مطالعه رشد، تکوین و بقا لاروهای قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae) در حضور ماهی مهاجم گامبوزیا، نوسانات سطح آب و تغییرات تراکمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

دوزیستان به عنوان شاخصی از سلامت محیط زیست محسوب می‌شوند و جمعیت آن‌ها در سراسر جهان با نرخ قابل توجهی در حال کاهش است. ازجمله عوامل کاهش دوزیستان تغییرات آب و هوا، آلاینده‌های شیمیایی، افزایش اشعه ماورابنفش، تغییرات زیستگاه، گونه‌های مهاجم و عوامل بیماری‌زا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقل و تعاملی عوامل تراکم، نوسانات سطح آب و شکارگر مهاجم (Gambusia holbrooki) بر نرخ رشد، دگردیسی و بقا قورباغه مردابی بدریاگا (Pelophylax bedriagae)است. در این پژوهش، تخم ها از چشمه برناج در استان کرمانشاه جمع آوری شد و یک آزمایش 2×3× 2 عاملی شامل: دو سطح از تراکم (تراکم کم (5 :n) و تراکم زیاد (25 :n))، سه سطح از سطح آب (سطح آب کم (cc400)، سطح آب زیاد (cc1400) و سطح آب کاهشی (هر هفته کسرcc100)) و دو سطح از شکارگر (حضور غیرمستقیم و یا عدم حضور شکارگر) در 36 ظرف به مدت 201 روز طراحی گردید. براساس تحلیل های آماری، عامل تراکم به صورت مستقل اثر معناداری بر طول پوزه تا مخرج، بقا، سن و درصد دگردیسی داشت. حضور شکارگر بر تمامی متغیرهای مورد بررسی تاثیر معناداری نشان داد. تاثیر سطح آب برای همه متغیرها بی معنا ثبت شد. اثر تعاملی این سه عامل بر طول پوزه تا مخرج، اندازه دگردیسی، سن دگردیسی، درصد دگردیسی و درصد بقا بی‌معنا ثبت شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، احتمالا قورباغه مردابی بدریاگا بعنوان یک گونه مقاوم می تواند در برابر تغییرات محیطی سازش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of growth, development and survival of larvae of Pelophylax bedriagae (Pallas, 1771) (Amphibia: Ranidae) in the presence of the invasive Gambusia fish, water level fluctuations and density changes

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Amjadian 1
 • Somayeh Esmaeili-Rineh 2
 • Somaye Vaissi 3

1 Department of Biology, Razi University

3 Kermanshah, Razi University, Facility of Science, Department of Biology.

چکیده [English]

Amphibians are considered as an indicator of environmental health and their population is decreasing around the world at a significant rate. The climate change, chemical pollutants, increased ultraviolet radiation, habitat changes, exotic species, and pathogens are some of the causes of amphibian decline. The aim of this study was to investigate the interaction effects of density, water level fluctuations and predator cues factors on the growth rate, metamorphosis and survival of Pelophylax bedriagae. In this study, P. bedriagae eggs were collected from Barnaj spring in Kermanshah province. A 2×3×2 factorial experiment designed in two levels of density (low, n =5 and high, n =25), three level of water (low: 400 cc, high 1400 cc, and decreasing 100 cc of water, once a week) and two levels of predatory (present of predatory cues and absence of predatory cues) carried out within 36 container on 201 days. Based on the results, density independently had a significant effect on Snout–vent length, survival, age and percentage of metamorphosis. The presence of the predator cues had a significant effect on growth, development and survival but the water level had not effect. The interactive effect of three factors had no significant on Snout–vent length, metamorphosis time, percentage of metamorphosis and survival rate. The results of this study suggest that P. bedriagae as a resistant species can adapt to environmental changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anura
 • Biotic and abiotic factors
 • Growth rate
 • Metamorphosis
 • Conservation
دوره 35، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 79-95
 • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آبان 1400