تغییرات بیان ژن Kiss1 در بافت مغز جنس نر و ماده ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در مراحل مختلف رشد گناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 هیئت علمی/ دانشگاه گیلان

چکیده

ماهی سفید دریای خزر یکی از گونه‌های اقتصادی و بومی دریای خزر می‌باشد. نورون‌های کیس‌پپتین (Kisspeptin) به‌عنوان یک پردازش کننده مرکزی در بازپخش سیگنال‌های محیطی به نورون‌های هورمون رهاکننده گنادوتروپین‌ها (GnRH) عمل می‌نمایند. برای بررسی نقش کیس‌پپتین به‌ویژه Kiss1 در تولید‌مثل ماهی سفید دریای خزر، میزان بیان ژن Kiss1 در بافت مغز با استفاده از روش Real time PCR ارزیابی شد. بدین منظور 36 قطعه ماهی از آبان 97 تا اردیبهشت 98 با میانگین وزنی50±650 گرم و طولی 0.2± 35.5 سانتی‌متر از سواحل انزلی صید شده و بافت مغز جدا گردید. بعد از استخراج RNA کل و سنتز cDNAاز بافت مغز، بیان ژن Kiss1 با استفاده از تکنیک Real time PCR به وسیله ژن مرجع-actin - β انجام شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و پس‌آزمون Tukey و سطح اطمینان 95 درصدی ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند که سطح بیان ژن Kiss1 در بافت مغز ماهی سفید نر و ماده تفاوت معنی‌داری را در ماه‌های مختلف نشان دادند (p< 0.05). بیشترین میزان بیان ژن Kiss1 در هر دو جنس نر و ماده در ماه اردیبهشت در زمان تخم‌ریزی ماهی سفید دریای خزر گزارش شد. همچنین بافت شناسی گنادها نشان داد که بیشترین رسیدگی جنسی در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت بود. درمجموع به نظر می‌رسد می‌توان بیان کرد که Kiss1 در ماه‌هایی که ماهی سفید دریای خزر به رسیدگی جنسی خود می‌رسد بیشترین میزان بیان را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Changes in Kiss1 gene expression in the brain tissue of the male and female Caspian kutum (Rutilus kutum) in different stages of gonadal growth

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Davoodi 1
  • Behrooz Heidari 2

1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran

2 Scientific Member/ University of Guilan

چکیده [English]

The Caspian kutum is one of the most important economic and native species of the Caspian Sea. Kisspeptin neurons act as a central processor in the transmission of peripheral signals to gonadotropin receptor (GnRH) neurons. To investigate the role of kisspeptin, especially Kiss1 in the reproduction of the Caspian kutum, the expression of the Kiss1 gene in brain tissue was evaluated using real-time PCR. For this purpose, 36 pieces of fish were caught from Anzali shores from November 1997 to May 1998 with an average weight of 650±50 g and a length 35.5±0.2 cm and brain tissue was separated. After extraction of total RNA and cDNA synthesis from brain tissue, expression of the Kiss1 gene was performed using real-time PCR technique by reference gene-actin-β. Data were evaluated using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-test and 95% confidence level and the significant difference in expression of the Kiss1 gene was calculated per month in both sexes. The results showed that the expression level of the Kiss1 gene in the brain tissue of male and female fish showed a significant difference in different months (p< 0.05). The highest expression of the Kiss1 gene in both sexes was reported in May during the Caspian kutum spawning. In addition, morphohistology of gonads showed that the highest sexual maturity was from March to May. In conclusion, it seems that it can be stated that Kiss1 has the highest level of expression in the months when the Caspian kutum reaches its sexual maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiss1 gene
  • sexual maturity
  • Caspian kutum
  • sampling period
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 1-14
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 آذر 1401