اثر تزریق صفاقی اسید آمینه تریپتوفان بر بیان ژن CRF و NPY در جوجه گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش فیزیولوژی گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی و بهداشت عمومی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

درجه حرارت بالای محیط و استرس حرارتی اثر منفی بر عملکرد فیزیولوژیک دارد. تریپتوفان، پیش ساز مسیرهای سروتونرژیک و کینورنین، دارای اثر آرام بخشی در زمان استرس می باشد. مطالعه حاضر جهت بررسی تجویز درون صفاقی ال-تریپتوفان (٥٠ میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن) در طی درجه حرارت بالا (٣٩ درجه سانتیگراد) یا نرمال (٣١ درجه سانتیگراد) به مدت ٥ ساعت، بر میزان اخذ غذای تجمعی در ساعات ١، ٢، ٣ و ٤ و بیان ژن NPY و CRF به روش Real time qPCR در ساعت ٥ پس از تجویز تریپتوفان می باشد. استرس گرمایی، سبب افزایش معنادار بیان ژن NPY در دیانسفال در گروههای استرس حرارتی در مقایسه با گروه های درجه حرارت نرمال شد. میزان اخذ غذای تجمعی با تزریق تریپتوفان در استرس حرارتی افزایش یافت. نتایج نشان می دهد که NPY برای جبران اخذ غذای کاهش یافته به عنوان فاکتور ضد استرس، افزایش می یابد و احتمالا تریپتوفان در بهبود این اثر نقش دارد. افزایش معنادار بیان ژن CRH در دیانسفال مشاهده شد که تجویز تریپتوفان بطور معنادار بیان ژن مذکور را کاهش داد. تریپتوفان در محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال، با تغییر در بیان ژن CRF مداخله کرده و نقش بافرکنندگی در استرس ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of intraperitoneal tryptophan injection on diencephalic CRF and NPY gene expression in acute heat stressed- neonate broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Ladan Emadi 1
  • Balal Sadeghi 2
  • Nosrat Salehinezhad 3
  • Keyvan Nezhadbakhsh 3

1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Department of Health Food and Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

High ambient temperature (HT) and heat stress has negative impact on physiological functions. L-tryptophan, serotonergic and kynurenine pathways, has calmative effect during different stress status. This Study was designed to investigate intraperitoneal administration of L-tryptophan (50 mg/kg body weight) during either HT (39 °C) or normal temperature (NT; 31 °C) for 5 hours on cumulative food intake at 1, 2, 3 and 4 hours and diencephalic NPY and CRF gene expression with qPCR method at 5 hours after tryptophan administration. In both two heat stress groups, NPY gene expression significantly was increased in compare with normal temperature groups. Cumulative food intake was increased in heat stress group by tryptophan injection. These results showed that NPY increased to compensate reduced food intake, as anti-stress factor, in heat stress condition and tryptophan maybe involve to improve this effect. Heat stress significantly increased CRH gene expression but tryptophan administration significantly reduced it during heat stress. These results showed, tryptophan modulated Hypothalamus-Hypophysis-Adernal axis by changing in CRH gene expression and tryptophan has buffering effect on stressful states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ broiler chicks"؛ diencephalic NPY and CRF"؛ heat stress"؛
  • "؛ L-tryptophan"
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 15-29
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 مهر 1401