزمون­های انجام شده بین دو لکه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت که بین رقم­های مختلف اختلافاتی مشاهده شد که اختلاف مواد فرار بویایی از دلایل اصلی این اختلاف در این پژوهش است. سانتوس (1991) (26) رفتار جستجوگری در لکه و نوع ارتباط بین کنه شکارگر Zetzellia mali (Ewing) و طعمه­هایشPanonychus ulmi (Koch)  وAculus schlechtendali Nalepa  روی درختان سیب را مطالعه کرد و نشان داد، در شرایطی که تراکم کنه­های گیاه­خوار کاهش می­یابد کنه شکارگر Z. mali میزان تغذیه و تخم­گذاری خود را کاهش و از این طریق دوام و زنده­مانی خود را افزایش داده و در عین حال به جای صرف بیهوده­ انرژی برای یافتن شکار، آن را برای تولید فرزندان ذخیره می­کند. کنه­ی شکارگر در یک نقطه جستجوی خود را در لکه به اتمام رسانده و درصدد یافتن لکه جدید بر می­آید. پایان جستجوگری در پراکندگی و کاوش برای یافتن لکه جدید ممکن است هنگامی رخ دهد که شکارگر تمام شکار موجود در لکه را به اتمام رسانده و برای تجدید ذخایر انرِژی خود در جستجوی لکه­ای جدید بر­آید. گاهی هم شکارگر لکه را در حالی ترک می­کند که هنوز تعدادی شکار برای تغذیه وجود دارد (34).

ترجیح کمتر کنه شکارگر به حضور در لکه­های حاوی تریپس ممکن است به دو دلیل باشد، اولین دلیل است که پوره تریپس نسبت به تخم کنه تارتن به عنوان شکار غیر ترجیحی است و دوم اینکه تریپس شکارگر تخم کنه شکارگر محسوب می­شود (15و 18). در پژوهش  دیگری نشان داده شده است که کنه شکارگر لکه­های میزبانی حاوی کنه تارتن نسبت به لکه­های میزبانی حاوی کنه تارتن و پوره سن یکم و دوم تریپس ترجیح می­دهد و لکه­های میزبانی حاوی پوره­های تریپس برای کنه شکارگر ترجیح نداشته است، این در حالی است که کنه شکارگرN. californicus   قادر به تکمیل مراحل مختلف زیستی در صورت تغذیه از پوره سن یکم تریپس غربی گل است.

دفعات حضور کنه شکارگر در لکه­های میزبانی تحت تاثیر عواملی مانند نوع شکار نبود، ولی میزان تغذیه کنه شکارگر از شکار ترجیحی (کنه تارتن عنکبوتی) بیشتر از شکار غیر ترجیحی (پوره تریپس غربی گل) بود. در این پژوهش مشخص شد که وجود پوره سن یکم تریپس بر دفعات حضور کنه شکارگر تاثیری نداشته است. در بررسی آزمون­های دو­تایی بین مواد فرار القایی از دو رقم توت­فرنگی تفاوت وجود دارد، دفعات حضور کنه شکارگر و میزان تغذیه آن روی تعدادی از رقم­های توت­فرنگی مورد آزمون بیشتر بود، ولی در مقایسه کلی بین رقم­ها از نظر دفعات حضور کنه شکارگر و میزان تغذیه آن از شکار اختلاف مشاهده شد.

رفتار شکارگر تحت تاثیر ارتباط بین دو گونه و یا چند گونه شکار است (32). وجود دو شکار علاوه بر اینکه باعث کاهش کیفیت میزبان گیاهی می شود، در این پژوهش ارتباطات شکارگری درون رسته­ای هم مشاهده شده است (پوره تریپس و کنه شکارگر، شکارگر کنه تارعنکبوتی هستند). کیفیت لکه میزبانی به گونه شکارگر و گیاه میزبان بستگی دارد.

 

