نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

سرطان معده دومین علّت مرگ ناشی از سرطان در جهان به شمار می‌رود. Artemisia absinthium از گونه‌های مهم گیاهان جنس Artemisia است که دارای خواص ضدالتهابی و ضدویروسی است. در مطالعه حاضر توانایی عصاره متانولی A. absinthium به تنهایی و در ترکیب با تاکسول بر روی القای آپوپتوز و مهار مهاجرت سلولی در رده سلولی AGS (دودمان سرطان معده انسانی) بررسی شده است. برای بررسی اثر سیتوتوکسیک کاربرد توأم عصاره A. absinthium با تاکسول بر روی تکثیر سلول‌های AGS از آزمون MTT استفاده شد؛ جهت بررسی آپوپتوز در سلول‌های تحت تیمار از رنگ آمیزی DAPI و آنالیز فلوسایتومری و برای بررسی اثر ضد تهاجمی از تست مهاجرت سلولی استفاده شد؛ تغییرات در میزان بیان ژن‌های آپوپتوزی "p53 – Caspase-3,9" و متاستازی "MMP-2,9" با تکنیک Real-time PCR بررسی شد. داده‌های کمی حاصل توسط آزمون آماری "ANOVA" در سطح معنی-داری "p< 0.05" تحلیل گردید. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که ترکیب عصاره A. absinthium با تاکسول تکثیر سلول‌های سرطانی AGS را به صورت وابسته به غلظت مهار می‌کند، مشاهدات مورفولوژیک حاصل از روش DAPI و نتایج فلوسایتومتری نشان دهنده افزایش درصد سلول‌های آپوپتوتیک در گروه‌های تیماری بود؛ نتایج تست مهاجرت سلولی کاهش پتانسیل تهاجمی سلول‌های AGS را نشان داد. نتایج Real-time PCR بیان‌گر افزایش بیان ژن-های آپوپتوزی و کاهش ژن‌های متاستازی در گروه‌های تیماری بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاربرد توأم عصاره A. absinthium با تاکسول، تکثیر سلول‌های رده AGS را مهار می‌کند و باعث القای آپوپتوز و مهار توانایی مهاجرت در این سلول‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The synergistic effect of Artemisia absinthium extract and Taxol on gastric cancer cells (AGS cell line) and changes in expression level of apoptotic and metastatic genes

نویسندگان [English]

  • Firoozeh foroughi 1
  • Javad Baharara 2 3
  • Khadije Nejad Shahrokh Abadi 2

1 Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I.R. of Iran.

2 Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I.R. of Iran.

3 Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I.R. of Iran.

چکیده [English]

Gastric cancer is the second leading cause of cancer death worldwide. Artemisia absinthium is one of the genus Artemisia which has anti-inflammatory and anti-viral properties. In the present study investigated the ability of methanolic extract of A. absinthium alone and in combination with Taxol to induce apoptosis and inhibited cell migration in the AGS cell line. Investigating cytotoxic effect of combined A. absinthium extract with Taxol on the proliferation of AGS cells, were used MTT assay; DAPI staining and flow cytometry analysis were used to evaluate the ability to induce apoptosis in treated cells and cell migration test was used to evaluate the anti-invasive effect; Changes in the expression of apoptotic "p53-Caspase-3,9" and metastasis genes "MMP-2,9" were examined by real-time PCR. The MTT results showed that the combination of A. absinthium extract with Taxol inhibited the proliferation of AGS cells in a concentration-dependent manner, Morphological observations obtained from DAPI and results of flow cytometry showed an increase in the percentage of apoptotic cells in the treatment groups. The results of cell migration test showed a decrease in the invasive potential of AGS cells. The real-time PCR results showed an increase in the expression of apoptotic genes and a decrease in the expression of metastatic genes in the treatment groups. The results of this study showed that the combined use of A. absinthium extract with Taxol inhibits the proliferation of AGS cells and induces apoptosis and inhibits the ability to migrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gastric cancer
  • Artemisia absinthium
  • Taxol
  • Apoptosis
  • Metastasis