بررسی برخی خصوصیات زیست سنجی و تولید مثلی میگوی Palaemon elegans دریای خزر (ساحل بندر انزلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد، دانشگاه گیلان

3 عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

میگوی Palaemon elegans بومی دریای سیاه است که در طی سالهای 1309 تا 1313 به دریای خزر معرفی شد. به منظور اعمال مدیریت صحیح، شناخت خصوصیات زیستی و داشتن اطلاعات کافی و مناسب در مورد آبزیان بسیار حایز اهمیت است. در تحقیق حاضر برای شناخت خصوصیات زیستی میگوی P. elegans تعداد 100 قطعه میگو، توسط تور ساچوک با چشمه 500 میکرون از دریای خزر صید و بعضی پارامترهای زیست سنجی (طول کل، طول کاراپاس، وزن تر میگو، وزن و قطر تخم)، هماوری مطلق و نسبی، تعداد لارو، درصد تفریخ و مراحل جنینی آنها بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین طول کل، طول کاراپاس، وزن تر میگو (قبل و بعد از برداشتن تخم و وزن تر تخم به ترتیب برابر78/40 و 41/10میلی متر،644/،325/1 و 129/0 گرم و میانگین قطر کوچک و بزرگ تخم در آخرین مرحله جنینی نیز به ترتیب برابر 0 447/0 و 622/0 میلی متر بود. میانگین هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 931 و 30/566 عدد و همچنین تعداد لارو 621 عدد و میزان تفریخ نیز 70/67 درصد بود. مراحل جنینی این میگو شامل شش مرحله، تخم لقاح یافته، تقسیم سلولی، چشم زدن، ناپلیوس با چشم نابرابر، ناپلیوس با چشم برابر(ناپلیوس پیشرفته در غشای تخم) و در آخر مرحله زوآ است. و میانگین مدت مرحله جنینی نیز 11 روز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of some biometric and reproductive characteristics of Palaemon elegans in the Caspian Sea (Bandar Anzali coast)

نویسندگان [English]

 • sahar khorshidi sedehi 1
 • Nader Shabanipour 2
 • Hamid Alaf Noveirian 3

1 Daneshjo

2 Biology Dept., Faculty of Science, University of Guilan

3 Fisheries Dept.,Faculty of Natural Resources, University of Guilan

چکیده [English]

Palaemon elegans shrimp is native to the Black Sea, which was introduced to the Caspian Sea during the years 1309 to 1313. In order to practice proper management, knowledge of biological characteristics and having sufficient and appropriate information about aquatic is very important. In the present study to identify the biological characteristics of P. elegans shrimp, 100 pieces of shrimp were captured by Landing net of 500 μ mesh size from coastal areas of the Caspian Sea. Some biometric parameters (total length, carapace length, live weight shrimp, diameter of eggs), absolute and relative fecundity, number of larvae, hatching percentage and their embryonic stages were examined and evaluated. The results showed that the mean total length, carapace length, live weight of shrimp (before and after removing eggs), live weight of eggs were 40/78 ± 6/12 and 10/41 ± 1/27 mm, 1/644 ± 0/41, 1/325 ± 0/36 and 0/129 ± 0/19 g, respectively. The average small and large diameter of eggs in the last embryonic stage was 0/447 ± 0/013 and 0/622 ± 0/079 mm, respectively. The mean absolute and relative fecundity were 931 and 566.30 ± 88/10, respectively, as well as the number of larvae 621± 79 and the hatching rate was 67/70 percent. The embryonic stages of this shrimp include six stages: fertilized egg, cell cleavage, eyed eggs, , nauplius with unequal eye, nauplius with equal eye (advanced nauplius in egg membrane) and finally the stage of zoea and the average duration of the embryonic stage was 11 days

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biometrics
 • Embryonic stages
 • Hatch percentage
 • Fecundity
 • Palaemon elegans
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 142-157
 • تاریخ دریافت: 17 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 دی 1400