استفاده از آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان کیتون (Acanthopleura vaillantii) به‌عنوان نشانگر آلودگی فلزات سنگین در مناطق بین جزر و مدی دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 هیات علمی گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بخش مهمی از سیستم دفاعی بدن موجودات است که در مقابل آلاینده‌ها واکنش‌پذیری بالایی نشان می‌دهد. در این تحقیق تغییرات سطوح آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسیددیسموتاز(SOD) و کاتالاز(CAT) در نرم‎تن کیتون(Acanthopleura vaillantii)در پاسخ به آلودگی فلزات سنگین مس، روی و کروم در سواحل دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور 18 نمونه رسوب و 180 عدد کیتون از ایستگاه‌های رمین، دریابزرگ، ساحل‌دانشگاه‎دریانوردی، تیس، کنارک و آب‌شیرین‌کن جمع‌آوری شد. پس از زیست‌سنجی نمونه‌ها و جداسازی بافت نرم، میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی توسط کیت‌های سنجش آنزیمی اندازه‌گیری شد. میزان تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت نرم کیتون و رسوب پس از هضم اسیدی با استفاده از دستگاه جذب اتمی قرائت شد. غلظت فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم وزن خشک) در بافت نرم کیتون به‌ترتیب مس(07/0±44/18)، روی(12/0±37) و کروم(13/0±8/6)؛ و در رسوب به‎ترتیب مس (1/0±3/7)، روی(28/0±3/17) و کروم(18/0±5/23) ثبت گردید. میزان آنزیم کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز به ترتیب 85/4±75/20 و 05/6±27/16 نانومول بر دقیقه بر میلی‎گرم‎پروتئین در بافت نرم کیتون به‌دست آمد.الگوی تجمع فلزات سنگین در بافت نرم کیتون به صورت کروم<مس<روی و در رسوب به‌صورت مس<روی<کروم ثبت شد.تجمع فلزات سنگین در رسوب ایستگاه‌های مورد مطالعه به‌صورت ساحل دانشگاه دریانوردی>رمین>کنارک>دریابزرگ>تیس>آب‎شیرین‎کن کاهش یافت.میزان آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز در بافت نرم کیتون در پاسخ به افزایش غلظت فلزات سنگین افزایش نشان داد.همبستگی قوی مثبت و معنی‌داری بین فلزات سنگین و آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز در بافت نرم کیتون نشان‌دهنده اثر تحریکی آلاینده‌ها بر ترشح آنزیم‌ها می‌باشد.بررسی آلودگی رسوبات با استانداردهای کیفیت رسوب نشان دهنده بی‌خطر بودن رسوبات از نظر فلزات مورد مطالعه در سواحل دریای عمان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation changes levels of antioxidant enzymes chiton (Acanthopleura vaillantii) as a biomarker of heavy metals contamination in the inter-tidal areas of the Oman Sea

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Ghaemi Ahmad Abad 1
 • Parvin Sadeghi 2
 • Hasan Zadabas Shah Abadi 1

1 Marine biology department, Marine science faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

2 faculty member of Marine biology department, Marine science faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

چکیده [English]

Antioxidant enzymes are an important part of the body's immune system that are highly reactive to contaminants. In this study, changes in the levels of antioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in chiton (Acanthopleura vaillantii) were investigated in response to heavy metal contamination of copper, zinc and chromium on the coast of the Oman Sea. For this purpose, 18 sediment and 180 chiton samples were collected from Ramin, Daryabzorg, Maritime University coast, Tis, Konarak and desalination stations. After samples biometry and separating the soft tissue, the amount of antioxidant enzymes was measured by enzyme assay kits. The bioaccumulation of heavy metals in the soft tissue of chitons and sediments after acid digestion was read using an atomic absorption spectrometer. Concentration of heavy metals (µg/g dry weight) in soft tissue of chiton were recorded copper (18.44 ± 0.07), zinc (37± 0.12) and chromium (6.8±0.13), respectively; and in sediment copper (7.3±0.1), zinc (17.3±0.28) and chromium (23.5±0.18). The levels of catalase and superoxide dismutase were 20.75±4.85 and 16.27±6.05 nmol/mg protein in chiton soft tissue, respectively. The pattern of accumulation of heavy metals in the soft tissue of chitons was recorded as chromium Ramin> Konarak> Daryabozorg> Tis> Desalination.Examination of sediment contamination with sediment quality standards showed that sediments were safe in terms of metals studied on the coasts of the Oman Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chiton
 • heavy metals
 • catalase
 • superoxide dismutase
 • Oman Sea
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 30-48
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آذر 1401