مطالعه ریخت شناسی دو گونه میگوی Rathke 1837 Palaemon adspersus و Palaemon elegans Rathke 1837 دریای خزر.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد، دانشگاه گیلان

چکیده

مطالعه ریخت شناسی مقایسه ای دو گونه میگوی Palaemon adspersus و Palaemon elegans دریای خزر.

دریای خزر فقط دارای دو گونه میگو به نام های علمیRathke 1837 Palaemon adspersus و Palaemon elegans Rathke 1837 است. این دو گونه از دریای سیاه به دریای خزر وارد شده اند. در پژوهش حاضر ریخت شناسی مقایسه ای دو گونه میگوی adspersus P. و elegans P. ساحل بندر انزلی بررسی شد. ابتدا نمونه ها بوسیله تور ساچوک با چشمه 500 میکرون از منطقه مذکور جمع آوری شد. سپس در الکل اتانول 70 درصد به آزمایشگاه زیست شناسی دریا جهت حفظ و مطالعات بعدی منتقل شد. اجزای مختلف بدن و همچنین قطعات دهانی توسط استریومیکروسکوپ مورد مطالعه و تصویر برداری قرار گرفت. از روی عکس‌های متعدد تصاویر شماتیک ترسیم شد. نتایج نشان داد که مهمترین ویژگی‌های ریخت شناسی مورد استفاده برای افتراق دو گونه از یکدیگر، تفاوت های موجود در سیخک سر (تعداد دندانه ها)، خار دمی (تعداد تارچه و انداره خارهای انتهایی)، ماگزیلای 1(لاسینیای پایینی) ماندیبول (پالپ ها و زوائد دندانی انتهای مولار و اینسیسور) است، که می توان از آنها به عنوان کلید های شناسایی دو گونه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological study of two species of shrimp Palaemon adspersus Rathke 1837 and Palaemon elegans Rathke 1837 from the Caspian Sea.

نویسندگان [English]

  • sahar khorshidi sedehi 1
  • nader Shabanipour 2

1 Daneshjo

2 Biology Dept., Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The Caspian Sea has only two species of shrimp, the scientific names of which are Palaemon adspersus Rathke 1837 and Palaemon elegans Rathke 1837. These two species have entered the Caspian Sea from the Black Sea. In the present study, the morphological characteristics of two shrimp species, P. adspersus and P. elegans, were comparatively studied. The samples were collected from Anzali port area by 500 μ mesh size Landing net, then transferred to the marine biology laboratory in 70% ethanol for preservation and later studies. Different parts of the body as well as mouthparts were studied and examined by a stereomicroscope. Based on many photographs schematic images were drawn. The results showed that the most important morphological features used to distinguish two species from each other, the differences are in rostrum (number of teeth), telson (number of setae and the size of terminal spines), maxilla 1 (lower lacinia), mandibule (palps and dental appendages of molar and incisor), which can be used as keys to identify two species.

Keywords: Morphology, Mouthparts, Shrimp, Caspian Sea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Mouthparts
  • Shrimp
  • Caspian Sea
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 257-274
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1402