نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گروه شیلات

2 دانشجوی دکترای دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

3 کازرون، دانشگاه آزاد واحد کازرون، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

4 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده

در این مطالعه، تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر برخی فاکتورهای رشد ، ایمنی موکوسی و خاصیت ضد باکتریایی موکوس در ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بررسی شد. بنابراین ابتدا 420 قطعه بچه ماهی سفید با وزن متوسط02/0 ±24/1 گرم تهیه، سپس ماهیان به تعداد 35 قطعه و به صورت تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 تانک توزیع شدند. آنگاه بترتیب با دوزهای صفر، 5/2، 5 و 10 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم متیونین جیره به مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح مختلف متیونین تاثیر معناداری برشاخص‌های رشد ماهی سفید نداشته است، به طوریکه بین تیمارهای حاوی سطوح متفاوت متیونین و گروه شاهد تفاوت معناداری از نظر شاخص های مختلف رشد مشاهده نشد. بیشترین فعالیت لیزوزیم در سطح 5 درصد مشاهده شد، همچنین مقادیر فسفاتاز قلیایی و پروتئین محلول موکوس در سطح 10 درصد مشاهده گردید. نتایج نشان داد بیشترین فعالیت ضد باکتریایی نیز مربوط به سطوح 5 و 10 درصد اسید آمینه متیونین می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت که سطوح 5 و 10 درصد اسید امینه متیونین در بهبود فعالیت برخی از آنزیم های گوارشی(لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز)، پروتئین های محلول و فعالیت ضد باکتریایی در گونه مورد مطالعه میتواند موثر واقع شود، همچنین برای دست یابی به نتایج کاملتر و دقیق تر نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of the amino acid methionine on some growth factors, mucosal immunity and antibacterial properties of mucus In the Rutilus frisi katum

نویسندگان [English]

  • fazel zoheiri 1
  • hassan sahraei 2
  • maryam shojaei 3
  • amin asadi amir abadi 4
  • Aliakbar Hedayati 5

1 Dept. of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. of Iran

3 3Dept. of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azad University Kazerun Branch, Kazerun, I.R. of Iran

4 Department of Health & Aquatic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

5 AliAkbar Hedayati (PhD) Associate Professor of Marine BiologyGorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, IranAcademic E-mail: [email protected] Website: http://hedaiati.profcms.gau.ac.ir/?newlang=eng Researchga

چکیده [English]

In this study, the effect of different levels of the amino acid methionine on some growth factors, mucosal immunity and antibacterial properties of mucus in Rutilus frisii kutum was investigated. Therefore, first 420 juvenile Rutilus frisi katum with an average weight of 1.24± 0/02 g were prepared, then 35 fish were randomly distributed in 12 tanks with four treatments and three replications. They were then fed at doses of 0, 2/5, 5 and 10 mg / kg methionine for 60 days, respectively. The results of this study showed that different levels of methionine had no effect on whitefish growth indices, so that there was no significant difference between treatments containing different levels of methionine in terms of different growth indices. The highest lysozyme activity was observed at 5% level, and the amounts of alkaline phosphatase and mucus-soluble protein were observed at 10% level. The results showed that the highest antibacterial activity was related to the levels of 5 and 10% of the amino acid methionine. According to the results, it can be said that 5 and 10% levels of the amino acid methionine can be effective in improving the activity of some digestive enzymes (lysozyme, alkaline phosphatase), soluble proteins and antibacterial activity in the study species. Achieving more complete and accurate results requires more research in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline phosphatase enzyme
  • lysozyme
  • Antibacterial activity
  • Mucus
  • Rutilus frisii kutum