اثر کوئرستین بر تغییرات ساختاری پیاز بویایی ناشی از القاء دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

کوئرستین یک فلاونوئید گیاهی با اثرات ضد التهابی فراوان است. با توجه به تأثیر دیابت در بروز اختلالات بویایی، این تحقیق با هدف بررسی اثر کوئرستین بر تغییرات ریختی بافت پیاز بویایی ناشی از دیابت در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار صورت گرفت. در این تحقیق از تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه 8 تایی تقسیم شدند (گروه‌های کنترل، دیابتی و دیابتی تیمار شده با کوئرستین). در گروه‌های دوم و سوم به وسیله تزریق 20 میلی‌گرم/کیلوگرم استرپتوزوتوسین به صورت درون صفاقی در پنج روز متوالی، دیابت القاء شد. به موش‌های گروه سوم 100 میلی‌گرم/کیلوگرم کوئرستین به مدت 35 روز به صورت خوراکی داده شد. در نهایت، پیاز بویایی تمام گروه‌ها جهت بررسی تغییرات بافتی جدا گردید. نتایج نشان داد که ضخامت لایه های مختلف پیاز بویایی در موش‌های گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش می‌یابد در حالی که در گروه تیمار شده با کوئرستین افزایش ضخامت لایه‌ها مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد تعداد گلومرول‌ها در لایه گلومروله پیاز بویایی و همچنین ضخامت لایه شبکه‌ای داخلی در موش‌های دیابتی دریافت کننده کوئرستین نسبت به موش‌های دیابتی تیمار نشده به طور معنی داری افزایش پیدا کرده و به گروه کنترل نزدیک شده است (p<0.05). تحقیق حاضر نشان داد که کوئرستین می‌تواند تغییرات بافتی پیاز بویایی که بر اثر هایپرگلایسمی به وجود آمده است را تعدیل کند و از این رو ممکن است بتوان از آن به عنوان مکمل غذایی برای درمان اختلالات بویایی در بیماران دیابتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of quercetin on the olfactory bulb structural changes caused by diabetes in Wistar rats

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Yahyaeipour 1
 • farzaneh ganji 1
 • zahra nazari 1
 • hamid sepehri 2

1 Department of Biology, School of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

2 Department of Physiology, Neuroscience Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Quercetin is a flavonoid with anti-inflammatory properties. Considering the effect of diabetes. Since diabetes leads to olfactory dysfunctions, this research was conducted with the aim of the effect of quercetin on the histomorphometric changes of the olfactory bulb caused by diabetes in male Wistar rats. In this experimental study, 24 male Wistar rats were used in this research. Animals were randomly divided into three groups (control group, diabetic group, and quercetin-treated diabetic group). In the second and third groups, diabetes was induced by intraperitoneally injecting 20 mg/kg of streptozotocin for five consecutive days. Rats in the third group were treated with oral administration of 100 mg/kg of quercetin for 35 days. Finally, the olfactory bulbs of all groups were isolated for histomorphometric analysis of the olfactory bulbs. The thickness of the olfactory bulb in the diabetic group decreased compared to the control group. In the quercetin-treated group, an increase in the thickness of the olfactory bulb layers was observed. The number of glomeruli and also the thickness of the inner plexiform layer in the quercetin group significantly increased compared to untreated diabetic rats (p< 0.05). The present study indicated that quercetin can modulate the olfactory bulb morphologic changes caused by hyperglycemia. Therefore, quercetin can be used as a food supplement to treat olfactory disorders in diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes mellitus
 • Flavonoids
 • Olfactory disfunction
 • Streptozotocin
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 1-15
 • تاریخ دریافت: 27 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1402