نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

2 دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

چکیده

کنه شکارگرAcari: Phytoseiidae) )Neoseiulus californicus (McGregor) یکی از شکارگرهای موثر در کنترل آفات مختلف محسوب می‌شود. در این پژوهش بر‌هم‌کنش زنجیره غذایی شکار (کنه تارتن عنکبوتی و تریپس غربی گل) و شکارگر (کنه شکارگر) و گیاه میزبان (هفت رقم توت‌فرنگی: گاویتا، آلیسو، سیکوا، چاندلر، کامروسا، ماراک و یالوا) مورد بررسی قرار گرفت. میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر روی لکه‌های جفتی که با یک رابط مومی به هم متصل شده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در یکی از لکه‌ها تخم کنه تارتن و در دیگر پوره سن یکم تریپس غربی گل قرار داشت. در آزمون دیگری میزان شکارگری و دفعات حضور کنه شکارگر در لکه‌های میزبانی حاوی برگ رقم‌های مختلف توت‌فرنگی حاوی تخم کنه تارتن عنکبوتی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون‌های بررسی تمایل به ترک لکه‌های حاوی کنه تارتن و تریپس نشان داد که محل شروع حرکت کنه شکارگر روی دفعات حضور آن تاثیر دارد. با وجود دفعات حضور بیشتر در صورت حرکت از لکه‌های میزبانی حاوی تریپس، میزان شکارگری آن از پوره تریپس کمتر از تخم کنه تارتن عنکبوتی است. دفعات حضور کنه بر اساس حضور لکه متقابل و وجود مواد فرار ویژه دو رقم مختلف توت‌فرنگی متفاوت است. در آزمون تمایل به ترک لکه‌های رقم‌های مختلف توت‌فرنگی، میزان شکارگری کنه شکارگر در لکه‌های رقم‌های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نشان دادند. گیاه میزبان و گونه شکار روی انتخاب لکه میزبانی توسط کنه شکارگر و میزان شکارگری آن تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Type of Prey on the Presence and Remaining the Predatory Mite Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) on different strawberry cultivars.

نویسندگان [English]

  • maryam Rezaie 1
  • َAlireza Saboori 2
  • Valiollhe Baniameri 3

1 Plant Protection Institute

2 Tehran University

3 Plant Protection Institute

چکیده [English]

Relationships between plants, herbivores and natural enemies can help the understanding the interaction between three-levels of integrated pest management programs. The interaction of the food chain prey (the two-spotted spider mite and western flower thrips) and predator (Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)) and the host plants (strawberry cultivars: Marak, Yalova, Aliso, Gaviota, Sequoia, Camarosa and Chandler) were investigated. The predation rate and the presence frequency of the predatory mite on the pair of patches connected with a wax interface were compared. The type of prey did not effect on the presence frequency. In spite of the presence frequency on thrips patches, the predation rate of the predatory mite on nymph of thrips was less than two-spotted spider mite eggs. The presence frequency of the predatory mite on strawberry cultivars patches was different due to different special volatiles of strawberry cultivars. The predation rate of N. californicus between pair patches was showed significant difference, while, the number of the presence frequency among different strawberry cultivars has been differed in 61% of cases and the predation rate of the predatory mite has been differed in 52% of the cases. The presence frequency of the predatory mite on host patches were not affected by type of prey, however, the predation rate of N. californicus on preferred prey (two-spotted spider mite) was more than it on non- preferred prey (nymph of the thrips). The host plant and the prey species have an effect on the patch selection of the predatory mite and the predation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presence frequency
  • Patch
  • Volatile and Predation rate