[1]Helle & Overmeer

1-Adler F. R., Richards S.A., de Roos A. M. 2001. Patterns of patch rejection in size-structured populations: beyond the ideal free distribution and size segregation. Evolutionary Ecology Research. 3:805–827.
2-Castagnoli M., Simoni S. 1991. Influence of temperature on population increase of Amblyseius californicus (McGregor) (Acarina: Phytoseiidae). Redia. 74:621–640.
3- Chol Y., Sabelis M. V., Janssen A. 2017. Predatory interactions between prey affect patch selection by predators. Behavioral Ecology Sociobiology.71: 66-76.
4-Choh Y, van der Hammen T, Sabelis M.W., Janssen A. 2010. Cues of intraguild predators affect the distribution of intraguild prey. Oecologia. 163:335–340
5-Chung S. H., Felton G. W. 2011. Specificity of induced resistance in tomato against specialist lepidopteran and coleopteran species. Journal of Chemical Ecology. 37:378–386
6-de Moraes G.J., McMurtry J.A., Denmark H.A., Campos, C.B. 2004. A revised catalog of the mite family Phytoseiidae. Magnolia Press. Auckland. 494pp.
7-Dicke M., Vet L.E.M. 1999. Plant-carnivore interactions: Evolutionary and ecological consequences for plant, herbivore and carnivore. In: Olff, H., Brown,V.K., Drent, R.H. (Eds.). Herbivores: Between Plants and Predators.Blackwell Science. Oxford. pp: 483–520.
8-Faraji F., Janssen A., Sabelis M. W. 2001. Predatory mite avoid ovipositing near counter- attacking prey. Experimental and Applied Acarology. 21:286–289.
9-Greco N. M., Sanchez N. E., Liljesthrom G. G. 2005.Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) as a potentialcontrol agent of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae): effect of pest/predator ratio on pest abundanceon strawberry. Experimental and Applied Acarology. 37:57–66.
10-Hatherly L.S., Bale J.S., Walters K.F.A. 2005. Intraguild predation and feeding preferences in three species of phytoseiid mite used for biological control. Experimental and Applied Acarology. 37:43–55.
11-Harvey J. A, van Dam N. M, Gols R. 2003. Interactions over four trophic levels: foodplant quality affects development of a hyperparasitoid as mediated through an herbivore and its primary parasitoid. Journal of Animals Ecology. 72:520–531.
12-Helle W., Overmeer W.P.J. 1985. Rearing Techniques. In: Helle, W.M., Sablis, W. Spider Mites: Their biology, natural enemies and control. Vol. 1a.Elsevier. Amsterdam. Pp: 331-335.
13-Holt R. D., Polis G. A. 1997. A theoretical framework for intraguild predation. The American Naturalist. 149:745–764
14-Janssen A., van Alphen J. J., M, Sabelis M. W., Bakker K. 1995. Odourmediated avoidance of competition in Drosophila parasitoids: the ghost of competition. Oikos 73:356–366
15-Janssen A., Willemse E., van der Hammen T. 2003. Poor host plant quality causes omnivores to consume predator eggs. Journal of Animals Ecology. 72:478–483
16-Maeda T., Takabayashi J. 2001. Patch leaving decision of the predatory mite Amblyseius womersleyi (Acari: Phytoseiidae) based on multiple signals from both inside and outside a prey patch. Journal of Insect Behavior. 14: 829–839.
17-Maeda T., Takabayashi J., Yano S., Takafuji A. 1998. Factors affecting the resident time of the predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in a prey patch. Applied Entomology and Zoology. 33: 573– 576.
18-Magalhães S., Janssen A., Montserrat M., Sabelis M.W. 2005. Prey attack and predators defend: counterattacking prey trigger parental care in predators. Proceeding of Royal Society B. 272:1929–1933.
 19-Mayntz D., Raubenheimer D., Salomon M., Toft S., Simpson S. J. 2005. Nutrient-specific foraging in invertebrate predators. Science. 307: 111–113.
20-Marques R.V., Sarmento R. A., Lemos F., Pedro-Neto M., Sabelis M. W., Venzon M., Pallini A., Janssen A. 2015. Active prey mixing as an explanation for polyphagy in predatory arthropods: synergistic dietry effects on egg production despite a behavioural cost. Functional Ecology. 29:1317–1324.
21-Nadeali T., Zahedi A., Saboori A. 2014. When do the predators leave their patch? Leaving tendency in Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus (Phytoseiidae). Systematic & Applied Acarology. 19(3): 263-274.
22-Ohgushi T. 2005. indirect interaction webs: herbivore-induced effects through trait changes in plants. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. 36:81–105
23-Pratt P.D., Schausberger P., Croft B.A. 1999. Prey-food types of Neoseiulus fallacis (Acari: Phytoseiidae) and literature versus experimentally derived prey-food estimates for five phytoseiid species. Experimental and Applied Acarology. 23: 551–565.
24-Sabelis M. W., Afman B. P. 1994. Synomone-induced suppression of take-off in the phytoseiid mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot. Experimental and Applied Acarology. 18: 711–721.
25-Sabelis M.W., Dicke M. 1985. Long-range dispersal and searching behaviour. In Helle, W., Sabelis, M. W. (eds.), Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control, Vol. 1B, Elsevier Amsterdam pp: 141–160.
26-Santos M. A. 1991. Searching behavior and associational response of Zetzallia mali (Acarina: Stigmaeidae). Experimental and Applied Acarology. 11: 81–87.
27- Schausberger P. 2004. Ontogenetic isolation favors sibling cannibalism in mites. Animal Behaviour. 67: 1031- 1037.
28-Schausberger P. 2005. The predatory mite Phytoseiulus persimilis manipulates imprinting among offspring through egg placement. Behaviour Ecology and Sociobiology. 58: 53–59.
29-Schmitz O.J., Grabowski J. H., Peckarsky  B. L., Preisser E. L., Trussell G. C., Vonesh J. R. 2008. From individuals to ecosystem function: toward an integration of evolutionary and ecosystem ecology. Ecology. 89: 2436–2455
30-Stephens D.W., Krebs, J.R. 1986.Foraging Theory. Princeton University Press. 247pp.
31- SPSS Inc. 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, version 21.0. Armonk, NY: IBM Crop.
32-Toscano B., Joel Fodrie F., Madsen S. L., Powers S. P. 2010. Multiple prey effects: agonistic behaviors between prey species enhances consumption by their shared predator. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.  385:59–65
33-van Balen M., Sabelis M.W. 1995. The milker- killer dilemma in spatially structured predator- prey interaction. Oikos.74: 391–400.
34-Vanas V., Enigl M., Walzer A., Schausberger P. 2006. The predatory mite Phytoseiuluspersimilis adjusts patch- leaving to own and progeny prey need. Experimental and Applied Acarology. 39: 1–11.
35-Vet L. E. M., Dicke M. 1992. Ecology of infochemical use by natural enemies in a tritrophic context. Annual Review of Entomology. 37: 141–172.
36-Viswanathan D.V., Narwani A. J. T., Thaler J. S. 2005. Specificity in induced plant responses shapes patterns of herbivore occurrence on Solanum dulcamara. Ecology. 86:886–896
دوره 34، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 10-23
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1399