بررسی عصاره گیاه زیرفون بر تخریب حافظه کاری القاء شده با اسکوپولامین در موش‌های صحرایی نر: مشارکت مکانیسم‌های آنتی اکسیدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه آموزشی زیست شناسی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه مازندران- بابلسر- مازندران- ایران

3 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اسکوپولامین با ایجاد استرس اکسیداتیو در سلول‌های مغز، به ویژه کورتکس و هیپوکامپ، سبب ایجاد اختلال در حافظه می‌شود. هدف این مطالعه تاثیر عصاره متانولی گیاه زیرفون بر استرس اکسیداتیو و اختلال حافظه کاری القاء شده با اسکوپولامین در موش های نژاد نر ویستار می‌باشد. در این مطالعه تجربی، موش‌ها به‌طور اتفاقی به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه اسکوپولامین (1 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه عصاره (300 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه های عصاره 100، 225 و 300 به همراه اسکوپولامین که عصاره ها را به صورت گاواژ و را به صورت داخل صفاقی به مدت 10 روز دریافت کردند. پس از آزمون رفتاری تست شناسایی شی جدید (NORT)، نمونه برداری از بافت هیپوکمپ و کورتکس برای سنجش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز (CAT) ، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و استیل کولین استراز (AChE) انجام شد. نتایج ما نشان داد تزریق اسکوپولامین باعث کاهش شاخص تبعیض در NORT می‌شود. دوز 300 عصاره دارای بالاترین تاثیر بود، به‌طوری که حتی در تجویز آن به همراه اسکوپولامین نیز کاهش معنی‌داری در تعداد خطاهای حافظه کاری ایجاد گردید. یافته ها بیوشیمیایی در بافت هیپوکامپ و کورتکس نشان داد که اسکوپولامین فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی CAT و SOD را کاهش و فعالیت AChE را افزایش داد. تیمار با عصاره زیرفون سبب برگرداندن فعالیت آنزیم‌هایSOD ،CAT و AChE شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عصاره زیرفون دارای اثر تقویت کنندگی بر حافظه کاری بوده و اثر خود را عموما از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی اعمال می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tilia platyphyllos extract on scopolamine-induced working memory impairment in male rats; Involvement of antioxidant mechanisms

نویسندگان [English]

 • Bagher Seyedalipour 1
 • farhad valizadegan 2
 • Siavash Khayatomrani 3
 • Ehsan Nazifi 4

1 of Molecular and Cell Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Dapartment of Biology- Faculty of Basic Science- University of Mazandaran- Babolsar- Iran

3 Dept. of Animal Sciences, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, I.R. of Iran

4 Dept. of Plant Sciences, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, I.R. of Iran

چکیده [English]

Scopolamine impairs memory by causing oxidative stress in brain cells, especially the cortex and hippocampus. Medicinal plants with various effective compounds can have antioxidant effects. The aim of this study is to investigate the effect of the methanolic extract of Zirfon plant on oxidative stress and working memory impairment induced by scopolamine in male Wistar rats. In this experimental study, thirty-six male Wistar rats were randomly divided into six groups of 6. The control group, Scopolamine group (1 mg/kg), Extract Group (300 mg/kg), and Extract groups 100, 225, and 300 mg/kg together with scopolamine which received extracts as gavage and scopolamine intraperitoneally for 10 days. After performing the behavioral test of the New Object Identification Test (NORT), hippocampal and cortex tissues were sampled to measure the activity of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and acetylcholinesterase (AChE). Our results showed that injection of scopolamine reduces the discrimination index in NORT. The dose of 300 extracts had the highest effect, so even in its administration together with scopolamine, a significant (p<0.001) reduction in the number of working memory errors was created. Biochemical findings in hippocampus and Cortex Tissues showed that scopolamine decreased the activity of antioxidant enzymes (CAT and SOD) and increased the activity of AChE. Treatment with Zirofen extract restored the activity of SOD, CAT, and AChE. The results of this research indicate that Zirfon extract has a strengthening effect on working memory and generally exerts its effect through antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Working memory
 • Forehead cortex
 • Scopolamine
 • Antioxidant
 • Zirfon
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 66-76
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 دی 1401