اثر برخی عوامل محیطی روی شاخص‌های اندازه بدن (طول، وزن خشک و وزن خاکستر) و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 آزمایشگاه اکولوژی، گروه زیست‌شناسی و علوم محیطی و تکنولوژی، دانشگاه سالنتو

چکیده

اندازه بدن یک ویژگی اساسی موجودات است و انتظار می‌رود در پاسخ به استرس‌های محیطی مانند استرس گرمایی کاهش یابد و برآورد آن یک گام مهم در پرداختن به بسیاری از سوالات اکولوژیکی در محیط های آبی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل محیطی روی اندازه بدن و تنوع جوامع ماکروبنتوزها در تالاب گمیشان و خلیج میانکاله انجام شد. برای این منظور، در تابستان ۱۳۹۶، از بسترهای زیستی جهت نمونه‌برداری از سه ایستگاه در هر اکوسیستم استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین دما، شوری و هدایت الکتریکی در تالاب گمیشان بالاتر از خلیج میانکاله بود، اما این دو منطقه اختلاف چندانی از لحاظ اکسیژن محلول و pH با یکدیگر نداشتند. میانگین وزن خشک و طول کل راسته Zygoptera اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد . در بین شاخص‌های مورد بررسی، شاخص‌های تنوع گونه‌ای شانون و یکنواختی در دو اکوسیستم تفاوت معنی‌داری نشان داد . نتایج تجزیه کوواریانس بین میزان اکسیژن محلول، شوری، وزن بدن و فراوانی بر تجزیه لیف‌پک‌ها نشان داد که فقط میزان شوری آب ارتباط معکوسی با میزان تجزیه دارد. نتایج تحلیل مؤلفه ی اصلی نشان داد که دما، طول و عرض جغرافیایی و k-day، اثر مثبت و اسیدیته و شوری و اکسیژن اثر منفی بر فراوانی ماکروبنتوزها داشت. نتایج نشان داد که نوسانات پارامترهای محیطی مانند دما بر متابولیسم و وزن توده زنده گونه‌های مختلف تاثیرگذار بوده به طوری که میانگین وزن بسیاری از گونه‌های مختلف در آب‌ گرمتر تالاب گمیشان به مرتب کمتر از خلیج میانکاله بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of environmental factors on body size indices and the diversity of macrobenthic communities in Gomishan Lagoon and Miankale Bay.

نویسندگان [English]

 • Hossein Rahmani 1
 • Faize Asarian Noushabadi 1
 • Alberto Basset 2

1 Dept. of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari of Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Laboratory of Ecology, Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies, University of Salento,

چکیده [English]

Body size is a fundamental characteristic of organisms and is expected to decrease in response to environmental stresses such as heat stress, and its estimation is an important step in addressing many ecological questions in aquatic environments. The aim of this study was to investigate the effect of environmental factors on body size and diversity of macrobenthos communities in Gomishan wetland and Miankaleh Bay. For this purpose, macrobenthos was carried out by leaf packages in summer 2017. The results showed that the average temperature, salinity and electrical conductivity in Gomishan lagoon were higher than Miankale Bay, but no difference was observed in terms of dissolved oxygen and pH. The average dry weight and total length of the Zygoptera showed no significant difference, Shannon's species diversity and evenness indices showed a significant difference in two ecosystems. The results of covariance analysis between dissolved oxygen, salinity, body weight and abundance on leaf pack decomposition showed that only water salinity has an inverse relationship with the decomposition rate. The results of factorial rotation matrix showed that temperature, longitude and latitude and k-day had a positive effect and pH, salinity and oxygen had a negative effect on the abundance of macrobenthos. The results showed that the changes in environmental parameters such as temperature had an effect on the metabolism and weight of the biomass of different species, so that the average weight of many different species in the warmer water of Gomishan Lagoon was lower than that of Miankaleh Bay.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Macrobenthos
 • Gomishan Wetland
 • Miankaleh Bay
 • environmental parameters
 • body size parameters
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 49-65
 • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1401