تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در زیرحوضه‌های رودخانه سیروان با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی تنوع ریختی سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در پنج جمعیت از حوضه رودخانه سیروان شامل گاوه‌رود، اورامانات، ابراهیم‌آباد، گاوشان و قلعه‌جی با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی به‌اجرا درآمد. تعداد 58 قطعه ماهی از ایستگاه‌های نامبرده که محل پراکنش جمعیت‌های مورد مطالعه در حوضه سیروان هستند، صید شدند. به منظور بررسی تنوع ریختی، داده‌های لندمارک پس از تحلیل پروکراست با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره تجزیه به مولفه اصلی (PCA)، تحلیل همبستگی کانونی (CVA) براساس ارزش P در تحلیل واریانس چند متغیره غیر پارامتریک (NPMANOVA) و تحلیل خوشه‌ای (CA) تحلیل شدند. بر اساس نتایج تحلیل همبستگی کانونی (CVA) جمعیت اورامانات از سایر جمعیت‌ها تفکیک گردید. براساس مقادیر فواصل ماهالانوبیس به عنوان درجه تمایز ریختی بین جمعیت‌های مورد مطالعه، بیش‌ترین و کمترین مقدار به‌ترتیب بین جمعیت‌های اورامانات و ابراهیم‌آباد و جمعیت گاوشان و گاوه‌رود محاسبه شد. آنالیز خوشه‌ای نیز جمعیت‌های ابراهیم‌آباد، قلعه‌جی و گاوه‌رود را در یک خوشه و جدا از سایر جمعیت‌های مورد مطالعه قرار داد. نتایج این مطالعه انعطاف‌پذیری ریختی این گونه در سازگاری با زیستگاه‌های مورد مطالعه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological variation of longspine scraper (Paracapoeta trutta) in sub-basins of Sirwan using geometric morphometric method

نویسندگان [English]

  • Zahra Mehrabani 1
  • soheil Eagderi 2

1 Faculty of Fisheries, university of Tehran, Karaj

2 University of Tehran

چکیده [English]

This work was conducted to study the morphological variation of longspine scraper (Paracapoeta trutta) in five populations in the Iranina sub-basins of Sirwan, including Gavehrood, Uraman, Ebrahim-Abad, Gaveshan and Qaleh-Ji. 58 specimens were sampled from the mentioned stations, which are the distribution places of the studied populations in Sirwan basin. In order to investigate morphological diversity, The coordinate data after GPA superimposing, analyzed using principal component analysis (PCA), canonical variate analysis (CVA) based on P value in Non-Parametric Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and cluster analysis (CA). The results of Canonical Variate Analysis (CVA) showed that Uraman population is separated from others. Based on the results of Mahalanobis distances between the studied populations, the maximum and minimum distances were between Uraman and Ebrahim-Abad populations and Gaveshan and Gavehrood populations, respectively. Based on the Cluster analysis, the populations of Ebrahim-Abad, Qaleh-Ji and Gavehrood were clustered together and Gaveshan and Uraman in another one. The results also showed the phenotypic plasticity of this species in adapting to different habitats, based on habitat conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenotypic plasticity
  • Cluster analysis
  • Canonical Variate Analysis (CVA)
  • Procruste Analysis
  • Non-Parametric Multivariate Analysis of Variance (NPMANOVA)
دوره 36، شماره 2
تیر 1402
صفحه 150-167
  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1401