بررسی اثرات تستوسترون و عصاره هیدروالکلی دانه خرفه بر درد حاصل از القای تست تیل فلیک در موش های سوری نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: هورمونهای استروئیدی و بسیاری از عصاره های گیاهی می توانند پاسخ به درد را میانجیگری کنند. هدف این مطالعه بررسی اثرات تستوسترون و عصاره خرفه بر درد حاصل از القای تست تیل فلیک در موش های نر بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی، 150 سر موش سوری نر به طور تصادفی به گروههای کنترل، دریافت کننده دوزهای پایین، متوسط و بالای عصاره دانه خرفه و نیز تستوسترون و دریافت کننده "عصاره خرفه + تستوسترون" با دوزهای مختلف تقسیم بندی شدند. پس از تزریق درون صفاقی عصاره و هورمون، آستانه درد توسط دستگاه تیل فلیک اندازه گیری شده و داده ها از طریق آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: افزایش آستانه درد، 30 دقیقه و 1 ساعت پس از تزریق دوز متوسط عصاره ( به ترتیب 05/0P< و 01/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of Testosterone and Portulaca oleracea seed hydroalcoholic extract on pain induced by tail flick test in male mice

نویسنده [English]

  • Rahim Ahmadi

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Iran.

چکیده [English]

Background and objective: Steroid hormones and many plant extracts can modulate pain response. The aim of this study was to investigate the effects of Portulaca oleracea seed hydroalcoholic extract on pain induced by tail flick test in male mice.

Materials and Methods: In this laboratory experimental study, 150 male mice were randomly divided to control and groups receiving low, moderate and high doses of Portulaca oleracea seed extract and of testosterone and groups receiving “testosterone + extract” of different doses. Following intraperitoneally administration of hormone and extract, pain threshold was measured using tail flick test and data were analyzed using ANOVA.

Results: Increased pain threshold was observed 30 minutes and 1 hour after administration of moderate dose of extract (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Testosterone"
  • "Portulaca oleracea"
  • "Pain threshold"
  • "Tail flick"
  • "Mice"
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 125-141
  • تاریخ دریافت: 30 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 24 آذر 1400