نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.

3 استادیار گروه زیست، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی برخی از خصوصیات تولیدمثلی کوسه گربه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum) به مدت یکسال انجام شد. جمعا 381 عدد کوسه‌گربه ماهی جمعآوری شد که از این تعداد 190 عدد (86/49 درصد) جنس نر و 191 عدد (13/50 درصد) جنس ماده بود. نسبت جنسی کل (نر به ماده) به صورت 1 : 99/0 بدست آمد (05/0<p). میزان ضریب چاقی به طور معنی‌داری در جنس ماده (003/0 ± 29/1) بیشتر از جنس نر (002/0 ± 17/1) برآورد شد (05/0 >p). بیشترین میزان فاکتور وضعیت جنس نر در فروردین ماه (003/0 ± 27/1) و برای جنس ماده در آبان ماه (003/0 ± 42/1) و کمترین میزان آن در جنس نر و ماده به ترتیب در تیر ماه (002/0 ± 98/0) و فروردین ماه (004/0 ± 09/1) مشاهده شد. افزایش در میزان شاخص گنادوسوماتیک از فروردین ماه مشاهده شد که در ادامه به بیشترین میزان خود در خرداد ماه (99/5) رسید. پس از آن با یک کاهش بسیار ناچیز در تیرماه به کمترین میزان خود در آبان ماه (44/0) کاهش یافت. در این مطالعه بیشترین و کمترین میزان هم‌آوری به ترتیب 38 عدد تخم (با طول کل 6/71 سانتی‌متر و وزن بدن 1624 گرم) و 10 عدد تخم (با طول کل 6/52 سانتی‌متر و وزن بدن 516 گرم) شمارش شد. بیشترین کوسه ماهی ماده حامل تخم و جنین در خردادماه مشاهده شد. همچنین 24 عدد جنین در فواصل اردیبهشت ماه تا مردادماه شمارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of some reproduction parameters of Arabian catfish shark (Chiloscyllium arabicum, Gubanov, 1980) in Hormozgan, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • mojtaba naderi 1
  • Sajedeh Nasehi 2
  • Mitra Arman 3
  • Alinaghizadeh Mostafa 1

1 Assistant Prof., Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran.

2 MSc Graduate, Department of Biology, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-3697 Tehran, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Biology, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-3697 Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study was done to investigate of some reproductive parameters of Arabian carpetshark, Chiloscyllium arabicum. A total of 750 specimens of Arabian carpetshark were collected, of which

190 samples were male (49.86%), and 191 were female (50.13%). The overall sex ratio was

obtained (0.99: 1.00) (p>0.05). Condition factor of female (1.29±0.003) was significantly more than male shark (1.17±0.002). The highest of condition factor was obtained in April and November for male (1.27±0.003) and female (1.42±0.003) respectively. Also, the lowest of this factor was observed in July for male (0.98±0.002), in April for female (1.09±0.004). The beginning of the rise in gonadosomatic index was from April which reach to maximum value in June (5.99). After a negligible decrease of GSI in July, reaching the lowest value in November (0.44). In this study, maximum and minimum of fecundity were 38 eggs (71.6 cm in total length and 1624 g in weight) and 10 eggs (52.6 cm in total length and 516 g in weight) respectively. Maximum of female shark with egg and embryo was observed in June. Also, 24 embryos were counted from May to August.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sex ratio
  • Condition factor
  • Gonadosomatic Index
  • embryo
  • egg